Zákon č. 52/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 29/2010
Platnosť od 23.02.2010
Účinnosť od 01.09.2010
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2010 okrem čl. III, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2010.