Opatrenie č. 482/2010 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2011 základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách

Čiastka 186/2010
Platnosť od 17.12.2010
Účinnosť od 01.01.2011

OBSAH