Oznámenie č. 538/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení

Čiastka 196/2010
Platnosť od 29.12.2010
Účinnosť od 01.01.2011
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2010, okrem bodov 6, 8, 11, 13 a 17, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2011 Aktuálne znenie, Delená účinnosť