Vyhláška č. 53/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 370/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní materiálového zloženia textilných výrobkov v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 284/2009 Z. z.

Čiastka 29/2010
Platnosť od 23.02.2010 do31.10.2012
Účinnosť od 15.09.2010 do31.10.2012
Zrušený 250/2007 Z. z.

OBSAH