Oznámenie č. 534/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Čiastka 195/2010
Platnosť od 29.12.2010
Účinnosť od 01.01.2011
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2010 okrem čl. I bodov 6 až 23, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2011 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
31.12.2010 - 31.12.2010

Pôvodný predpis

29.12.2010