Oznámenie č. 50/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Aktov Svetovej poštovej únie – Ôsmeho dodatkového protokolu k Ústave Svetovej poštovej únie, Prvého dodatkového protokolu ku Generálnemu poriadku Svetovej poštovej únie, Svetového poštového dohovoru a Dohody o poštových platobných službách

Čiastka 27/2010
Platnosť od 18.02.2010
Redakčná poznámka

Akty Svetovej poštovej únie nadobudli platnosť 1. januára 2010 – Ôsmy dodatkový protokol k Ústave Svetovej poštovej únie v súlade s článkom X, Prvý dodatkový protokol ku Generálnemu poriadku Svetovej poštovej únie v súlade s článkom XXVI, Svetový poštový dohovor v súlad...

OBSAH

Rokovací poriadok kongresov (Čl. 1 - Čl. 30)
Časť III - Odmeňovanie (Čl. 27 - Čl. 34)

Pôvodný predpis

18.02.2010