Zákon č. 527/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Čiastka 194/2010
Platnosť od 29.12.2010
Účinnosť od 01.03.2011
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem ustanovenia čl. I prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2011.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2011 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
29.12.2010 - 28.02.2011

Pôvodný predpis

29.12.2010