Nariadenie vlády č. 549/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 329/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov v znení neskorších predpisov

Čiastka 197/2010
Platnosť od 30.12.2010 do30.10.2011
Účinnosť od 01.05.2011 do30.10.2011
Zrušený 336/2011 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2011 okrem bodov 34 a 35 prílohy č. 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2012.

OBSAH