Zákon č. 490/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Čiastka 188/2010
Platnosť od 22.12.2010
Účinnosť od 01.01.2011

OBSAH