Úplné znenie č. 479/2010 Z. z.Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Čiastka 184/2010
Platnosť od 16.12.2010