Zákon č. 499/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 190/2010
Platnosť od 23.12.2010
Účinnosť od 01.01.2011

OBSAH