Oznámenie č. 484/2010 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy o vydaní výnosu o regulácii cestovného v železničnej doprave

Čiastka 186/2010
Platnosť od 17.12.2010
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2011.