Zákon č. 510/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok v znení neskorších predpisov

(v znení č. 278/1993 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 191/2010
Platnosť od 28.12.2010
Účinnosť od 01.12.2014