Opatrenie č. 497/2010 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2011

Čiastka 188/2010
Platnosť od 22.12.2010
Účinnosť od 01.01.2011

OBSAH