Opatrenie č. 511/2010 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o zrušení opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 335/2010 Z. z. o ustanovení súm rodičovského príspevku

Čiastka 191/2010
Platnosť od 28.12.2010
Účinnosť od 01.01.2011

OBSAH

511

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 20. decembra 2010

o zrušení opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 335/2010 Z. z. o ustanovení súm rodičovského príspevku

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ustanovuje:


§ 1

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 335/2010 Z. z. o ustanovení súm rodičovského príspevku.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.


Jozef Mihál v. r.