Zákon č. 491/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

Čiastka 188/2010
Platnosť od 22.12.2010
Účinnosť od 01.02.2011
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011 okrem bodu 8, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2011.

OBSAH