Zákon č. 509/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

Čiastka 191/2010
Platnosť od 28.12.2010
Účinnosť od 01.01.2011

OBSAH