Zákon č. 528/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z.

Čiastka 194/2010
Platnosť od 29.12.2010
Účinnosť od 01.03.2011 do31.12.2015
Zrušený 440/2015 Z. z.
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011 okrem ustanovenia § 11c v piatom bode, ktoré nadobudne účinnosť 1. marca 2011.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2011 - 31.12.2015 Delená účinnosť
01.01.2011 - 28.02.2011

Pôvodný predpis

29.12.2010