Opatrenie č. 533/2010 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Čiastka 195/2010
Platnosť od 29.12.2010
Účinnosť od 29.12.2010 do31.10.2014
Zrušený 296/2014 Z. z.

OBSAH

533

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 21. decembra 2010

o sumách stravného

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:


§ 1

Sumy stravného pre časové pásma sú:

a) 3,80 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

b) 5,70 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

c) 8,80 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Jozef Mihál v. r.