Zákon č. 500/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 55/2017 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 190/2010
Platnosť od 23.12.2010
Účinnosť od 01.06.2017