Oznámenie č. 48/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel, ktoré podliehajú registrácii a súčasne nepodliehajú povinnej klasifikácii

Čiastka 26/2010
Platnosť od 12.02.2010
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2010.