Výnos č. 478/2010 Z. z.Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky o základnom číselníku úsekov verejnej správy a agend verejnej správy

Čiastka 183/2010
Platnosť od 16.12.2010
Účinnosť od 01.01.2011 do30.04.2019
Zrušený 95/2019 Z. z.

478

VÝNOS

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 1. decembra 2010

o základnom číselníku úsekov verejnej správy a agend verejnej správy

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 1 písm. d) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 570/2009 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Základný číselník úsekov verejnej správy a agend verejnej správy pozostáva z úsekov verejnej správy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1, a k nim priradených agend verejnej správy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2.

§ 2

(1) Zmena úseku verejnej správy alebo agendy verejnej správy v číselníku podľa § 1 sa predkladá bezodkladne po nadobudnutí účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa uskutočňuje zmena úseku verejnej správy alebo agendy verejnej správy, a to prostredníctvom riadne vyplneného elektronického formulára zverejneného na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorý obsahuje tieto údaje:

a) slovenský názov úseku verejnej správy alebo agendy verejnej správy, v ktorej došlo k zmene,

b) anglický názov úseku verejnej správy alebo agendy verejnej správy, v ktorej došlo k zmene,

c) názov všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa uskutočňuje zmena úseku verejnej správy alebo agendy verejnej správy, označenie ustanovenia tohto všeobecne záväzného právneho predpisu, v ktorom sa upravuje zmena úseku verejnej správy alebo agendy verejnej správy, a dátum účinnosti tejto zmeny,

d) údaj o príslušnosti agendy verejnej správy k úseku verejnej správy,

e) názov subjektu, ktorý vykonáva príslušnú agendu verejnej správy,

f) ďalšie údaje nevyhnutné na identifikáciu zmeny úseku verejnej správy alebo agendy verejnej správy.

(2) Číselník podľa § 1 sa spravuje v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy podľa § 2 písm. p) zákona č. 275/2006 Z. z. v znení zákona č. 570/2009 Z. z.


§ 3

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2011.


Ivan Mikloš v. r.


Príloha č. 1 k výnosu č. 478/2010 Z. z.

ÚSEKY VEREJNEJ SPRÁVY

Kód úseku
vere
jnej
správy
Názov úseku verejnej správyPoznámka
U00001Priemysel s výnimkou spracovania dreva, biotechnológií, potravinárstva a stavebných výrobkovMH SR
U00002Energetika vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov a energetická efektívnosťMH SR
U00003TeplárenstvoMH SR
U00004PlynárenstvoMH SR
U00005Ťažba a úprava tuhých palívMH SR
U00006Ťažba ropy a zemného plynuMH SR
U00007Ťažba rudných a nerudných surovín a vyhľadávanie a prieskum rádioaktívnych surovín a ich ťažbaMH SR
U00008Podpora malého podnikania a stredného podnikania vrátane podpory potravinárskych produktov, ktoré nie sú zaradené do prílohy I Zmluvy o fungovaní Európskej únie a podpory spracovania dreva a biotechnológiíMH SR
U00009Stratégia tvorby podnikateľského prostredia a podpora podnikateľského prostredia vrátane podpory potravinárskeho podnikateľského prostredia, ktorého produkty nie sú zaradené do prílohy I Zmluvy o fungovaní Európskej únie a podnikateľského prostredia v oblasti  spracovania dreva a biotechnológiíMH SR
U00010Vnútorný obchodMH SR
U00011Zahraničný obchod vrátane obchodu s vojenským materiálom a tvorby zahraničnej obchodnej politikyMH SR
U00012Ochrana spotrebiteľa s výnimkou ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb  MH SR
U00013Koordinácia politiky vnútorného trhu Európskej únieMH SR
U00014Ochrana a využívanie nerastných surovín vrátane hlavného dozoru nad ochranou a využívaním ložísk nerastovMH SR
U00015Hlavný dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a bezpečnosťou prevádzky v banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri používaní výbušnínMH SR
U00016Puncovníctvo a skúšanie drahých kovovMH SR
U00017Kontrola zákazu vývoja, výroby, skladovania, použitia a obchodu s chemickými zbraňami a prekurzormi potrebnými na ich výrobuMH SR
U00018Riadenie úloh hospodárskej mobilizácie MH SR
U00019Odštátnenie a privatizácia majetku štátu MH SR
U00020Správa majetku štátu v podnikateľskej sféreMH SR
U00021Stratégia tvorby a realizácie inovácií na úsekoch U00001 až U00007MH SR
U00022Určovanie kritérií výberu zamestnancov obchodno-ekonomických oddeleníMH SR
U00023FinancieMF SR
U00024Dane a poplatkyMF SR
U00025ColníctvoMF SR
U00026Finančná kontrola MF SR
U00027Vnútorný auditMF SR
U00028Vládny auditMF SR
U00029Informatizácia spoločnostiMF SR
U00030Koordinácia štátnej pomociMF SR
U00031Ceny a cenová kontrola s výnimkou cien a cenovej kontroly tovarov ustanovených osobitnými zákonmiMF SR
U00032Rozpočtovanie súhrnného schodku verejného rozpočtuMF SR
U00033Tvorba a realizácia štátneho rozpočtuMF SR
U00034Finančný trh vrátane ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služiebMF SR
U00035Politika spravovania majetku verejnej správy vo verejnoprospešnej sfére a nepodnikateľskej sféreMF SR
U00036Správa štátnych finančných aktív a štátnych finančných pasív Slovenskej republikyMF SR
U00037Hypotekárne bankovníctvoMF SR
U00038Stavebné sporenie s výnimkou poskytovania štátnej prémie
k stavebnému sporeniu
MF SR
U00039Devízové hospodárstvo a devízová kontrolaMF SR
U00040Jednotné účtovníctvo a účtovné výkazníctvoMF SR
U00041Hazardné hryMF SR
U00042Štátny dozor nad vykonávaním sociálneho poistenia, dodržiavaním podmienok poskytovania štátnej prémie v stavebnom sporení, dodržiavaním podmienok poskytovania štátneho príspevku k hypotekárnym úverom, činnosťou Exportno-importnej banky Slovenskej republiky a nad hospodárením Sociálnej poisťovneMF SR
U00043Dráhy a doprava na dráhachMDVRR SR
U00044Cestná dopravaMDVRR SR
U00045Kombinovaná dopravaMDVRR SR
U00046Pozemné komunikácieMDVRR SR
U00047Podmienky prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciáchMDVRR SR
U00048Vnútrozemská plavba a prístavy, námorná plavbaMDVRR SR
U00049Civilné letectvoMDVRR SR
U00050PoštyMDVRR SR
U00051TelekomunikácieMDVRR SR
U00052Funkcie štátneho dopravného úraduMDVRR SR
U00053Funkcie námorného úraduMDVRR SR
U00054Verejné práceMDVRR SR
U00055Stavebný poriadok a územné plánovanie okrem ekologických aspektovMDVRR SR
U00056Stavebná výroba a stavebné výrobkyMDVRR SR
U00057Tvorba a uskutočňovanie bytovej politikyMDVRR SR
U00058Poskytovanie štátnej prémie k stavebnému sporeniu a štátneho príspevku k hypotekárnym úveromMDVRR SR
U00059Cestovný ruchMDVRR SR
U00060Energetická hospodárnosť budovMDVRR SR
U00061Tvorba a uskutočňovanie politiky mestského rozvojaMDVRR SR
U00062Koordinovanie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únieMDVRR SR
U00063Koordinácia prípravy politík regionálneho rozvojaMDVRR SR
U00064PoľnohospodárstvoMPRV SR
U00065Vinohradníctvo a vinárstvoMPRV SR
U00066Lesné hospodárstvoMPRV SR
U00067Pozemkové úpravy a ochrana poľnohospodárskej pôdyMPRV SR
U00068Závlahové systémy a odvodňovacie systémyMPRV SR
U00069Veterinárna kontrola, veterinárna inšpekcia a veterinárny dozorMPRV SR
U00070Veterinárska farmáciaMPRV SR
U00071Rastlinolekárska starostlivosťMPRV SR
U00072Plemenársky dozorMPRV SR
U00073Rybárstvo v oblasti akvakultúry a morského rybolovuMPRV SR
U00074PoľovníctvoMPRV SR
U00075Potravinárstvo a potravinový dozorMPRV SR
U00076Spracovanie dreva vrátane biotechnológiíMPRV SR
U00077Regionálny rozvoj okrem koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únieMPRV SR
U00078Rozvoj vidiekaMPRV SR
U00079Ochrana ústavného zriadenia Slovenskej republikyMV SR
U00080Verejný poriadok, bezpečnosť osôb a majetkuMV SR
U00081Ochrana štátnych hranícMV SR
U00082Správa štátnych hranícMV SR
U00083Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávkyMV SR
U00084Ochrana bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravyMV SR
U00085Zbrane a streliváMV SR
U00086Súkromné bezpečnostné službyMV SR
U00087Vstup na územie Slovenskej republiky a pobyt cudzincov na jej územíMV SR
U00088Občianske preukazy a štátne občianstvoMV SR
U00089Cestovné doklady a oprávnenia na vedenie motorových vozidielMV SR
U00090Otázky azylantov a odídencovMV SR
U00091Evidencia obyvateľovMV SR
U00092Evidencia cestných motorových vozidiel a prípojných vozidielMV SR
U00093Integrovaný záchranný systémMV SR
U00094Civilná ochrana a krízové riadenieMV SR
U00095Ochrana pred požiarmiMV SR
U00096Všeobecná vnútorná správa vrátane veci územného a správneho usporiadania Slovenskej republikyMV SR
U00097Štátne symboly, heraldický registerMV SR
U00098Archívy a registratúryMV SR
U00099Matričné veciMV SR
U00100Zhromažďovanie a združovanie vrátane registrácie niektorých právnických osôb, o ktorých to ustanoví osobitný zákonMV SR
U00101Voľby a referendumMV SR
U00102Vojnové hrobyMV SR
U00103Živnostenské podnikanieMV SR
U00104Povoľovanie verejných zbierokMV SR
U00105Koordinácia výkonu štátnej správy uskutočňovanej obcami, vyššími územnými celkami a orgánmi miestnej štátnej správyMV SR
U00106Policajný zborMV SR
U00107Železničná políciaMV SR
U00108Hasičský a záchranný zborMV SR
U00109Koordinácia vzdelávania zamestnancov obcí a zamestnancov vyšších územných celkov plniacich úlohy štátnej správyMV SR
U00110Riadenie a kontrola obrany Slovenskej republikyMO SR
U00111Výstavba, riadenie a kontrola ozbrojených síl Slovenskej republikyMO SR
U00112Koordinácia činností a kontrola orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy a iných právnických osôb pri príprave na obranu Slovenskej republikyMO SR
U00113Koordinácia obranného plánovaniaMO SR
U00114Zabezpečenie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republikyMO SR
U00115Koordinácia vojenskej letovej premávky s civilnou letovou premávkouMO SR
U00116Vojenské spravodajstvoMO SR
U00117Alternatívna službaMO SR
U00118Správa vojenských obvodov a vojenských lesovMO SR
U00119Súdy a väzenstvoMS SR
U00120Právna úprava v oblasti ústavného práva, trestného práva, občianskeho práva, obchodného práva, rodinného práva, konkurzného práva a medzinárodného práva súkromnéhoMS SR
U00121Štátny dohľad nad činnosťou Slovenskej komory exekútorov, nad činnosťou Notárskej komory Slovenskej republiky, v zákonom ustanovenom rozsahu nad činnosťou súdnych exekútorov a nad činnosťou notárovMS SR
U00122Kontrola nad dodržiavaním podmienok organizovania a priebehu dobrovoľných dražiebMS SR
U00123Znalecká činnosť, prekladateľská činnosť a tlmočnícka činnosťMS SR
U00124Vydávanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky a Obchodného vestníkaMS SR
U00125Zastupovanie Slovenskej republiky v konaní pred Súdnym dvorom Európskej únieMS SR
U00126Plnenie úloh súvisiacich s členstvom Slovenskej republiky v EurojusteMS SR
U00127Zahraničná politika a vzťahy Slovenskej republiky k ostatným štátom a medzinárodným organizáciámMZV SR
U00128Ochrana práv a záujmov Slovenskej republiky a jej občanov v zahraničíMZV SR
U00129Riadenie zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí vrátane riadenia obchodno-ekonomických oddeleníMZV SR
U00130Styky s orgánmi a predstaviteľmi cudzích štátov v Slovenskej republike a v zahraničíMZV SR
U00131Hospodárenie a nakladanie s majetkom Slovenskej republiky v zahraničí, ktorý má vo svojej správe Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republikyMZV SR
U00132Koordinácia prípravy a vnútroštátneho prerokúvania, uzatvárania, vyhlasovania, vykonávania a vypovedávania medzinárodných zmlúvMZV SR
U00133Oficiálna rozvojová pomocMZV SR
U00134Koordinácia realizácie politík  Európskej únieMZV SR
U00135Pracovnoprávne vzťahy, štátnozamestnanecké vzťahy a právne vzťahy pri výkone práce vo verejnom záujme a právne vzťahy volených funkcionárov orgánov územnej samosprávyMPSVR SR
U00136Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práciMPSVR SR
U00137Inšpekcia práceMPSVR SR
U00138Stratégia zamestnanosti, koordinácia jej tvorby a politika trhu práceMPSVR SR
U00139Sociálne poistenieMPSVR SR
U00140Starobné dôchodkové sporenieMPSVR SR
U00141Doplnkové dôchodkové sporenieMPSVR SR
U00142Štátne sociálne dávkyMPSVR SR
U00143Sociálne službyMPSVR SR
U00144Podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnostiMPSVR SR
U00145Pomoc v hmotnej núdziMPSVR SR
U00146Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratelaMPSVR SR
U00147Koordinácia štátnej rodinnej politikyMPSVR SR
U00148Výkon štátneho dozoru nad vykonávaním sociálneho poistenia a výkon dohľadu nad poskytovaním sociálnych služiebMPSVR SR
U00149Ochrana prírody a krajinyMŽP SR
U00150Vodné hospodárstvoMŽP SR
U00151Verejné vodovody a verejné kanalizácieMŽP SR
U00152Ochrana pred povodňamiMŽP SR
U00153Ochrana akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania a rybárstva s výnimkou akvakultúry a morského rybolovuMŽP SR
U00154Ochrana ovzdušia, ozónovej vrstvy a klimatického systému ZemeMŽP SR
U00155Obchod s emisnými kvótamiMŽP SR
U00156Ekologické aspekty územného plánovaniaMŽP SR
U00157Odpadové hospodárstvoMŽP SR
U00158Prevencia a nápravy environmentálnych škôdMŽP SR
U00159Prevencia závažných priemyselných haváriíMŽP SR
U00160Posudzovanie vplyvov na životné prostredieMŽP SR
U00161Jednotný informačný systém o životnom prostredí a plošnom monitoringuMŽP SR
U00162Geologický výskum a prieskumMŽP SR
U00163Ochrana a regulácia obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlínMŽP SR
U00164Geneticky modifikované organizmyMŽP SR
U00165Materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadeniaMŠVVŠ SR
U00166Vysoké školyMŠVVŠ SR
U00167Celoživotné vzdelávanieMŠVVŠ SR
U00168Veda a technikaMŠVVŠ SR
U00169Štátna starostlivosť o mládež a športMŠVVŠ SR
U00170Štátny jazykMK SR
U00171Ochrana pamiatkového fondu, kultúrne dedičstvo a knihovníctvoMK SR
U00172UmenieMK SR
U00173Autorské právo a práva súvisiace s autorským právomMK SR
U00174Osvetová činnosť a ľudová umelecká výrobaMK SR
U00175Prezentácia slovenskej kultúry v zahraničíMK SR
U00176Vzťahy s cirkvami a náboženskými spoločnosťamiMK SR
U00177Médiá a audiovíziaMK SR
U00178Metodické riadenie činnosti slovenských inštitútov v zahraničí v oblasti ich kultúrneho pôsobeniaMK SR
U00179Zdravotná starostlivosťMZ SR
U00180Humánna farmáciaMZ SR
U00181Ochrana  zdraviaMZ SR
U00182Verejné zdravotné poistenieMZ SR
U00183Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkovMZ SR
U00184Prírodné liečebné kúpele, prírodné liečivé zdroje, prírodné minerálne vodyMZ SR
U00185Cenová politika v oblasti cien výrobkov, služieb a výkonov v zdravotníctve a v oblasti cien nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniachMZ SR
U00186Kontrola zákazu biologických zbraníMZ SR
U00187Odborné, organizačné a technické zabezpečovanie činnosti vlády Slovenskej republikyÚV SR
U00188Kontrola plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správyÚV SR
U00189Kontrola plnenia úloh z uznesení vlády Slovenskej republikyÚV SR
U00190Kontrola vybavovania petícií a sťažnostíÚV SR
U00191Koordinácia plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnostiÚV SR
U00192Koordinácia plnenia úloh v oblasti ľudských práv, práv národnostných menšín, rovnakého zaobchádzania a rodovej rovnostiÚV SR
U00193Ochrana a podpora hospodárskej súťažePMÚ SR
U00194Štátna štatistikaŠÚ SR
U00195Geodézia a kartografiaÚGKK SR
U00196Kataster nehnuteľnostíÚGKK SR
U00197Jadrový dozorÚJD SR
U00198Technická normalizáciaÚNMS SR
U00199MetrológiaÚNMS SR
U00200KvalitaÚNMS SR
U00201Posudzovanie zhodyÚNMS SR
U00202Akreditácia orgánov posudzovania zhodyÚNMS SR
U00203Verejné obstarávanieÚVO
U00204Priemyselné vlastníctvoÚPV SR
U00205Vedenie ústredného fondu patentovej literatúry a zabezpečovanie výmeny a sprístupňovania informácií v oblasti priemyselných právÚPV SR
U00206Štátne hmotné rezervy a koordinácia a metodické usmerňovanie opatrení na riešenie stavu ropnej núdzeSŠHR SR
U00207Ochrana utajovaných skutočností, šifrová služba a elektronický podpisNBÚ
U00208Ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátuMS SR
U00209Kontrolná činnosť Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republikyMS SR
U00210Dohľad nad verejným zdravotným poistenímMZ SR
U00211Dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivostiMZ SR
U00212Ochrana osobných údajovMS SR
U00213Národná regulácia a cenová regulácia v oblasti elektronických komunikáciíMDVRR SR
U00214Štátna regulácia poštových služiebMDVRR SR
U00215Regulácia v sieťových odvetviachMH SR
U00216Činnosť Národnej rady Slovenskej republiky, jej výborov, osobitných kontrolných výborov a komisií vrátane parlamentnej dokumentácie a tlačovej službyMS SR
U00217Výkon funkcie prezidenta, politická a verejná činnosť prezidentaMS SR
U00218Činnosť Ústavného súdu Slovenskej republikyMS SR
U00219Činnosť Súdnej rady Slovenskej republikyMS SR
U00220Ochrana základných práv a slobôdMS SR
U00221Sprístupnenie dokumentov, ktoré vznikli činnosťou bezpečnostných zložiek štátu v období od 18. apríla 1939 do 31. decembra 1989MS SR
U00222Ochrana ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátuMO SR
U00223Vnútorná správaviaceré

Poznámka:

V stĺpci je uvedená skratka ministerstva alebo ústredného orgánu štátnej správy, v ktorého právomoci je náležitá právna úprava vecí patriacich do jeho pôsobnosti podľa § 37 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, a nahlasovanie zmien úseku verejnej správy a agendy verejnej správy.

Zoznam skratiek:

MDVRR SRMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
MF SRMinisterstvo financií Slovenskej republiky
MH SRMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MK SRMinisterstvo kultúry Slovenskej republiky
MO SRMinisterstvo obrany Slovenskej republiky
MPRV SRMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
MPSVR SRMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
MS SRMinisterstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
MŠVVŠ SRMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
MV SRMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
MZ SRMinisterstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
MZV SRMinisterstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
MŽP SRMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky
NBÚNárodný bezpečnostný úrad
PÚ SRProtimonopolný úrad Slovenskej republiky
SŠHR SRSpráva štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
ŠÚ SRŠtatistický úrad Slovenskej republiky
ÚGKK SRÚrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
ÚJD SRÚrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
ÚNMS SRÚrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
ÚPV SRÚrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
ÚV SRÚrad vlády Slovenskej republiky
ÚVOÚrad pre verejné obstarávanie

Príloha č. 2 k výnosu č. 478/2010 Z. z.

AGENDY VEREJNEJ SPRÁVY

Kód agendy
verejnej správy
Názov agendy verejnej správyÚdaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
A0000001Podpora priemyselných parkovU00001
A0000002Poskytovanie dotácií na zriadenie priemyselného parkuU00001
A0000003Definovanie kritérií výberového konania na výstavbu nového energetického zariadeniaU00002
A0000004Navrhovanie opatrení zameraných na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny a plynuU00002
A0000005Odsúhlasovanie návrhu regulačnej politikyU00002
A0000006Prijímanie a analyzovanie plnenia prijatých opatrení na zabezpečenie zámerov podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energieU00002
A0000007Realizovanie opatrení uložených Európskou komisiouU00002
A0000008Riadenie energetickej sieteU00002
A0000009Rozhodovanie o uplatnení opatrení pri ohrození celistvosti a integrity energetickej sústavy a sieteU00002
A0000010Rozhodovanie o vydaní osvedčenia na výstavbu energetického zariadeniaU00002
A0000011Určovanie povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme v energetikeU00002
A0000012Určovanie rozsahu kritérií technickej bezpečnosti energetickej sústavy a sieteU00002
A0000013Určovanie zodpovednosti za vyrovnanie odchýlky sústavy na vymedzenom územíU00002
A0000014Uverejňovanie správ o stave plnenia zámerov výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a opatrení prijatých na zabezpečenie spoľahlivosti potvrdenia o pôvode vyrobenej elektrinyU00002
A0000015Uverejňovanie správy o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny a správy o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok plynu a o všetkých prijatých a predpokladaných opatreniach na riešenie bezpečnosti dodávok elektrinyU00002
A0000016Uverejňovanie správ o zámeroch vo výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov a o prijatých opatreniach zameraných na zabezpečenie zámerov vo výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojovU00002
A0000017Vykonávanie štátneho dozoru nad dodržiavaním povinností fyzických osôb a právnických osôbU00002
A0000018Vypracovanie a aktualizovanie energetickej politikyU00002
A0000019Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov a z domáceho uhliaU00002
A0000020Zabezpečovanie bezpečnosti dodávky elektriny a plynuU00002
A0000021Zabezpečovanie plnenia prijatých záväzkov v oblasti energetikyU00002
A0000022Zasielanie žiadosti o udelenie výnimky z povinností Európskej komisii U00002
A0000023Poskytovanie informácií o povoleniach na výrobu a rozvod teplaU00003
A0000024Prevádzkovanie a zabezpečenie zásobovania teplomU00003
A0000025Rozhodovanie o vydaní osvedčenia na výstavbu sústavy tepelných zariadeníU00003
A0000026Rozhodovanie o vydaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na úseku tepelnej energetikyU00003
A0000027Uplatňovanie opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti nových tepelných zariadení a na zvýšenie hospodárnosti jestvujúcich sústav tepelných zariadeníU00003
A0000028Vydávanie, zmena a zrušenie povolení na podnikanie v tepelnej energetikeU00003
A0000029Vykonávanie cenovej regulácie vo výrobe, distribúcii a dodávke teplaU00003
A0000030Vykonávanie štátneho dozoru na úseku tepelnej energetikyU00003
A0000031Zabezpečovanie plnenia záväzkov na úseku teplárenstvaU00003
A0000032PlynárenstvoU00004
A0000033Ťažba a úprava tuhých palívU00005
A0000034Ťažba ropy a zemného plynuU00006
A0000035Ťažba rudných a nerudných surovín a vyhľadávanie a prieskum rádioaktívnych surovín a ich ťažbaU00007
A0000036Posudzovanie investičného zámeru, poskytovanie a rozhodovanie
o schválení investičnej pomoci
U00008
A0000037Stretégia tvorby podnikateľského prostredia a podpora podnikateľského prostredia vrátane podpory potravinárskeho podnikateľského prostredia, ktorého produkty nie sú zaradené do prílohy I Zmluvy o fungovaní
Európskej únie a podnikateľského prostredia v oblasti spracovania dreva a biotechnológií
U00009
A0000038Kontrola neprimeraných podmienok v obchodných vzťahoch, ak tovarom je nepotravinársky výrobokU00010
A0000039Poskytovanie informácií a pomoci v medzinárodnej spolupráci
v elektronickom obchode
U00010
A0000040Riadenie výkonu štátnej správy v oblasti uvedenia biocídnych výrobkov
a biocídnych výrobkov s nízkym rizikom na trh
U00010
A0000041Vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním zákona o elektronickom obchode U00010
A0000042Vykonávanie dozoru nad dodržiavaním zákona o obchodných reťazcochU00010
A0000043Zahraničný obchodU00011
A0000044Kontrola uvádzania výrobku alebo služby na trh zo štátu, ktorý nie je členským štátom U00012
A0000045Vykonávanie kontroly bezpečnosti výrobku alebo službyU00012
A0000046Objasňovanie priestupkov za porušenie zákona o obecnom zriadení pri predaji výrobkov na trhoviskách a trhových miestachU00012
A0000047Schvaľovanie trhového poriadkuU00012
A0000048Utváranie podmienok na zásobovanie obce, určovanie pravidiel času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravovanie trhovískU00012
A0000049Vykonávanie dozoru nad dodržiavaním povinností na úseku ochrany spotrebiteľaU00012
A0000050Koordinácia politiky vnútorného trhu Európskej únieU00013
A0000051Odpisovanie zásob, určenie, zmeny a zrušenie, oprávňovanie
na dobývanie výhradného ložiska
U00014
A0000052Potvrdzovanie a vydávanie osvedčení o vhodnosti horninových štruktúrU00014
A0000053Zabezpečovanie alebo likvidácia starých banských diel a ich následkovU00014
A0000054Znižovanie úhrady za vydobyté nerasty a úhrady za uskladňovanie plynov alebo kvapalín na základe žiadostiU00014
A0000055Konanie o sťažnosti proti postupu obvodného banského úradu v konaní
o prevode dobývacieho priestoru na inú organizáciu
U00015
A0000056Nariaďovanie overovacej prevádzky vybraného banského zariadenia U00015
A0000057Oznamovanie diskriminačného konania tretích krajín pri udeľovaní
a používaní povolenia na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov Európskej komisii
U00015
A0000058Posudzovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov v banskej činnostiU00015
A0000059Povoľovanie používania výbušniny alebo pomôcky, ak sa majú používať
v podzemí
U00015
A0000060Riadenie činností obvodných banských úradov a rozhodovanie
o odvolaniach proti ich rozhodnutiam
U00015
A0000061Riadenie výkonu štátnej banskej správyU00015
A0000062Rozhodovanie o odvolaniach vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol Hlavný banský úradU00015
A0000063Rozhodovanie v prípade pochybností, či ide o vybrané banské zariadenie, ktoré nie je určeným výrobkom U00015
A0000064Určovanie organizácie alebo znalca na vyhotovovanie odborného posudku, že zariadenie zodpovedá požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzkyU00015
A0000065Určovanie podmienok používania vybraných banských strojov, zariadení, prístrojov a pomôcok, schvaľovanie typov dopravníkových pásov
a plastických látok na ich použitie v podzemí
U00015
A0000066Vedenie evidencie organizácií, ktorým vydali povolenie na odber výbušnín, vykonávanie trhacích prác a ohňostrojných prác a užívanie, odstránenie alebo zrušenie skladov výbušnínU00015
A0000067Vedenie súhrnnej evidencie dobývacích priestorov a ich zmien U00015
A0000068Vydávanie a odnímanie poverení na výučbu strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov, odpaľovačov ohňostrojov, pyrotechnikov a predavačov pyrotechnických výrobkov, schvaľovanie učebných textov na ich výučbu a vydávanie skúšobných poriadkovU00015
A0000069Vydávanie osvedčení o vhodnosti osobitného zásahu do zemskej kôry na účely konverzieU00015
A0000070Vydávanie povolení na tranzitnú prepravu výbušnín a pyrotechnických výrobkov vrátane povolení na vývoz výbušnín zo Slovenskej republiky do tretích krajín alebo na dovoz výbušnín z tretích krajín na územie Slovenskej republiky U00015
A0000071Vydávanie predchádzajúceho súhlasu na zmenu na vybranom banskom zariadení, ktoré nie je určeným výrobkom, ktorá by mohla mať vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky U00015
A0000072Vydávanie záväzných stanovísk o tom, či pri riešení stretov záujmov prevažuje všeobecný hospodársky záujem alebo verejný záujem na využití výhradného ložiska nad oprávneným záujmom vlastníka alebo iných oprávnených osôbU00015
A0000073Vykonávanie hlavného dozoru nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a bezpečnosťou prevádzky v banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri používaní výbušnínU00015
A0000074Vypracúvanie súhrnnej záverečnej správy o činnosti Hlavného banského úradu a obvodných banských úradov a verejné sprístupnenie a oznámenie záverečnej správy Európskej komisii U00015
A0000075Zabezpečovanie a koordinovanie úloh medzinárodnej spolupráce v oblasti štátnej banskej správyU00015
A0000076Zabezpečovanie medzinárodnej výmeny informácií s príslušnými orgánmi štátnej banskej správy členských štátov Európskej únie a Európskou komisiouU00015
A0000077Overovanie alebo zisťovanie rýdzosti výrobkov z drahých kovovU00016
A0000078Overovanie rýdzosti dentálnych drahých kovov, a to aj pri výrobe protetických náhrad a zliatin pri razbe slovenských mincí U00016
A0000079Overovanie rýdzosti lístkového zlata alebo lístkového striebra a iných vecí z drahých kovov na žiadosť U00016
A0000080Prideľovanie a zrušovanie výrobných značiek výrobcom tuzemského tovaru U00016
A0000081Prideľovanie a zrušovanie zodpovednostných značiek dovozcom cudzieho tovaru U00016
A0000082Ukladanie pokút na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovovU00016
A0000083Vedenie registra výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi a obchodníkov s neopracovanými diamantmi U00016
A0000084Vedenie zoznamu registrovaných zliatin z drahých kovovU00016
A0000085Vydávanie a odnímanie osvedčenia o splnení ďalších podmienok odbornej spôsobilosti výrobcom zliatin drahých kovovU00016
A0000086Vykonávanie expertíznej činnosti v odbore drahých kameňov pre potreby colného úradu alebo colného kriminálneho úraduU00016
A0000087Vykonávanie identifikácie drahých kameňovU00016
A0000088Vykonávanie kontroly vnútorného trhu s neopracovanými diamantmi U00016
A0000089Vykonávanie expertnej činnosti v odbore puncovníctva, skúšania
a analytickej chémie drahých kovov a v odbore drahých kameňov
U00016
A0000090Vykonávanie puncovnej kontroly a inšpekcieU00016
A0000091Hodnotenie rizík existujúcich a nových chemických látokU00017
A0000092Informovanie o zistených poznatkoch z posudzovania chemickej látky
a údajov z hodnotenia rizík
U00017
A0000093Klasifikovanie chemických látok a chemických prípravkovU00017
A0000094Kontrola dodržiavania povinností vo veciach drogových prekurzorovU00017
A0000095Obmedzovanie a zakazovanie uvedenia chemických látok na trhU00017
A0000096Overovanie možností vývozu chemických látok a prípravkovU00017
A0000097Oznamovanie skutočností týkajúcich sa prekročenia určeného limitu na vývoz určených látok kategórie 3 podľa prílohy nariadenia Rady (ES) č. 111/2005 U00017
A0000098Plnenie úloh voči Európskej komisii v oblasti chemických látokU00017
A0000099Posudzovanie dokumentácie o novej chemickej látke, informovanie
o zistených poznatkoch z posudzovania, obmedzovanie a zakazovanie uvedenia chemických látok na trh
U00017
A0000100Povoľovanie označovania obalov chemických látok a chemických prípravkovU00017
A0000101Prijímanie informácií od podnikateľov o uvádzaní detergentov na trhU00017
A0000102Prijímanie žiadostí o udelenie výnimky na uvádzanie detergentov na trh
od výrobcov
U00017
A0000103Rozhodovanie v odvolacom konaní v oblasti chemických látokU00017
A0000104Spolupráca orgánov štátnej správy vo veciach drogových prekurzorovU00017
A0000105Spracovanie súhrnných správ vo veciach drogových prekurzorovU00017
A0000106Spracúvanie súhrnných správ o medzinárodnom obchode s určenými látkami a o uvádzaní určených látok na trhU00017
A0000107Udeľovanie súhlasu na dovoz a vývoz vybraných nebezpečných chemických látok a vybraných nebezpečných chemických prípravkovU00017
A0000108Ukladanie pokút na úseku kontroly zákazu vývoja, výroby, skladovania, použitia a obchodu s chemickými zbraňami a prekurzormi U00017
A0000109Uvádzanie nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov na trhU00017
A0000110Vedenie evidencie podnikateľov, ktorí dovážajú alebo vyvážajú vybrané nebezpečné chemické látkyU00017
A0000111Vedenie evidencie prevádzkovateľov, ktorí zaobchádzajú s určenými látkami kategórie 1 a 2 alebo vyvážajú určené látky kategórie 3 podľa prílohy nariadenia Rady (ES) č. 111/2005U00017
A0000112Vedenie evidencie vývozu a vývozcov určených látok do tretích krajín
a do členských štátov Európskej únie a dovozov a dovozcov určených látok z tretích krajín a z členských štátov Európskej únie
U00017
A0000113Vydávanie povolení na označovanie obalov chemických látok
a chemických prípravkov
U00017
A0000114Vydávanie súhlasu na dovoz chemických látok a prípravkovU00017
A0000115Vydávanie súhlasu na predĺženie lehoty uvedenia nových chemických látok používaných pri technologicky orientovanom výskume a vývoji na trh U00017
A0000116Vydávanie, dočasné pozastavovanie a rušenie povolení na dovoz určených látokU00017
A0000117Vydávanie, dočasné pozastavovanie a rušenie povolení na vývoz určených látok a uskutočňovanie predvývozných oznámeníU00017
A0000118Vyjadrovanie sa k dovozu chemických látokU00017
A0000119Vykonávanie inventarizácie rizík chemických látokU00017
A0000120Vykonávanie kontroly v oblasti chemických látokU00017
A0000121Vypracúvanie zoznamu prioritných chemických látokU00017
A0000122Zabezpečovanie a koordinovanie úloh medzinárodnej spolupráce v oblasti voľného pohybu chemických látok a chemických prípravkovU00017
A0000123Zabezpečovanie hodnotenia rizika chemických látok z hľadiska ich vplyvu na život a zdravie ľudíU00017
A0000124Zabezpečovanie medzinárodnej výmeny informácií v oblasti chemických látok U00017
A0000125Informovanie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
o nariadeniach na vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie
U00018
A0000126Konanie vo veciach správnych deliktov a priestupkov v oblasti hospodárskej mobilizácie U00018
A0000127Koordinovanie udržiavania a využívania jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácieU00018
A0000128Koordinovanie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie so subjektmi hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnostiU00018
A0000129Nakladanie s majetkom určeným na účely hospodárskej mobilizácieU00018
A0000130Poskytovanie aktualizovaných údajov o subjektoch hospodárskej mobilizácie z jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie dvakrát v roku ústredným orgánom a obvodným úradom v sídle krajaU00018
A0000131Poskytovanie informácií z jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie obvodným úradom v územnom obvode kraja U00018
A0000132Požadovanie poskytnutia vysielacieho času na informovanie verejnosti
o krízovej situácii a o opatreniach potrebných na riešenie krízovej situácie od Slovenskej televízie a od Slovenského rozhlasu
U00018
A0000133Predkladanie návrhov a určenie subjektov hospodárskej mobilizácie, návrhov na predaj alebo likvidáciu majetku a vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavuU00018
A0000134Riadenie a koordinovanie činnosti obvodných úradov v oblasti hospodárskej mobilizácieU00018
A0000135Rozhodovanie o odvolaní obce proti rozhodnutiu obvodného úradu v sídle kraja o zriadení výdajne odberných oprávneníU00018
A0000136Rozhodovanie o odvolaní proti rozhodnutiu obvodného úradu v sídle krajaU00018
A0000137Spolupráca pri zabezpečovaní opatrení hospodárskej mobilizácie v oblasti organizácie dopravného zabezpečenia a v oblasti organizácie stavebných a sanačných činnostíU00018
A0000138Spolupráca s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pri príprave štruktúry a rozsahu výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtuU00018
A0000139Sústreďovanie informácií z jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie od obvodných úradov v územnom obvode kraja U00018
A0000140Uplatňovanie požiadaviek na uchovanie výrobných schopností
v subjektoch hospodárskej mobilizácie
U00018
A0000141Uplatňovanie požiadaviek obvodných úradov v územnom obvode kraja
a požiadaviek samosprávneho kraja na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie
U00018
A0000142Uplatňovanie požiadaviek ozbrojených síl na dopĺňanie strát a spotreby
v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu od subjektov hospodárskej mobilizácie
U00018
A0000143Vedenie centrálnej evidencie odberných oprávneníU00018
A0000144Vedenie evidencie odberných oprávneníU00018
A0000145Vedenie evidencie výdajní odberných oprávnení a vykonávanie ich kontroly U00018
A0000146Vykonávanie bankových služieb spojených s finančným zabezpečením hospodárskej mobilizácieU00018
A0000147Zabezpečovanie vedenia evidencie o právnických osobách a fyzických osobách, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť a ktoré sú určené ako subjekty hospodárskej mobilizácieU00018
A0000148Uplatňovanie požiadaviek na nariadenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácieU00018
A0000149Uplatňovanie požiadaviek na odberné oprávneniaU00018
A0000150Vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácieU00018
A0000151Zriaďovanie výdajne odberných oprávnení a vytváranie materiálnych
a organizačných podmienok na ich činnosť
U00018
A0000152Rozhodovanie o privatizácii a privatizačných projektochU00019
A0000153Likvidácia podnikuU00020
A0000154Zaniknutie podnikuU00020
A0000155Stratégia tvorby a realizácie inovácií na úseku priemyslu s výnimkou spracovania dreva, biotechnológií, potravinárstva a stavebných výrobkovU00021
A0000156Stratégia tvorby a realizácie inovácií na úseku energetiky vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovaním rádioaktívnych odpadov a energetickej efektívnostiU00021
A0000157Stratégia tvorby a realizácie inovácií na úseku teplárenstvaU00021
A0000158Stratégia tvorby a realizácie inovácií na úseku plynárenstvaU00021
A0000159Stratégia tvorby a realizácie inovácií na úseku ťažby a úpravy tuhých palívU00021
A0000160Stratégia tvorby a realizácie inovácií na úseku ťažby ropy a zemného plynuU00021
A0000161Stratégia tvorby a realizácie inovácií na úseku ťažby rudných a nerudných surovín a vyhľadávania a prieskumu rádioaktívnych surovín a ich ťažbyU00021
A0000162Určovanie kritérií výberu zamestnancov obchodno-ekonomických oddeleníU00022
A0000163Overovanie porušenia povinností územných samospráv vyplývajúcich zo zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy U00023
A0000164Plnenie funkcie zriaďovateľa vo vzťahu k ústrednému orgánu štátnej správy ako rozpočtovej organizáciiU00023
A0000165Poskytovanie úverovU00023
A0000166Predkladanie limitov počtu zamestnancov v kapitolách štátneho rozpočtuU00023
A0000167Predkladanie návrhu rozpočtu verejnej správyU00023
A0000168Predkladanie návrhu záverečného účtu verejnej správy vrátane štátneho záverečného účtu za príslušný rozpočtový rokU00023
A0000169Predkladanie rozpočtu verejnej správy na schválenie vláde Slovenskej republikyU00023
A0000170Predkladanie systemizácie colníkov v štátnej službeU00023
A0000171Prerokovávanie návrhu finančných vzťahov medzi štátnym rozpočtom
a rozpočtami územných samospráv
U00023
A0000172Prerokovávanie rozpočtových dôsledkov návrhov právnych predpisovU00023
A0000173Riadenie a usmerňovanie návrhu rozpočtu verejnej správyU00023
A0000174Rozhodovanie o zavedení a zrušení nútenej správyU00023
A0000175Príprava návrhu na predĺženie hospodárenia obce v ozdravnom režimeU00023
A0000176Rozpisovanie záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtuU00023
A0000177Ručenie za zaplatenie zmenkyU00023
A0000178Spravovanie kapitoly Všeobecná pokladničná správaU00023
A0000179Spravovanie štátnych finančných aktívU00023
A0000180Udeľovanie súhlasu a vykonanie rozpočtového opatreniaU00023
A0000181Udeľovanie súhlasu na zriadenie rozpočtovej organizácieU00023
A0000182Ukladanie pokút subjektom na úseku financiíU00023
A0000183Ukladanie pokuty za nedodržanie zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávyU00023
A0000184Upravovanie záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na príslušný rokU00023
A0000185Určovanie spôsobu povinného ročného zúčtovania použitia dotácií so štátnym rozpočtomU00023
A0000186Vedenie prechodných prostriedkovU00023
A0000187Vedenie prostriedkov zo zahraničia poskytnutých Slovenskej republike
na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu
U00023
A0000188Spravovanie rezervy na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej úniiU00023
A0000189Vykazovanie finančnej pomoci priamo z Európskej únie a súhrnné rozpočtové vzťahy Slovenskej republiky a Európskej únieU00023
A0000190Certifikácia a certifikačné overovanie pomoci z fondov Európskej únieU00023
A0000191Príjem pomoci z fondov Európskej únie a výkon platieb platobným jednotkám a prijímateľom v rámci cezhraničnej spolupráceU00023
A0000192Vrátenie prostriedkov Európskej únie v prospech Európskej komisieU00023
A0000193Viazanie výdavkov v rozpočte kapitolyU00023
A0000194Vydávanie opatrenia, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná
a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
U00023
A0000195Vydávanie stanoviska z hľadiska dôsledkov koncesnej zmluvy
na stavebné práce
U00023
A0000196Vydávanie stanoviska k návrhu koncesnej zmluvyU00023
A0000197Vydávanie stanoviska k návrhu koncesnej zmluvy z hľadiska dôsledkov jej realizácie na vykazovanie dlhu verejnej správyU00023
A0000198Vymáhanie odvodov, penále a pokút za porušenie finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciouU00023
A0000199Vypracovávanie a predkladanie návrhu záverečného účtu verejnej správyU00023
A0000200Vypracovávanie vojnového štátneho rozpočtuU00023
A0000201Zabezpečovanie realizácie finančných vzťahovU00023
A0000202Zverejňovanie informácií o štátnom rozpočteU00023
A0000203Zverejňovanie výsledkov hospodárenia verejnej správyU00023
A0000204Oznamovanie ustanovenia nových daní Európskej komisii a príslušným úradom zmluvných štátov U00024
A0000205Preskúmavanie právoplatného rozhodnutia na úseku daní a poplatkovU00024
A0000206Rozhodovanie o oslobodení od daní z príjmov novovzniknutých daňových subjektovU00024
A0000207Rozhodovanie v odvolacom konaní v oblasti daní a poplatkovU00024
A0000208Rozhodovanie v sporných prípadoch o spôsobe zdaneniaU00024
A0000209Schvaľovanie vnútornej organizácie Daňového riaditeľstva Slovenskej republikyU00024
A0000210Spracúvanie osobných údajov daňových subjektovU00024
A0000211Určovanie daňového orgánu alebo colného orgánu na poskytovanie medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daníU00024
A0000212Určovanie vzoru potvrdenia o zaplatení daneU00024
A0000213Určovanie vzoru prehľadu a hláseniaU00024
A0000214Určovanie vzoru registračného tlačivaU00024
A0000215Ustanovenie opatrenia o zmene kódu kombinovanej nomenklatúryU00024
A0000216Vydávanie opatrenia k zmene kódu kombinovanej nomenklatúryU00024
A0000217Vydávanie opatrenia na zamedzenie nezrovnalostí vzniknutých
z uplatňovania ustanovení daňového predpisu
U00024
A0000218Vydávanie vzoru tlačiva na daňové priznanie alebo hlásenieU00024
A0000219Vydávanie vzoru tlačiva na vývoz tovaruU00024
A0000220Vydávanie vzoru tlačiva súhrnného výkazuU00024
A0000221Vykonávanie vzájomnej medzinárodnej spolupráce vo veciach daní U00024
A0000222Vymenovávanie generálneho riaditeľa Daňového riaditeľstva Slovenskej republikyU00024
A0000223Vypracovávanie návrhov medzinárodných zmlúv a dohôd pre oblasť daníU00024
A0000224Rozhodovanie vo veciach miestnych daní, miestnych poplatkov, verejnej dávky, prijatia úveru alebo pôžičky a vykonávanie ich správyU00024
A0000225Povoľovanie zriadenia slobodného skladuU00025
A0000226Vydávanie rozhodnutí o riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkochU00025
A0000227Určenie miestnej príslušnosti na podanie colného vyhlásenia pri určitých druhoch tovaruU00025
A0000228Povoľovanie zriadenia slobodného pásmaU00025
A0000229Určovanie vnútornej organizačnej štruktúry Colného riaditeľstva Slovenskej republikyU00025
A0000230Vykonávanie úloh súvisiacich s otváraním colných priechodov, zrušením colných priechodov a zmenou ich charakteruU00025
A0000231Vypracovávanie návrhov medzinárodných zmlúv a dohôd v colnej oblastiU00025
A0000232Koordinovanie plánovania a vykonávania následnej finančnej kontroly
s inými kontrolnými orgánmi
U00026
A0000233Vykonávanie činností Centrálnej harmonizačnej jednotky pre finančnú kontroluU00026
A0000234Monitorovanie a hodnotenie kvality vykonávania finančnej kontrolyU00026
A0000235Spolupracovanie s inými štátnymi orgánmi, s orgánmi Európskej únie, orgánmi iných štátov a medzinárodnými organizáciami v oblasti finančnej kontrolyU00026
A0000236Vykonávanie následnej finančnej kontrolyU00026
A0000237Vypracovávanie správ o výsledkoch následnej finančnej kontrolyU00026
A0000238Kontrola dodržiavania zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov pri vykonávaní finančnej kontrolyU00026
A0000239Ukladanie pokút za porušenie ustanovení zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite na úseku finančnej kontrolyU00026
A0000240Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom a majetkovými právami obceU00026
A0000241Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obceU00026
A0000242Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom a majetkovými právami vyšších územných celkovU00026
A0000243Kontrola príjmov a výdavkov vyšších územných celkovU00026
A0000244Monitorovanie a hodnotenie kvality vykonávania vnútorného audituU00027
A0000245Vykonávanie činností Centrálnej harmonizačnej jednotky pre vnútorný auditU00027
A0000246Spolupracovanie s inými štátnymi orgánmi, s orgánmi Európskej únie, orgánmi iných štátov a medzinárodnými organizáciami v oblasti vnútorného audituU00027
A0000247Vykonávanie vnútorného audituU00027
A0000248Vypracovávanie správ o výsledkoch vnútorného audituU00027
A0000249Kontrola dodržiavania zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov pri vykonávaní vnútorného auditu U00027
A0000250Koordinovanie plánovania a vykonávania vládneho auditu s inými auditujúcimi orgánmiU00028
A0000251Monitorovanie a hodnotenie kvality vykonávania vládneho audituU00028
A0000252Udeľovanie predchádzajúceho písomného súhlasu na vykonávanie vládneho auditu U00028
A0000253Vykonávanie činností Centrálnej harmonizačnej jednotky pre vládny auditU00028
A0000254Spolupracovanie s inými štátnymi orgánmi, s orgánmi Európskej únie, orgánmi iných štátov a medzinárodnými organizáciami v oblasti vládneho audituU00028
A0000255Vykonávanie vládneho audituU00028
A0000256Vypracovávanie správ o výsledkoch vládneho audituU00028
A0000257Kontrola dodržiavania zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov pri vykonávaní vládneho auditu U00028
A0000258Ukladanie pokút za porušenie ustanovení zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite na úseku vládneho audituU00028
A0000259Konzultovanie návrhov dokumentov, ktoré majú dosah na informačné systémy verejnej správyU00029
A0000260Koordinovanie budovania informačných systémov verejnej správyU00029
A0000261Sledovanie stavu a hodnotenie rozvoja informačných systémov verejnej správyU00029
A0000262Spravovanie ústredného portálu verejnej správyU00029
A0000263Schvaľovanie koncepcií rozvoja informačných systémov verejnej správyU00029
A0000264Vydávanie štandardov pre informačné systémy verenej správyU00029
A0000265Spravovanie základného číselníka úsekov verejnej správy a agend verejnej správyU00029
A0000266Riadenie, kontrola a koordinovanie činnosti integrovaných obslužných miestU00029
A0000267Spravovanie integrovanej infraštruktúry, centrálneho metainformačného systému verejnej správy a nadrezortného informačného systému verejnej správy U00029
A0000268Vedenie registra prevádzkovateľov integrovaných obslužných miest U00029
A0000269Kontrola dodržiavania štandardov a povinností na úseku informatizácie spoločnostiU00029
A0000270Riadenie a koordinácia informačnej bezpečnosti informačných systémov verejnej správyU00029
A0000271Koordinovanie štátnej pomoci vo vzťahu k poskytovateľom štátnej pomociU00030
A0000272Posudzovanie súladu žiadostí o schválenie poskytnutia štátnej pomociU00030
A0000273Predkladanie informácií o poskytnutej štátnej pomociU00030
A0000274Vedenie evidencie o štátnej pomociU00030
A0000275Vykonávanie auditu súladu poskytnutia štátnej pomociU00030
A0000276Vyžadovanie informácií potrebných na posúdenie súladu poskytnutia štátnej pomociU00030
A0000277Poskytovanie informácií a správ o poskytnutí štátnej pomociU00030
A0000278Poskytovanie, vymáhanie a pozastavenie poskytovania štátnej pomociU00030
A0000279Informovanie o výsledkoch konaní vo veciach porušenia cenovej disciplínyU00031
A0000280Poverovanie vo veciach cenovej kontrolyU00031
A0000281Rozhodovanie vo veciach regulácie cienU00031
A0000282Určovanie zásad cenovej kontrolyU00031
A0000283Usmerňovanie výkonu cenovej kontroly vykonávanej správami finančnej kontroly U00031
A0000284Ustanovovanie podmienok na dohodovanie a reguláciu cien tovarovU00031
A0000285Vykonávanie cenovej kontroly a uskutočňovanie konania vo veciach porušenia cenovej disciplínyU00031
A0000286Zabezpečovanie informačného systému a potreby vyhodnocovania vývoja cien, regulácie cien, cenovej kontroly a konania vo veciach porušenia cenovej disciplínyU00031
A0000287Rozpočtovanie schodku štátneho rozpočtu U00032
A0000288Tvorba a realizácia štátneho rozpočtuU00033
A0000289Spracovávanie informácií o zozname klientov bánk, na ktorých sa vzťahujú medzinárodné sankcieU00034
A0000290Uhrádzanie majetkovej ujmy bankeU00034
A0000291Vykonávanie funkcie notifikačného orgánu v oblasti finančných služieb na diaľkuU00034
A0000292Rozhodovanie sporov o správu majetku štátuU00035
A0000293Určovanie správcu majetku štátuU00035
A0000294Vedenie registra osobitných ponukových konaníU00035
A0000295Vydávanie súhlasu s nakladaním majetku štátuU00035
A0000296Realizovanie dohľadu nad činnosťou Štátnej pokladniceU00036
A0000297Vypracovávanie stratégie systému Štátnej pokladniceU00036
A0000298Informovanie o celkovom nároku na štátny príspevok za jednotlivé hypotekárne bankyU00037
A0000299Kontrola činnosti bankyU00037
A0000300Prerokovávanie bankového povolenia na vykonávanie hypotekárnych obchodovU00037
A0000301Spracovávanie informácie o záznamoch z registra hypotékU00037
A0000302Vykonávanie centrálnej evidencie zmlúv o hypotekárnych úverochU00037
A0000303Vykonávanie práv akcionára spojené s akciami, ktoré patria štátuU00037
A0000304Vykonávanie štátneho dozoru nad dodržiavaním podmienok poskytovania štátneho príspevkuU00037
A0000305Ukladanie povinnosti stavebnej sporiteľni vrátiť sumu vo výške neoprávnene použitej štátnej prémie do štátneho rozpočtuU00038
A0000306Vedenie centrálnej evidencie zmlúv o stavebnom sporeníU00038
A0000307Vydávanie opatrenia o štátnej prémiiU00038
A0000308Vykonávanie štátneho dozoru nad dodržiavaním podmienok poskytovania štátnej prémieU00038
A0000309Realizovanie funkcie devízového orgánuU00039
A0000310Určovanie základných sadzieb stravného v cudzej meneU00039
A0000311Vykonávanie pôsobnosti voči ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy na úseku devízového hospodárstva a devízovej kontrolyU00039
A0000312Zabezpečovanie devízových súpisov a podkladov na medzištátne rokovania o majetkovoprávnych nárokoch a vnútroštátne vykonanie výsledkov týchto rokovaníU00039
A0000313Ustanovovanie skúšobného poriadku komisie na audítorskú skúškuU00040
A0000314Ustanovovanie opatrení pre účtovné jednotkyU00040
A0000315Vypracovávanie konsolidovanej účtovnej závierkyU00040
A0000316Vypracovávanie súhrnnej účtovnej závierky verejnej správyU00040
A0000317Vypracovávanie výročnej správy účtovnej jednotkyU00040
A0000318Zabezpečovanie výkonu štátnej správy vo veciach správy štátnych finančných aktív a riadenia štátnych finančných pasívU00040
A0000319Odnímanie poverenia poverenej skúšobniU00041
A0000320Odnímanie všeobecnej licencie na úseku hazardných hierU00041
A0000321Povoľovanie denného vyúčtovaniaU00041
A0000322Rozhodovanie o vydaní poverenia na odborné posudzovanie s uvedením jeho rozsahuU00041
A0000323Rozhodovanie o žiadosti na udelenie licencie na prevádzkovanie štátnej lotérieU00041
A0000324Schvaľovanie hodnôt hracích žetónovU00041
A0000325Schvaľovanie prevádzkovania stávkových kanceláriíU00041
A0000326Určovanie povinnosti uhradiť sumu z neoprávneného majetkového prospechuU00041
A0000327Určovanie výšky odvodu z hazardných hierU00041
A0000328Vydávanie súhlasu o dočasnom uvoľnení finančnej zábezpekyU00041
A0000329Vydávanie súhlasu o zrušení vinkulácieU00041
A0000330Vydávanie všeobecnej licencie na úseku hazardných hierU00041
A0000331Vykonávanie dozoru nad dodržiavaním podmienok pri licencii udelenej alebo vydanej ministerstvom alebo obcouU00041
A0000332Vykonávanie kontroly nad dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku hazardných hier Daňovým riaditeľstvom Slovenskej republiky, daňovými úradmi, obcami a poverenými skúšobňamiU00041
A0000333Vypracovávanie zoznamu prevádzkovateľov hazardných hier na základe všeobecnej licencieU00041
A0000334Zastupovanie Národnej lotériovej spoločnostiU00041
A0000335Zverejňovanie zoznamu overených skúšobníU00041
A0000336Rozhodovanie o udelení individuálnej licencie na úseku hazardných hierU00041
A0000337Vykonávanie správy odvodov do rozpočtu obceU00041
A0000338Zabezpečovanie výkonu dozoru na úseku hazardných hier, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienok určených v individuálnej licenciiU00041
A0000339Vykonávanie štátneho dozoru nad vykonávaním nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia, poistenia v nezamestnanosti a starobného dôchodkového sporeniaU00042
A0000340Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu železniciamU00043
A0000341Odvolávanie proti rozhodnutiam špeciálnych stavebných úradov a vyšších územných celkovU00043
A0000342Overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb určených na vykonávanie technicko-bezpečnostných skúšok dráhových vozidiel a na výkon funkcie predsedu skúšobnej komisieU00043
A0000343Poskytovanie technických údajov a oznamovanie orgánov nespĺňajúcich požadované kritériá Európskej komisii a Európskej železničnej agentúreU00043
A0000344Poverovanie právnických osôb na overovanie zdravotnej, zmyslovej
a psychickej spôsobilosti
U00043
A0000345Predkladanie dokumentácie obsahujúcej technické špecifikácie alebo ich časti Európskej komisii U00043
A0000346Rozhodovanie o zaradení alebo zrušení železničnej trateU00043
A0000347Schvaľovanie štatútu železníc a rokovacieho poriadku správnej radyU00043
A0000348Schvaľovanie typov dráhových vozidiel a ich podstatných zmien od schváleného typu dráhového vozidlaU00043
A0000349Ukladanie povinností prevádzkovateľovi dráh a dopravcoviU00043
A0000350Určovanie vybraných skupín cestujúcich, ktoré sú dopravcovia vo verejnej osobnej železničnej doprave povinní prepravovať za osobitné cestovnéU00043
A0000351Určovanie priorít štátnej dopravnej politiky v oblasti železničnej dopravy
a regulácie
U00043
A0000352Určovanie taríf cestovného pre osoby podľa zákona o Železniciach Slovenskej republikyU00043
A0000353Vydávanie osvedčení alebo poverovanie právnických osôb na vydávanie osvedčení o školení bezpečnostného poradcuU00043
A0000354Vydávanie súhlasu na povolenie výnimky na križovanie železničných dráh s pozemnými komunikáciami na úrovni koľajíU00043
A0000355Vykonávanie dohľadu nad systematickým zvyšovaním bezpečnosti dopravyU00043
A0000356Vykonávanie dohľadu nad obsahom skúšok vykonávaných podľa zákona
o dráhach a zákona o doprave na dráhach
U00043
A0000357Vykonávanie dozoru nad plnením záväzkov vo verejnom záujme a na presadzovanie zásad štátnej dopravnej politikyU00043
A0000358Zvolávanie správnej rady v prípade mimoriadnych okolnostíU00043
A0000359Určovanie hlavných a vedľajších železničných tratíU00043
A0000360Pripravovanie a vyhodnocovanie zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujmeU00043
A0000361Udeľovanie výnimiek z uplatnenia nariadenia Rady (ES) č. 1371/2007
o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave
U00043
A0000362Zastupovanie Slovenskej republiky v Európskej železničnej agentúreU00043
A0000363Spolupráca s bezpečnostnými orgánmi členských štátov Európskej únie na úseku dráh a dopravy na dráhachU00043
A0000364Dohliadanie nad bezpečnosťou dopravy a prevenciou nehôdU00043
A0000365Informovanie Európskej železničnej agentúry o vydaní, zmene alebo zrušení bezpečnostného osvedčenia alebo bezpečnostného povolenia U00043
A0000366Kontrola dodržiavania licencií dopravcami U00043
A0000367Kontrola plnenia podmienok uvedených v bezpečnostných povoleniach
a osvedčeniach
U00043
A0000368Poskytovanie konzultácií v otázkach bezpečnosti s dotknutými osobamiU00043
A0000369Poskytovanie potrebných dokumentov žiadateľom o bezpečnostné osvedčenieU00043
A0000370Poverovanie právnických osôb na overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľa dráhy a lanovej dráhy U00043
A0000371Povoľovanie prevádzky štrukturálnych subsystémov železničného systému a kontrola ich správneho prevádzkovania a udržiavania U00043
A0000372Rozhodovanie v druhom stupni odvolacieho konania vo veciach týkajúcich sa sieťového vyhlásenia U00043
A0000373Schvaľovanie technickej spôsobilosti dráhových vozidiel na prevádzku, prideľovanie evidenčných čísel dráhovým vozidlámU00043
A0000374Schvaľovanie typov dráhových vozidiel železničných dráh a ich podstatných zmienU00043
A0000375Sledovanie nediskriminačného zaobchádzania prevádzkovateľa dráhy so žiadateľmi o prístup k železničnej infraštruktúre U00043
A0000376Spolupráca a výmena informácií s regulačnými úradmi alebo obdobnými úradmi iných štátovU00043
A0000377Vedenie národného registra dráhových vozidiel, vedenie národného registra železničnej infraštruktúry U00043
A0000378Vydávanie a odnímanie licencií dopravcomU00043
A0000379Vydávanie a odnímanie povolenia na prevádzkovanie dráhyU00043
A0000380Vydávanie, zmena a odnímanie bezpečnostných osvedčení
a bezpečnostných povolení
U00043
A0000381Vyhodnocovanie správy o bezpečnosti a prijímanie potrebných bezpečnostných opatrení U00043
A0000382Pripravovanie, vykonávanie dohľadu a vyhodnotenie zmluvy
o prevádzkovaní dráhy
U00043
A0000383Vykonávanie dohľadu nad uplatňovaním právnych predpisov v oblasti bezpečnostiU00043
A0000384Vykonávanie dohľadu nad vydanými bezpečnostnými osvedčeniami U00043
A0000385Vykonávanie regulácie úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre
a regulácia cestovného vo vnútroštátnej železničnej osobnej doprave
U00043
A0000386Vyšetrovanie nehôd a mimoriadnych udalostí v železničnej doprave
v obvode dráhy
U00043
A0000387Zabezpečovanie regulácie bezpečnostiU00043
A0000388Zasielanie a zverejnenie správ o vyšetrovaniach, o vydaných bezpečnostných odporúčaniach a opatreniachU00043
A0000389Zriaďovanie stálych a dočasných pracovísk Úradu pre reguláciu železničnej dopravy U00043
A0000390Prerokúvanie návrhu cestovného poriadku a návrhu zmien pred jeho zverejnením s prevádzkovateľom dráhyU00043
A0000391Uhradenie preukázateľnej straty v osobnej železničnej doprave dopravcoviU00043
A0000392Vykonávanie pôsobnosti vo veciach električkových a trolejbusových dráhU00043
A0000393Zabezpečenie základnej dopravnej obslužnosti vzájomným prepojením verejnej osobnej dopravy na dráhe s verejnou pravidelnou autobusovou dopravouU00043
A0000394Zabezpečovanie primeranej dopravy počas všetkých dní v týždni z dôvodu verejného záujmuU00043
A0000395Oznamovanie počtu dopravcov a počtu vydaných kópií povolení alebo licencií Európskej únie Európskej komisii U00044
A0000396Oznamovanie údajov týkajúcich sa cestných kontrol prepravy nebezpečných vecí Európskej komisii U00044
A0000397Poverovanie krajských úradov dopravy odovzdávaním jednorazových prepravných povoleníU00044
A0000398Prideľovanie prepravných povolení pre zahraničných dopravcov na vykonávanie medzinárodnej cestnej dopravy U00044
A0000399Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy a výkonu štátneho odborného dozoru v cestnej dopraveU00044
A0000400Riadenie, kontrola, koordinovanie a metodické usmernenie v oblasti cestnej dopravyU00044
A0000401Schvaľovanie cestovných poriadkov v medzinárodnej autobusovej dopraveU00044
A0000402Sledovanie a vyhodnocovanie vykonávania prepravy osôb a oznamovanie údajov Európskej komisiiU00044
A0000403Spolupráca s inými orgánmi vo veciach cestnej dopravyU00044
A0000404Spracúvanie a predkladanie návrhov na zmenu podmienok regulácie cien pravidelnej autobusovej dopravyU00044
A0000405Udeľovanie a odnímanie dopravných licencií v medzinárodnej autobusovej dopraveU00044
A0000406Udeľovanie povolenia zahraničnému dopravcovi na vykonanie prepravy medzi dvoma miestami na území Slovenskej republikyU00044
A0000407Určovanie okruhu osôb, ktoré budú prepravované v pravidelnej autobusovej doprave, dopravcoviU00044
A0000408Určovanie vnútornej organizačnej štruktúry krajských úradov dopravy
a obvodných úradov dopravy
U00044
A0000409Vydávanie a odnímanie licencie Európskej únie v medzinárodnej autobusovej dopraveU00044
A0000410Vydávanie a odnímanie povolenia Európskej únie v medzinárodnej nákladnej cestnej dopraveU00044
A0000411Vydávanie osvedčení o odbornej príprave poradcov v oblasti prepravy nebezpečných vecíU00044
A0000412Vydávanie osvedčenia vodičaU00044
A0000413Vykonávanie odborného dozoru na úseku cestnej dopravyU00044
A0000414Zabezpečovanie jednotného informačného systému v cestnej dopraveU00044
A0000415Zabezpečovanie odbornej prípravy zamestnancov krajských úradov dopravy, obvodných úradov dopravy, obcí a vyšších územných celkov na úseku cestnej dopravyU00044
A0000416Zabezpečovanie schválenia, výroby a distribúcie prepravných povolení, licencií, osvedčení a potvrdeníU00044
A0000417Udeľovanie zákazu výkonu medzinárodnej cestnej dopravy zahraničnému dopravcoviU00044
A0000418Riadenie celoštátneho systému vydávania a používania pamäťových kariet do záznamových zariadení v cestnej doprave vrátane kľúčov a certifikátovU00044
A0000419Vedenie centrálneho registra pamäťových kariet do záznamových zariadení v cestnej dopraveU00044
A0000420Vykonávanie štátneho odborného dozoru nad vydávaním a používaním pamäťových kariet do záznamových zariadení v cestnej dopraveU00044
A0000421Vedenie celoštátneho registra zabezpečovacích značiek používaných na plomby záznamových zariadení a použitých elektronických bezpečnostných dátU00044
A0000422Udeľovanie a odnímanie povolenie na medzinárodnú nepravidelnú autobusovú dopravu, medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu alebo medzinárodnú taxislužbuU00044
A0000423Vydávanie potvrdenia o vykonávaní medzinárodnej autobusovej dopravy pre vlastnú potrebu alebo na neziskové alebo nekomerčné účely U00044
A0000424Vykonávanie odborného dozoru nad cestnou dopravou v kraji U00044
A0000425Schvaľovanie cestovných poriadkov vnútroštátnej autobusovej dopravyU00044
A0000426Udeľovanie a odnímanie dopravných licencií na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravuU00044
A0000427Ukladanie pokút dopravcom, ak nejde o medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravuU00044
A0000428Uzatváranie zmlúv o výkone vo verejnom záujme s dopravcom
a poskytovanie náhrady straty alebo jej časti alebo iné vyrovnanie dopravcovi
U00044
A0000429Vykonávanie odborného dozoru nad cestnou dopravou v kraji, ak ide
o pravidelnú autobusovú dopravu
U00044
A0000430Zabezpečovanie údajov pre jednotný informačný systém v cestnej doprave vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopraveU00044
A0000431Povoľovanie zriadenia autobusovej linkyU00044
A0000432Prejednávanie priestupkov, ktoré boli spáchané v pôsobnosti obceU00044
A0000433Schvaľovanie a ukladanie zmien cestovného poriadkuU00044
A0000434Udeľovanie, zmena a odňatie dopravnej licencieU00044
A0000435Ukladanie pokút dopravcom za porušenie povinnostíU00044
A0000436Ukladanie pokút v oblasti cestnej dopravyU00044
A0000437Ustanovenie prevádzkového poriadku stanovišťa taxislužbyU00044
A0000438Ustanovenie výkonu práce vodiča taxislužby na území obceU00044
A0000439Uzatváranie a plnenie zmlúv s dopravcom vo verejnom záujmeU00044
A0000440Vykonávanie kontroly prepravy nebezpečných vecí na pozemných komunikáciáchU00044
A0000441Vykonávanie odborného dozoru nad cestnou dopravou v obciU00044
A0000442Vykonávanie odborného dozoru týkajúceho sa cestnej dopravy, technickej základne alebo osádky vozidlaU00044
A0000443Zabezpečovanie kontroly prepravy nebezpečných vecí na pozemných komunikáciáchU00044
A0000444Zabezpečovanie miestnej verejnej dopravyU00044
A0000445Zabezpečovanie výstavby, údržby a výkonu správy miestnych komunikáciíU00044
A0000446Zostavovanie plánu a zabezpečovanie dopravnej obslužnostiU00044
A0000447Zriaďovanie vymedzených priestorov, stanovíšť pre vozidlá používané na podnikanieU00044
A0000448Zabezpečovanie podmienok kombinovanej dopravyU00045
A0000449Koordinovanie celoštátneho sčítania cestnej dopravy na diaľniciach a cestáchU00046
A0000450Posudzovanie a schvaľovanie operačných plánov zimnej údržby diaľnic a ciestU00046
A0000451Vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre diaľnice a cestyU00046
A0000452Povoľovanie zvláštneho užívania diaľnic a ciestU00046
A0000453Prejednávanie priestupkov a správnych deliktov v oblasti pozemných komunikácií U00046
A0000454Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy uskutočňovaná obcami ako prenesený výkon štátnej správy a výkon štátneho odborného dozoru vykonávaného obcami U00046
A0000455Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy a výkon štátneho odborného dozoru uskutočňovaný krajskými úradmi dopravy a obvodnými úradmi dopravyU00046
A0000456Riadenie, kontrola, koordinovanie a metodické usmernenie v oblasti pozemných komunikáciíU00046
A0000457Rozhodovanie o zaradení a vyradení pozemných komunikácií do cestnej siete a z cestnej siete a o pretriedení ciest a prestaničení cestnej sieteU00046
A0000458Schvaľovanie plánu rozvoja diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu a Národnej diaľničnej spoločnosti, akciovej spoločnostiU00046
A0000459Udeľovanie súhlasu na technické riešenie odlišné od slovenských technických noriem a technických predpisov pre pozemné komunikácieU00046
A0000460Určovanie hlavných smerov cestnej politiky a rozvoja cestného hospodárstvaU00046
A0000461Určovanie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení a povoľovanie zriadenia vyhradených parkovísk U00046
A0000462Vyjadrovanie sa pri prerokovaní územných plánov obcí a zón U00046
A0000463Zabezpečovanie centrálnej databanky diaľnic a ciestU00046
A0000464Zabezpečovanie finančných transferov obciam v oblasti pozemných komunikáciíU00046
A0000465Zabezpečovanie jednotného informačného systému o diaľniciach a cestách a stave ich zjazdnostiU00046
A0000466Zabezpečovanie stavebno-technického vybavenia diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu a Národnej diaľničnej spoločnosti, akciovej spoločnostiU00046
A0000467Zabezpečovanie ústrednej technickej evidencie diaľnic, ciest a miestnych komunikáciíU00046
A0000468Zabezpečovanie zriadenia a prevádzky váh na meranie hmotnosti vozidla a jeho nápravových tlakovU00046
A0000469Vedenie technickej evidencie o pozemných komunikáciách vo vlastníctve a správe samosprávneho krajaU00046
A0000470Zabezpečovanie informačného systému ako súčasti jednotného informačného systému o cestách a stave ich zjazdnosti pre pozemné komunikácie vo vlastníctve samosprávneho krajaU00046
A0000471Zabezpečovanie stavebno-technického vybavenia ciest vo vlastníctve samosprávneho krajaU00046
A0000472Zabezpečovanie technickej evidencie ciest II. a III. triedy vo vlastníctve samosprávneho krajaU00046
A0000473Poskytovanie údajov o zjazdnosti ciest a miestnych komunikácií a údajov z technickej evidencie ciest a miestnych komunikáciíU00046
A0000474Vykonávanie sčítania cestnej dopravy na cestách a miestnych komunikáciáchU00046
A0000475Poskytovanie údajov z technickej evidencie ciest a miestnych komunikácií vo vlastníctve samosprávnych krajov a obcí U00046
A0000476Vedenie technickej evidencie o pozemných komunikáciách vo vlastníctve
a správe obce
U00046
A0000477Vyhlasovanie verejnej účelovej komunikácie za neverejnú so súhlasom vlastníkaU00046
A0000478Vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácieU00046
A0000479Vykonávanie štátneho odborného dozoru nad miestnymi komunikáciami
a účelovými komunikáciami obce
U00046
A0000480Zabezpečovanie informačného systému ako súčasti jednotného informačného systému o cestách a stave ich zjazdnosti pre pozemné komunikácie vo vlastníctve obceU00046
A0000481Zabezpečovanie plánovania, prípravy a výstavby ciest a miestnych komunikácií vo vlastníctve samosprávneho kraja a obceU00046
A0000482Zabezpečovanie regionálnej databanky ciest a miestnych komunikácií vo vlastníctve samosprávneho kraja a obce v súlade s centrálnou databankou diaľnic a ciestU00046
A0000483Zabezpečovanie stavebno-technického vybavenia miestnych komunikácií vo vlastníctve obceU00046
A0000484Zabezpečovanie technickej evidencie miestnych komunikácií vo vlastníctve obceU00046
A0000485Zabezpečovanie zjazdnosti a schodnostiU00046
A0000486Poskytovanie údajov o zjazdnosti miestnych komunikácií a údajov
z technickej evidencie miestnych komunikácií
U00046
A0000487Koordinovanie celoštátneho systému v oblasti schvaľovania vozidiel, technických kontrol, emisných kontrol, kontrol originality a montáže plynových zariadeníU00047
A0000488Nariaďovanie hromadnej výmeny osvedčení o evidencii časť II
a technických osvedčení vozidiel
U00047
A0000489Notifikovanie technických služieb Slovenskej republiky v orgánoch Európskej hospodárskej komisie a Európskej únieU00047
A0000490Rozhodovanie o overení plnenia podmienok na udelenie oprávneniaU00047
A0000491Povoľovanie a schvaľovanie hromadných prestavieb typu vozidiel a vedenie ich evidencieU00047
A0000492Povoľovanie výnimiek prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciáchU00047
A0000493Preskúmavanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vydaného krajskými úradmi dopravyU00047
A0000494Riadenie, kontrola a koordinovanie výkonu štátnej správy vykonávaného obvodnými úradmi dopravy v jeho územnej pôsobnostiU00047
A0000495Riadenie, kontrola, koordinovanie a metodické usmerňovanie výkonu štátnej správy vykonávaného krajskými úradmi dopravy a obvodnými úradmi dopravyU00047
A0000496Rozhodovanie o pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VINU00047
A0000497Rozhodovanie o schválení typu vozidiel, typu systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a rozhodovanie o schválení jednotlivo vyrobených alebo dovezených vozidiel, jednotlivo vyrobených alebo dovezených systémovU00047
A0000498Rozhodovanie o udelení, zmene alebo rozšírení typového schválenia, typového schválenia ES alebo uznaní zhody spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch, udeľovanie značky typového schválenia ES a vedenie ich evidencieU00047
A0000499Rozhodovanie o udelení, zmene alebo zrušení osvedčení o typovom schválení alebo typovom schválení ES vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a vedenie ich evidencieU00047
A0000500Rozhodovanie o udelení, zmene alebo zrušení osvedčení výrobcov alebo zástupcov výrobcu a vedenie ich evidencieU00047
A0000501Rozhodovanie o udelení, zmene alebo zrušení správ o homologizácii typu systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a vedenie ich evidencieU00047
A0000502Rozhodovanie o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení poverení na vykonávanie činností technických služieb a vedenie ich zoznamuU00047
A0000503Rozhodovanie o uznaní odbornej kvalifikácie občanov z iných členských štátov Európskej únieU00047
A0000504Rozhodovanie o uznaní typového schválenia ES vozidiel udeleného inými členskými štátmi Európskej únie a vedenie ich evidencieU00047
A0000505Rozhodovanie o dočasnom vyradení alebo o trvalom vyradení vozidiel
z premávky na pozemných komunikáciách a o ich opätovnom uvedení do premávky
U00047
A0000506Schvaľovanie pred začatím výroby vzorových výtlačkov tlačív dokladov
a kontrolných nálepiek
U00047
A0000507Schvaľovanie vhodnosti meradiel a prístrojov používaných pri technických kontrolách, emisných kontrolách, kontrolách originality a montážach plynových zariadeníU00047
A0000508Spolupráca pri výkone štátnej správy na úseku podmienok prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciáchU00047
A0000509Udeľovanie značky typového schválenia ES a značky typového schválenia
a vedenie ich evidencie
U00047
A0000510Určenie siete staníc technickej kontroly, pracovísk emisných kontrol
a pracovísk kontroly originality
U00047
A0000511Ustanovenie podmienok na vedenie jednotného informačného systému
v rámci výkonu činností poverených technických služieb a výkonu technických kontrol, emisných kontrol, kontrol originality a montáže plynových zariadení
U00047
A0000512Vedenie evidencie dokladov o odbornej kvalifikácii žiadateľov z iných členských štátov Európskej únieU00047
A0000513Vykonávanie štátneho odborného dozoru podľa zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách U00047
A0000514Vykonávanie štátneho odborného dozoru nad hromadnou výrobou typu vozidiel, typu systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a nad hromadnou prestavbou typu vozidielU00047
A0000515Zabezpečovanie výroby, distribúcie a evidencie vyrobených osvedčení
o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla
U00047
A0000516Zasielanie údajov o uplatňovaní mechanizmu uznávania kvalifikácií na odborné činnosti žiadateľov z iných členských štátov Európskej únie Európskej komisiiU00047
A0000517Zasielanie údajov týkajúcich sa cestných technických kontrol Európskej komisii U00047
A0000518Zastupovanie Slovenskej republiky v orgánoch Európskej únie v oblasti schvaľovania vozidiel, technických kontrol a emisných kontrolU00047
A0000519Zriaďovanie skúšobných komisií na preukázanie odbornej spôsobilosti
a vymenúvanie a odvolávanie ich členov
U00047
A0000520Vydávanie osvedčenia o schválení vhodnosti meradiel a prístrojovU00047
A0000521Rozhodovanie o výnimkách pre vozidlá vyrábané v malej sérii, vozidlá končiacich sérií, pri nezhode vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiekU00047
A0000522Schvaľovanie a prijímanie opatrení súvisiacich so stiahnutím vozidielU00047
A0000523Odvolávanie proti rozhodnutiam o priestupkoch vydaným obvodnými úradmi dopravy v ich územnej pôsobnosti U00047
A0000524Vykonávanie hlavného štátneho odborného dozoru v oblasti prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciáchU00047
A0000525Poskytovanie súčinnosti orgánom štátnej správy pri zisťovaní žiadateľov
o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla, uznanie typového schválenia ES a uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla
U00047
A0000526Povoľovanie výroby jednotlivo vyrobeného vozidla a povoľovanie prestavby jednotlivého vozidla U00047
A0000527Povoľovanie zriadenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení U00047
A0000528Prejednávanie priestupkov na úseku prevádzky vozidiel pri premávke na komunikáciáchU00047
A0000529Rozhodovanie o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení oprávnení na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality alebo na montáže plynových zariadení U00047
A0000530Rozhodovanie o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení osvedčení
o odbornej spôsobilosti na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality alebo montáže plynových zariadení
U00047
A0000531Rozhodovanie o vyradení vozidiel z premávky na pozemných komunikáciách a o trvalom vyradení vozidiel z premávky na pozemných komunikáciách U00047
A0000532Schvaľovanie jednotlivo vyrobeného, dovezeného alebo prestavaného vozidlaU00047
A0000533Schvaľovanie jednotlivo vyrobených alebo dovezených systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a vedenie ich evidencie U00047
A0000534Sledovanie, či prevádzkovateľ vozidla podrobuje vozidlo v ustanovených lehotách technickým kontrolám, emisným kontrolám, a porovnávanie údajov s databázou evidovaných vozidielU00047
A0000535Vydávanie osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidiel U00047
A0000536Poskytovanie súčinnosti na účely štátneho odborného dozoru v oblasti prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciáchU00047
A0000537Vydávanie súhlasu na zriadenie prístavov a vymedzení ich územiaU00048
A0000538Informovanie o uznaných klasifikačných spoločnostiach a o pozastavení platnosti uznanej klasifikačnej spoločnostiU00048
A0000539Kontrola činnosti uznanej klasifikačnej spoločnostiU00048
A0000540Kontrola vývoja ponuky kapacity plavidiel určených na prepravu tovarovU00048
A0000541Odvolávanie proti rozhodnutiam Štátnej plavebnej správyU00048
A0000542Poverovanie osôb vykonávaním kvalifikačných kurzov, vykonávaním dohľadu nad ich priebehom a ich odnímanímU00048
A0000543Poverovanie právnických osôb na vykonávanie klasifikácie plavidiel, kontajnerov a výmenných nadstaviebU00048
A0000544Poverovanie uznanej klasifikačnej spoločnosti výkonom činností  U00048
A0000545Povoľovanie výnimiek na prepravu nebezpečných tovarovU00048
A0000546Rozhodovanie o odňatí a vrátení preukazu odbornej spôsobilosti, o odňatí a pozastavení platnosti registračného listu a odňatí dočasne zadržaného registračného listuU00048
A0000547Schvaľovanie a potvrdzovanie denníkov a iných lodných dokladovU00048
A0000548Schvaľovanie pravidiel na klasifikáciu a stavbu lodí, kontajnerov
a výmenných nadstavieb
U00048
A0000549Schvaľovanie spôsobilosti rekreačného plavidla na plavbu a vydávanie medzinárodných osvedčení rekreačného plavidlaU00048
A0000550Schvaľovanie učebných osnov kvalifikačných kurzov a školiteľovU00048
A0000551Sledovanie vývoja ponuky kapacity plavidiel a intenzity vodnej dopravyU00048
A0000552Udeľovanie, odnímanie povolení a licencií na vykonávanie verejnej vodnej dopravyU00048
A0000553Udeľovanie výnimiek z povinnosti platenia úhrady za používanie verejného prístavuU00048
A0000554Ukladanie sankcií v oblasti vnútrozemskej plavbyU00048
A0000555Určovanie minimálneho obsadenia námornej lode lodnou posádkou
z hľadiska zaistenia jej bezpečnej prevádzky
U00048
A0000556Uzatváranie medzinárodných zmlúv týkajúcich sa námornej plavbyU00048
A0000557Povoľovanie výnimky z požadovanej odbornej praxe na úseku vnútrozemskej plavby, prístavov a námornej plavby v odôvodnených prípadoch U00048
A0000558Vedenie evidencie držiteľov kvalifikačných kurzovU00048
A0000559Vedenie námorného registra Slovenskej republikyU00048
A0000560Vydávanie lodných listín, námorníckych knižiek, osvedčení o odbornej spôsobilosti dopravcu a povolení na prepravu cestujúcichU00048
A0000561Vydávanie preukazov odbornej spôsobilosti členov lodných posádok, veliteľov rekreačných lodí, potvrdení preukazov odbornej spôsobilosti a potvrdení o uznaní preukazov odbornej spôsobilostiU00048
A0000562Vydávanie registračného listu oprávňujúceho plávať pod štátnou vlajkou Slovenskej republikyU00048
A0000563Vyhodnocovanie činnosti uznanej klasifikačnej spoločnosti a zasielanie hodnotenia jej činnosti Európskej komisii a ostatným členským štátom Európskej únieU00048
A0000564Vyhodnocovanie intenzity vodnej dopravy vo vzťahu ku kapacite plavidiel, priepustnosti vodných ciest a ich stavuU00048
A0000565Vyjadrovanie sa pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácieU00048
A0000566Vykonávanie kontroly odbornej spôsobilosti členov lodných posádok
a veliteľov rekreačných plavidiel
U00048
A0000567Vykonávanie kontroly spôsobilosti námorných lodí a rekreačných plavidiel na plavbuU00048
A0000568Vyšetrovanie námorných nehôd a ukladanie opatrení na odstránenie chýb a nedostatkovU00048
A0000569Zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti prepravy nebezpečných tovarovU00048
A0000570Zastupovanie Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách pre námornú plavbuU00048
A0000571Zastupovanie Slovenskej republiky vo veciach vnútrozemskej plavbyU00048
A0000572Prerokovávanie vymedzenia územia verejných prístavov U00048
A0000573Vykonávanie správy a ochrany informácií v systéme riečnych informačných služieb U00048
A0000574Nariaďovanie okamžitého zastavenia plavby U00048
A0000575Povoľovanie zaradenia plavidiel do prevádzky U00048
A0000576Rozhodovanie o odstránení plavidla z vodnej cesty alebo prístavu U00048
A0000577Rozhodovanie o povolení státia plávajúcich zariadení na vodných cestách alebo vo verejných prístavochU00048
A0000578Rozhodovanie o zriadení požičovní malých plavidiel U00048
A0000579Schvaľovanie technickej a typovej dokumentácie na individuálnu stavbu
a rekonštrukciu malého plavidla
U00048
A0000580Ukladanie plavebných opatrení U00048
A0000581Ukladanie sankcií za porušenie zákona o vnútrozemskej plavbe
a prejednávanie priestupkov
U00048
A0000582Určovanie podmienok prevádzky plavidiel na vodných cestách a vo verejných prístavoch U00048
A0000583Vedenie evidencie vodných ciest, plavidiel, vedenie záznamu o pobyte plavidiel vo verejných prístavoch a vedenie evidencie lodných listín
a dokladov
U00048
A0000584Vydávanie a odnímanie ciachových preukazov U00048
A0000585Vydávanie a odnímanie lodného osvedčenia, preukazov odbornej spôsobilosti a lodníckych knižiek U00048
A0000586Vydávanie osvedčení v oblasti vnútrozemskej plavby U00048
A0000587Vydávanie súhlasu na individuálnu stavbu malého plavidla U00048
A0000588Vydávanie súhlasu na výkon činností na vodnej ceste U00048
A0000589Vydávanie súhlasu na výstavbu vodných ciest a prístavovU00048
A0000590Vydávanie súhlasu na zriadenie odstavných miest na vodnej ceste pre plavidlá vyradené z prevádzky U00048
A0000591Vydávanie typových osvedčení malého plavidla U00048
A0000592Vydávanie záväzného stanoviska v územnoplánovacích činnostiachU00048
A0000593Vydávanie záväzných stanovísk v konaniach zasahujúcich do vodnej cesty alebo prístavuU00048
A0000594Vykonávanie ciachovania plavidiel U00048
A0000595Vykonávanie odborného vyšetrovania plavebných nehôd U00048
A0000596Vykonávanie štátneho odborného dozoru v oblasti vnútrozemskej plavby U00048
A0000597Zabezpečovanie odoberania vzoriek lodných palív U00048
A0000598Zriaďovanie regionálnych centier riečnych informačných služieb U00048
A0000599Hodnotenie plnenia požiadaviek a dostatočnosti zaistenia bezpečnostnej ochrany a verejného poriadku U00049
A0000600Kontrola dokladov a podmienok zachovania letovej spôsobilosti lietadiel U00049
A0000601Kontrola poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadlaU00049
A0000602Odsúhlasovanie vykonania letu bez osvedčenia letovej spôsobilosti lietadiel a overovanie letovej spôsobilosti lietadiel U00049
A0000603Odsúhlasovanie vykonania letu zahraničného prevádzkovateľa U00049
A0000604Odsúhlasovanie zmeny konštrukcie a výstroja lietadla v prevádzke U00049
A0000605Odsúhlasovanie zriadenia leteckých pozemných zariadení, ich zmeny alebo zrušenia U00049
A0000606Odsúhlasovanie zriadenia určených stavieb a zariadení nestavebnej povahy mimo ochranných pásiem U00049
A0000607Overovanie typovej spôsobilosti lietadiel a ich súčastí a použiteľnosti výrobkov leteckej techniky v civilnom letectve U00049
A0000608Poverovanie právnickej osoby alebo fyzickej osoby dozorom nad stavbou
a overovaním spôsobilosti lietajúcich športových zariadení
U00049
A0000609Poverovanie právnických osôb a fyzických osôb vykonávaním letových prevádzkových služieb a leteckej informačnej službyU00049
A0000610Poverovanie zdravotníckych zariadení a lekárov posudzovaním zdravotnej spôsobilosti členov leteckého personáluU00049
A0000611Povoľovanie leteckých prác a iného podnikania v civilnom letectve U00049
A0000612Povoľovanie prevádzkovania letísk a leteckých pozemných zariadení
a vedenie ich evidencie
U00049
A0000613Povoľovanie usporiadania leteckého dňa, leteckej súťaže a iného verejného leteckého podujatia U00049
A0000614Povoľovanie vykonávania leteckých telekomunikačných služieb a spojových služieb a vykonávania leteckej meteorologickej službyU00049
A0000615Prideľovanie frekvencie a frekvenčného pásma leteckých telekomunikačných služieb U00049
A0000616Pripravovanie a vykonávanie medzinárodných zmlúv vo veciach civilného letectvaU00049
A0000617Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy vo veciach civilného letectva
a vykonávanie štátneho odborného dozoru
U00049
A0000618Rozhodovanie o dočasnom prerušení alebo obmedzení prevádzky letísk alebo leteckých pozemných zariadení U00049
A0000619Rozhodovanie o zavedení koordinácie prideľovania časových intervalov na použitie letísk a určovanie koordinátora na výkon koordinačnej činnostiU00049
A0000620Schvaľovanie bezpečnostných programov na ochranu civilného letectva
a ich zmeny
U00049
A0000621Schvaľovanie prepravných podmienok, taríf pre pravidelnú medzinárodnú leteckú dopravu a letové poriadky pre pravidelnú leteckú dopravuU00049
A0000622Sledovanie a vyhodnocovanie úrovne kvality a bezpečnosti poskytovania leteckých navigačných služieb U00049
A0000623Udeľovanie licencie a vydávanie povolenia na vykonávanie leteckej dopravyU00049
A0000624Udeľovanie súhlasu na zriadenie letísk, ich podstatnej zmeny alebo zrušenia a na zriadenie staviebU00049
A0000625Ukladanie pokút právnickým osobám a fyzickým osobám a prejednávanie priestupkov na úseku civilného letectvaU00049
A0000626Ukladanie pokút právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie na úseku civilného letectvaU00049
A0000627Určenie podmienok na použitie iných plôch okrem letiska U00049
A0000628Určenie podmienok na použitie iných plôch okrem letiska určených na dočasné alebo príležitostné vzlety a pristátia lietadiel alebo na vzlety
a pristátia lietajúcich športových zariadení
U00049
A0000629Určenie podmienok na vykonávanie letov lietadiel spôsobilých lietať bez pilota U00049
A0000630Určenie podmienok stavby a prevádzky lietajúcich športových zariadení U00049
A0000631Určovanie ochranných pásiem letísk a leteckých pozemných zariadení U00049
A0000632Vedenie registra lietadiel U00049
A0000633Vydávanie, uznávanie osvedčení a odbornej spôsobilosti v oblasti civilného letectva U00049
A0000634Vydávanie súhlasu na použitie leteckého pozemného zariadenia v civilnom letectve U00049
A0000635Vydávanie typového osvedčenia lietadla a vydávanie súhlasu na použitie výrobkov leteckej techniky v civilnom letectve U00049
A0000636Vyhlasovanie zákazu alebo obmedzenia letovU00049
A0000637Vykonávanie funkcie špeciálneho stavebného úradu pre civilné letectvoU00049
A0000638Vykonávanie kontroly dodržiavania pravidiel na určovanie výšky
a vyberanie odplát za použitie verejných letísk a leteckých navigačných služieb
U00049
A0000639Vykonávanie overovania spôsobilosti leteckého pozemného zariadenia
a letových meraní
U00049
A0000640Vytváranie systému odborného vyšetrovania leteckých nehôd
a incidentov
U00049
A0000641Vytváranie systému opatrení na ochranu civilného letectvaU00049
A0000642Vytváranie systému spolupráce civilných a vojenských zložiek a za organizovanie a zabezpečovanie letových prevádzkových služiebU00049
A0000643Vytváranie systému spolupráce civilných, vojenských a bezpečnostných orgánovU00049
A0000644Zabezpečovanie činnosti odbornej komisie na vyšetrovanie príčin leteckých nehôd a incidentov U00049
A0000645Zabezpečovanie leteckej informačnej službyU00049
A0000646Zabezpečovanie postupov a prostriedkov koordinácie pri uplatňovaní pasových, colných, zdravotných a iných predpisovU00049
A0000647Zabezpečovanie požiadavky na vymedzenie frekvencií pre letecké telekomunikačné službyU00049
A0000648Zakazovanie alebo obmedzenie letov v určenej časti vzdušného priestoru U00049
A0000649Zastupovanie Slovenskej republiky vo veciach civilného letectvaU00049
A0000650Vytvorenie systému spolupráce civilných, vojenských a bezpečnostných orgánov pri pátraní po lietadlách U00049
A0000651Vykonávanie ochrany civilného letectvaU00049
A0000652Zriaďovanie letísk a leteckých pozemných zariadeníU00049
A0000653Schvaľovanie poštových známok a poštových lístkov a obálok, schvaľovanie začiatku a konca platnosti poštových známok a poštových cenínU00050
A0000654Zabezpečovanie medzinárodných vzťahov v štátnej správe v poštových službáchU00050
A0000655Vypracúvanie návrhov národnej tabuľky frekvenčného spektra
a predkladanie ho vláde na schválenie
U00051
A0000656Zabezpečovanie medzinárodných vzťahov v oblasti elektronických komunikáciíU00051
A0000657Schvaľovanie štatútu a rokovacieho poriadku medzirezortnej komisie na prípravu národnej tabuľky frekvenčného spektra U00051
A0000658Vypracúvanie návrhov národnej politiky pre elektronické komunikácie
a predkladanie ho vláde na schválenie
U00051
A0000659Funkcie štátneho dopravného úraduU00052
A0000660Funkcie námorného úraduU00053
A0000661Spracúvanie súhrnného programu verejných prácU00054
A0000662Ukladanie pokút v oblasti verejných prácU00054
A0000663Vykonávanie štátneho dozoru v oblasti verejných prácU00054
A0000664Vykonávanie štátnej expertízyU00054
A0000665Vytváranie a vedenie informačného systému verejných prácU00054
A0000666Zostavovanie rozvojového programu priorít verejných prácU00054
A0000667Koordinovanie činnosti ústredných orgánov štátnej správy, krajských stavebných úradov, samosprávnych krajov a obcíU00055
A0000668Vypracovanie metodiky obstarávania územných plánov a metodické usmerňovanie orgánov územného plánovaniaU00055
A0000669Overovanie skúškou odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov obcí
a samosprávnych krajov
U00055
A0000670Vedenie registra odborne spôsobilých osôbU00055
A0000671Zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti územného plánovaniaU00055
A0000672Obstarávanie územno-technických podkladov a poverovanie obstarávaním územnotechnických podkladovU00055
A0000673Posudzovanie zadania a návrhu územného plánu regiónu a návrhu zmien a doplnkov územného plánu regiónuU00055
A0000674Spracovanie stanovísk v prerokovaniach územného plánu regiónuU00055
A0000675Spolupráca s Európskou komisiou na úseku uznávania odborných kvalifikácií pre výkon povolaní architekt a stavebný inžinierU00055
A0000676Riadenie a kontrola výkonu štátnej stavebnej správyU00055
A0000677Zabezpečovanie hlavného štátneho stavebného dohľaduU00055
A0000678Preskúmanie rozhodnutia krajského stavebného úradu vydané v správnom konaníU00055
A0000679Koordinovanie uplatňovania stavebného zákona špeciálnymi, vojenskými
a inými stavebnými úradmi
U00055
A0000680Koordinovanie postupov správnych orgánov v oblasti stavebného poriadku a územného plánovaniaU00055
A0000681Rozhodovanie o rozporoch v konaniach podľa stavebného zákonaU00055
A0000682Určovanie obsahu a rozsahu odbornej prípravy a postupu pri overovaní
a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon činnosti stavebného úradu
U00055
A0000683Určovanie v spolupráci so Slovenskou komorou architektov a Slovenskou komorou stavebných inžinierov obsahu odbornej skúšky, vymenúvanie členov skúšobnej komisie, navrhovanie preskúšania a koordinovanie činnosti týchto komôrU00055
A0000684Vyjadrovanie k splneniu podmienok na vyvlastnenie pri prevode majetku štátuU00055
A0000685Posudzovanie zadania pre územný plán obce a zadania pre územný plán zóny U00055
A0000686Vydávanie stanoviska pri prerokovaní konceptu územného plánu obce
a konceptu územného plánu zóny
U00055
A0000687Vydávanie stanoviska pri prerokovaní návrhu územného plánu obce
a návrhu územného plánu zóny
U00055
A0000688Preskúmavanie návrhu územného plánu obce a návrhu územného plánu zóny U00055
A0000689Riešenie rozporov pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie U00055
A0000690Metodická činnosť pre obce na úseku územného plánovania U00055
A0000691Obstarávanie a prerokúvanie územnoplánovacích podkladov U00055
A0000692Spolupôsobenie pri vykonávaní informačných činností pre informačný systém o územnom plánovaní U00055
A0000693Preskúmavanie rozhodnutí stavebného úradu vydaných v správnom konaní U00055
A0000694Riadenie a kontrola výkonu prenesenej štátnej správy vykonávanej obcami ako stavebnými úradmi U00055
A0000695Plnenie úlohy štátneho stavebného dohľaduU00055
A0000696Zabezpečovanie výkonu pôsobnosti stavebného úradu, ak obec dlhodobo, najmenej šesť mesiacov, nevykonáva svoju pôsobnosť stavebného úradu krajským stavebným úradomU00055
A0000697Zabezpečovanie výkonu pôsobnosti stavebného úradu pri vyhradenej právomoci pri jednotlivých technicky náročných alebo neobvyklých stavbách alebo opatreniach s väčšími alebo rozsiahlejšími účinkami na životné prostredie v ich okolí U00055
A0000698Určovanie, ktorý stavebný úrad vykoná konanie a vydá rozhodnutie
v prípade stavieb alebo opatrení presahujúcich hranice územného obvodu jedného stavebného úradu
U00055
A0000699Podieľanie sa na tvorbe koncepcií v oblasti povoľovania a realizácie stavieb U00055
A0000700Evidovanie a zabezpečenie ukladania územných rozhodnutí, stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí a iných opatreníU00055
A0000701Konanie o dodatočnom povolení stavby U00055
A0000702Nariadenie odstraňovania stavieb U00055
A0000703Nariadenie zabezpečovacích prác U00055
A0000704Nariaďovanie nevyhnutných úprav na stavbách a na stavebných pozemkochU00055
A0000705Návrh, vydanie a zrušenie rozhodnutia vo veci vyvlastneniaU00055
A0000706Obstarávanie, schvaľovanie, zmena a zverejnenie územnoplánovacej dokumentácieU00055
A0000707Oznámenie začatia stavebného konania U00055
A0000708Oznámenie začatia stavebného pojednávaniaU00055
A0000709Poskytovanie štátneho stavebného príspevku U00055
A0000710Povolenie, zmena, odstránenie alebo údržba stavby U00055
A0000711Vydávanie rozhodnutia o využívaní územia U00055
A0000712Rozhodovanie o rozsahu oprávnenia vstupu na cudzie pozemky a stavby U00055
A0000713Spolupráca pri zabezpečovaní rozvojových zámerov spoločných pre viacero obcíU00055
A0000714Spracovanie, schvaľovanie, zverejnenie a vyhodnotenie územného plánuU00055
A0000715Sprístupnenie dokumentácie oprávneným osobám U00055
A0000716Stanovenie úľav pri živelných pohromách a pri haváriách U00055
A0000717Ukladanie pokút v oblasti stavebného konania U00055
A0000718Uloženie nevyhnutných úľav stavebníkovi U00055
A0000719Upustenie od niektorých technických požiadaviek na stavenisko U00055
A0000720Určenie platnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere U00055
A0000721Určenie súpisného a orientačného čísla stavbám a vedenie ich evidencieU00055
A0000722Určovanie a menenie názvov ulíc a iných verejných priestranstievU00055
A0000723Vydanie kolaudačného rozhodnutia U00055
A0000724Vydanie, rozšírenie a zamietnutie stavebného povolenia U00055
A0000725Vykonávanie informačných činností podľa štandardov a na základe schválených projektovU00055
A0000726Vykonávanie konania pri občianskoprávnych a iných námietkach U00055
A0000727Vypracovávanie, schvaľovanie a vyhodnocovanie plnenia programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a zabezpečovanie jeho plneniaU00055
A0000728Vypracúvanie stanoviska k programom regionálneho rozvojaU00055
A0000729Zabezpečovanie štátneho stavebného dohľaduU00055
A0000730Zabezpečovanie záväzných stanovísk U00055
A0000731Začatie územného konania U00055
A0000732Začatie, vykonávanie a zastavenie stavebného konaniaU00055
A0000733Začatie, vykonávanie, prerušenie a upustenie od kolaudačného konania U00055
A0000734Začatie, zmena a vydanie územného rozhodnutia U00055
A0000735Zriaďovanie združenia obcí s predmetom činnosti, ktorý napomáha hospodársky a sociálny rozvoj obceU00055
A0000736Zrušenie rozhodnutia o chránenej časti krajiny U00055
A0000737Obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie regiónuU00055
A0000738Pôsobnosť orgánu územného plánovania U00055
A0000739Schvaľovanie zadania na spracovanie územného plánu regiónuU00055
A0000740Schvaľovanie územného plánu regiónu a vyhlasovanie jeho záväzných častíU00055
A0000741Navrhovanie slovenských technických noriemU00056
A0000742Spolupráca v oblasti stavebných výrobkovU00056
A0000743Udeľovanie a odnímanie autorizácie a kontrola autorizovanej osoby
v oblasti stavebných výrobkov
U00056
A0000744Udeľovanie, odnímanie a kontrola oprávnenia na výkon činnosti osvedčovacieho miestaU00056
A0000745Ukladanie pokút v oblasti stavebnej výrobyU00056
A0000746Ukladanie povinnosti odstránenia nedostatkov v oblasti stavebnej výroby
a stavebných výrobkov
U00056
A0000747Vydávanie stanovísk a poskytovanie vysvetlení v oblasti stavebnej výroby
a stavebných výrobkov
U00056
A0000748Vykonávanie dozoru nad preukazovaním zhody a nad technickým osvedčovanímU00056
A0000749Zabezpečovanie a zverejňovanie predpisov na technické osvedčovanieU00056
A0000750Zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti stavebnej výroby
a stavebných výrobkov
U00056
A0000751Evidencia a vyhodnocovanie energetických certifikátovU00056
A0000752Koordinovanie a metodické usmerňovanie v oblasti bytovej politikyU00057
A0000753Navrhovanie základných cieľov štátnej bytovej politiky s väzbami na sociálnu politiku a finančnú politikuU00057
A0000754Spolupráca v oblasti bytovej politiky na národnej úrovni a medzinárodnej úrovniU00057
A0000755Vykonávanie správy a kontroly hospodárenia s prostriedkami Štátneho fondu rozvoja bývaniaU00057
A0000756Navrhovanie riešení v oblasti nájomného bývaniaU00057
A0000757Poskytovanie dotácií na rozvoj bývaniaU00057
A0000758Poskytovanie štátneho príspevku k hypotekárnym úveromU00057
A0000759Poskytovanie úverov a nenávratných príspevkov na rozvoj bývania U00057
A0000760Posudzovanie a overovanie žiadosti o poskytnutie dotácií na rozvoj bývania U00057
A0000761Vykonávanie kontroly a finančných operácií v oblasti poskytovania podpory na rozvoj bývania U00057
A0000762Spracúvanie koncepcií, podkladov a návrhov na rozvoj bývania
v príslušnom kraji
U00057
A0000763Metodická činnosť a spolupráca v oblasti rozvoja bývania na úrovni kraja U00057
A0000764Zabezpečovanie kontroly dodržiavania zmluvných podmienok a kontroly čerpania podporyU00057
A0000765Zabezpečovanie obstarávania a schvaľovania programov rozvoja bývania
a spolupôsobenia pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci
U00057
A0000766Zabezpečovanie predkladania a overovania žiadosti o podporu rozvoja bývania a overovanie jej úplnostiU00057
A0000767Zabezpečovanie preskúmavania bytových pomerov žiadateľov o poskytnutie podporyU00057
A0000768Poskytovanie štátnej prémie k stavebnému sporeniuU00058
A0000769Propagácia a marketing cestovného ruchuU00059
Kód agendy
verejnej správy
Názov agendy verejnej správyÚdaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
A0000770Medzinárodná spolupráca v oblasti cestovného ruchuU00059
A0000771Registrácia organizácií cestovného ruchuU00059
A0000772Podpora rozvoja cestovného ruchu U00059
A0000773Energetická hospodárnosť budovU00060
A0000774Tvorba a uskutočňovanie politiky mestského rozvojaU00061
A0000775Koordinovanie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únieU00062
A0000776Zabezpečenie tvorby informačného monitorovacieho systému a plnenie úloh súvisiacich s prevádzkou informačného monitorovacieho systémuU00062
A0000777Riadenie a implementácia Operačného programu Technická pomocU00062
A0000778Overovanie výkonu úloh delegovaných na sprostredkovateľské orgányU00062
A0000779Zabezpečovanie kontroly vykonávania právomocíU00062
A0000780Koordinácia prípravy politík regionálneho rozvojaU00063
A0000781Vydávanie stanoviska z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy v konaniach týkajúcich sa prevencie a nápravy environmentálnych škôd na pôde U00064
A0000782Kontrola dodržiavania povinností a podmienok pestovania modifikovaných rastlín U00064
A0000783Kontrola kvality a správnosti postupov na predchádzanie výskytu nežiaducej prítomnosti a rozširovania modifikovaných rastlín U00064
A0000784Kontrola plnenia podmienok uložených v rozhodnutiach v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy U00064
A0000785Kontrola výskytu škodcov a burín v porastoch modifikovaných rastlín U00064
A0000786Koordinovanie spolupráce s pôdnou službou U00064
A0000787Navrhovanie zriadenia alebo zrušenia stáleho alebo dočasného pracoviska obvodného pozemkového úradu U00064
A0000788Plnenie úloh štátnej správy v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti U00064
A0000789Plnenie úloh v oblasti agrochémie a výživy rastlínU00064
A0000790Plnenie úloh v oblasti certifikácie hnojív U00064
A0000791Plnenie úloh v zmysle dohody uzatvorenej s pôdohospodárskou platobnou agentúrou U00064
A0000792Poskytovanie informácií o pestovaní modifikovaných rastlín U00064
A0000793Poverovanie odborne spôsobilých osôb vykonaním poľných prehliadok, odberom vzoriek, vykonaním laboratórneho skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín U00064
A0000794Prejednávanie priestupkov a ukladanie pokút za správne delikty na úseku poľnohospodárstvaU00064
A0000795Prejednávanie priestupkov v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy U00064
A0000796Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy v oblasti pozemkových úprav
a v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy
U00064
A0000797Riadenie výkonu štátnej správy v oblasti pestovania modifikovaných rastlínU00064
A0000798Rozhodovanie o námietkach proti projektu pozemkových úprav U00064
A0000799Rozhodovanie o odvolaniach v oblasti pestovania modifikovaných rastlínU00064
A0000800Rozhodovanie o registrácii do ekologického poľnohospodárstva U00064
A0000801Rozhodovanie o registrácii, predĺžení a zrušení registrácie odrôd pestovaných rastlín U00064
A0000802Rozhodovanie o zmene druhu, odňatí a usporiadaní druhu poľnohospodárskeho pozemku U00064
A0000803Rozhodovanie v odvolacom konaní v oblasti poľnohospodárstva U00064
A0000804Rozhodovanie v pochybnostiach ohľadom povinnej osoby v oblasti poľnohospodárstva U00064
A0000805Schvaľovanie projektu mimoriadnych agrotechnických opatrení na poľnohospodárskej pôde U00064
A0000806Sledovanie, vyhodnocovanie, odsúhlasovanie a riešenie nesúladu úbytkov poľnohospodárskej pôdy U00064
A0000807Spolupráca s pôdnou službou U00064
A0000808Spolupráca v súlade s právnymi aktmi Európskej únie na úseku poľnohospodárstvaU00064
A0000809Ukladanie pokút v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy U00064
A0000810Ukladanie pokút v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a v oblasti uvádzania množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trhU00064
A0000811Ukladanie sankcií za porušovanie ustanovení zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobeU00064
A0000812Určovanie postupov a metód kontroly, monitoringu a inšpekcie pre bezpečné nakladanie s modifikovanými rastlinami v zmiešaných pestovateľských systémoch U00064
A0000813Vedenie databázy bioosív U00064
A0000814Vedenie evidencie dodávateľov a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti dodávateľov U00064
A0000815Vedenie evidencie nežiaducej prítomnosti geneticky modifikovaného organizmu U00064
A0000816Vedenie evidencie pestovateľov geneticky modifikovaných rastlín U00064
A0000817Vedenie evidencie pestovateľských plôch U00064
A0000818Vedenie registra ekologického poľnohospodárstva U00064
A0000819Vedenie registra ovocných sadov a chmeľníc U00064
A0000820Vedenie Štátnej odrodovej knihy, zostavovanie Listiny registrovaných odrôd a rozhodovanie o zápise udržiavateľov odrôd do Štátnej odrodovej knihy U00064
A0000821Vydávanie metodiky a metodických pokynov na vykonávanie odrodových skúšok U00064
A0000822Vydávanie oprávnení na výkon inšpekcie a certifikácie v ekologickom poľnohospodárstve U00064
A0000823Vydávanie osvedčení o spôsobilosti držiteľom registrácie v ekologickom poľnohospodárstve U00064
A0000824Vydávanie osvedčení o šľachtení nových odrôd pestovaných rastlín
a osvedčení o udržiavacom šľachtení odrôd pestovaných rastlín
U00064
A0000825Vydávanie povolení na používanie konvenčných uznaných osív v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby U00064
A0000826Vydávanie stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy U00064
A0000827Vydávanie súhlasu na dovoz produktov a potravín z ekologického poľnohospodárstva U00064
A0000828Vyjadrovanie sa k zámerom a návrhom nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy U00064
A0000829Vykonávanie detekcie, identifikácie a kvantifikácie obsahu nežiaducej prítomnosti modifikovaných rastlín U00064
A0000830Vykonávanie dohľadu nad uvedenými činnosťami a zabezpečovanie odbornej prípravy a odborných skúšok na uvedené účely U00064
A0000831Vykonávanie dozoru nad inšpekčnou a certifikačnou činnosťou oprávnených inšpekčných organizácií U00064
A0000832Vykonávanie inšpekcie a kontroly pestovateľov a vydávanie záväzných posudkov a protokolov U00064
A0000833Vykonávanie kontroly udržiavacieho šľachtenia odrôd pestovaných rastlín a kontrolu množiteľského materiálu pestovaných rastlín v priebehu jeho výroby, spracúvania, balenia a skladovania U00064
A0000834Vykonávanie odrodových skúšok na účely registrácie odrôd pestovaných rastlín a na účely predĺženia registrácie odrôd pestovaných rastlín U00064
A0000835Vykonávanie uznávania množiteľského materiálu odrôd pestovaných rastlín U00064
A0000836Vypracúvanie a predkladanie informácie o úbytkoch poľnohospodárskej pôdy U00064
A0000837Vydávanie súhlasu k návrhom nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy U00064
A0000838Zastupovanie Slovenskej republiky na zasadaniach pre oblasť ekologického poľnohospodárstva U00064
A0000839Zostavovanie prehľadu registrovaných odrôd s uvedením ich hospodárskych vlastností U00064
A0000840Zostavovanie zoznamov prípravkov na ochranu rastlín, hnojív a pôdnych pomocných látok povolených do ekologickej poľnohospodárskej výroby U00064
A0000841Zverejňovanie informácií a údajov o pestovaní modifikovaných rastlínU00064
A0000842Kontrola vykonávania činností v oblasti vinohradníctva a vinárstva U00065
A0000843Odnímanie osvedčenia o zatriedení vína alebo štátneho kontrolného čísla U00065
A0000844Odporúčanie udelenia alebo odobratia osvedčenia a kontrola činnosti Tokajského združenia U00065
A0000845Osvedčovanie hrozna na účely výroby akostných vín U00065
A0000846Osvedčovanie pôvodu vína na sprievodných dokladoch U00065
A0000847Posudzovanie podkladov na uznanie akostných vín a kontrola dodržiavania stanovených podmienok U00065
A0000848Prideľovanie štátneho kontrolného čísla pre akostné vína U00065
A0000849Registrovanie Tokajského združeniaU00065
A0000850Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy v oblasti vinohradníctva
a vinárstva
U00065
A0000851Rozhodovanie o nepovolenej výsadbe U00065
A0000852Rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam kontrolného ústavu
a štátnej veterinárnej a potravinovej správy
U00065
A0000853Rozhodovanie o poskytovaní novovytvorených výsadbových práv
a výsadbových práv z rezervy
U00065
A0000854Rozhodovanie o poskytovaní práv na opätovnú výsadbu a práv na novú výsadbu U00065
A0000855Rozhodovanie o udelení povolenia na dovoz tokajského vínaU00065
A0000856Rozhodovanie o znížení kategórie akostných vín U00065
A0000857Schvaľovanie akostných vín z ohraničenej vinohradníckej plochyU00065
A0000858Spravovanie rezervy výsadbových právU00065
A0000859Ukladanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených pri výkone kontroly U00065
A0000860Ukladanie povinnosti vyklčovať vinohradnícku plochu U00065
A0000861Ukladanie povinnosti zničiť zdraviu škodlivé vinárske produkty U00065
A0000862Určovanie priorít v oblasti vinohradníctva a vinárstvaU00065
A0000863Uznávanie súťaží vín a výstav vínU00065
A0000864Vedenie evidencie hlásení o zbere hrozna, výrobe a zásobách vína
a ich použití
U00065
A0000865Vydávanie osvedčení o uznaní združenia výrobcovU00065
A0000866Vydávanie registračných čísel vinohradov, registrovanie vinohradov
a vedenie vinohradníckeho registra
U00065
A0000867Vyhlasovanie začiatku zberu hrozna U00065
A0000868Vykonávanie činností v oblasti vinohradníctva a vinárstva U00065
A0000869Vykonávanie kontroly v oblasti vinohradníctva a vinárstva U00065
A0000870Vykonávanie preskúšania a zatriedení vinárskych produktov a vydávanie osvedčení o zatriedení a preskúšaní vína U00065
A0000871Zasielanie kópií osvedčení o zatriedení vína a kópií rozhodnutí štátnej veterinárnej a potravinovej správe U00065
A0000872Vydávanie stanovísk z hľadiska ochrany pôdy U00066
A0000873Vydávanie súhlasu k návrhom v oblasti lesného hospodárstva U00066
A0000874Vydávanie súhlasu k návrhu územného plánu obce a k návrhu územného plánu zónyU00066
A0000875Vydávanie súhlasu na správu, zmenu, zámenu, nájom a výpožičku správy lesného a ostatného majetku vo vlastníctve štátuU00066
A0000876Vydávanie súhlasu na vykonanie naliehavej ťažby nad objem predpísaný plánom pre lesný celok alebo vlastnícky celok U00066
A0000877Vydávanie záväzného stanoviska k územnému rozhodnutiu U00066
A0000878Vydávanie záväzných stanovísk v oblasti lesného hospodárstva U00066
A0000879Nariaďovanie vykonania národnej inventarizácie lesovU00066
A0000880Obmedzovanie alebo iné upravovanie činností vykonávaných v lese U00066
A0000881Plnenie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisovU00066
A0000882Riadenie a dozeranie na výkon činnosti krajských lesných úradov
a obvodných lesných úradov
U00066
A0000883Riadenie hospodárskej úpravy lesovU00066
A0000884Rozhodovanie o predčasnej obnove plánu lesaU00066
A0000885Rozhodovanie o uznaní odbornej spôsobilosti hospodáraU00066
A0000886Rozhodovanie o zmene plánu v oblasti lesného hospodárstva U00066
A0000887Rozhodovanie v odvolacom konaní vo veciach lesného hospodárstva U00066
A0000888Rozhodovanie v správnom konaní vo veciach lesného hospodárstva U00066
A0000889Schvaľovanie postupu rekonštrukcie lesa U00066
A0000890Schvaľovanie projektu starostlivosti o lesný pozemok U00066
A0000891Kontrola dodržiavania zákona o lesochU00066
A0000892Spolupráca pri poskytovaní a kontrole prostriedkov z verejných zdrojov U00066
A0000893Ukladanie opatrení na ochranu lesa U00066
A0000894Určovanie lesných celkov U00066
A0000895Usmerňovanie a vykonávanie poradenskej činnosti v oblasti lesného hospodárstvaU00066
A0000896Ustanovovanie a odvolávanie členov lesnej stráže, zabezpečovanie preskúšania odbornej spôsobilosti a vedenie zoznamu členov lesnej stráže U00066
A0000897Vedenie evidencie lesných pozemkov U00066
A0000898Vedenie evidencie o odbornej správe lesov U00066
A0000899Vedenie registra ciach alebo iných povolených spôsobov označovania dreva U00066
A0000900Vydávanie a odnímanie osvedčení, zabezpečovanie vedenia evidencie osvedčení a oprávnení a evidencie rozhodnutí o odňatí osvedčení na úseku lesného hospodárstvaU00066
A0000901Vydávanie a odvolávanie zákazov a obmedzení využívania lesov verejnosťouU00066
A0000902Vydávanie osvedčení, rozhodovanie o odnímaní osvedčenia, vedenie registra hospodárov a rozhodovanie o vyčiarknutí z registra hospodárov U00066
A0000903Vydávanie pokynov a usmernení v oblasti lesného hospodárstvaU00066
A0000904Vydávanie záväzných vyjadrení k návrhom plánov a pred vydaním rozhodnutí o vyňatí lesných pozemkov a rozhodnutí o obmedzení ich využívania v oblasti lesného hospodárstvaU00066
A0000905Vyhlasovanie ochranných lesov U00066
A0000906Vykonávanie hlavného dozoru v oblasti lesného hospodárstva a ukladanie pokútU00066
A0000907Vykonávanie poradenskej činnosti na úseku lesného hospodárstvaU00066
A0000908Vykonávanie štátnej správy lesného hospodárstva, riadenie a dozeranie na výkon činnosti obvodných lesných úradov U00066
A0000909Zabezpečovanie skúšky odbornej spôsobilosti hospodára, vedenie zoznamu hospodárov a organizovanie školenia hospodárovU00066
A0000910Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z právne záväzných aktov Európskej únie v oblasti lesného hospodárstvaU00066
A0000911Zabezpečovanie, organizácia, schvaľovanie, výber vyhotovovateľa plánu a schvaľovanie návrhu plánu U00066
A0000912Vydávanie súhlasu na zriadenie alebo zrušenie stáleho alebo dočasného pracoviska obvodného pozemkového úraduU00067
A0000913Nariaďovanie opatrení na ochranu poľnohospodárskej pôdyU00067
A0000914Navrhovanie zriadenia alebo zrušenia stáleho alebo dočasného pracoviska obvodného pozemkového úradu U00067
A0000915Organizovanie vykonávania pozemkových úprav U00067
A0000916Plnenie úloh pri vydávaní nehnuteľností oprávneným osobám U00067
A0000917Predkladanie podkladov na zápis zmien do katastra nehnuteľností schválených vykonaním projektu pozemkových úprav U00067
A0000918Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy v oblasti pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy U00067
A0000919Rozhodovanie o námietkach proti projektu pozemkových úprav U00067
A0000920Rozhodovanie o navrátení vlastníctva k pozemkom U00067
A0000921Rozhodovanie o poskytovaní finančnej podpory štátu na ochranu poľnohospodárskej pôdyU00067
A0000922Rozhodovanie v odvolacom konaní o pozemkových úpravách U00067
A0000923Rozhodovanie v pochybnostiach o povinnej osobe na úseku pozemkových úprav U00067
A0000924Rozhodovanie v správnom konaní o ochrane poľnohospodárskej pôdy U00067
A0000925Rozhodovanie v správnom konaní o pozemkových úpravách U00067
A0000926Spolupráca pri získavaní podkladov z katastra nehnuteľností U00067
A0000927Udeľovanie súhlasu k návrhom nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy U00067
A0000928Vedenie registra združení účastníkov pozemkových úprav U00067
A0000929Vydávanie údajov o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách a predkladanie na zápis do katastra nehnuteľností U00067
A0000930Vyjadrovanie sa k zámerom a návrhom nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy U00067
A0000931Zabezpečovanie prác na obnove evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim U00067
A0000932Zabezpečovanie práce spojenej s realizáciou spoločných zariadení a opatrení budovaných v rámci pozemkových úprav U00067
A0000933Zabezpečovanie vypracovania podkladov, návrhov a vykonávanie schváleného projektu pozemkových úprav U00067
A0000934Určovanie vody na závlahy a podmienok ich využitiaU00068
A0000935Vydávanie Kódexu správnej poľnohospodárskej praxeU00068
A0000936Zabezpečovanie sledovania kvality vôd určených na závlahyU00068
A0000937Zabezpečovanie vypracovania, kontrola plnenia a pravidelné prehodnocovanie Programu poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiachU00068
A0000938Autorizovanie a zrušovanie autorizácie referenčných laboratórií U00069
A0000939Kontrola výkonu štátnej správy uskutočňovanej štátnou veterinárnou a potravinovou správouU00069
A0000940Kontrola zabezpečovania systému identifikácie a registrácie zvierat a označovania hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa U00069
A0000941Kontrola a koordinovanie zabezpečovania systému identifikácie a registrácie zvierat U00069
A0000942Koordinovanie komunikácie medzi príslušnými orgánmi veterinárnej správy členských štátov Európskej únieU00069
A0000943Koordinovanie spolupráce ústredných orgánov štátnej správy a spolupracovanie pri ochrane životného prostrediaU00069
A0000944Koordinovanie, schvaľovanie a revidovanie národných pohotovostných plánovU00069
A0000945Nariaďovanie a zrušovanie opatrení pri zistení alebo podozrení z vážneho alebo bezprostredného ohrozenia zdravia zvierat alebo zdravia ľudí U00069
A0000946Nariaďovanie a zrušovanie opatrení v oblasti ohrozenia zdravia zvierat alebo ľudí U00069
A0000947Nariaďovanie a zrušovanie opatrení vyplývajúcich z výkonu pôsobností alebo pri podozrení z vážneho alebo bezprostredného ohrozenia zdravia zvierat alebo zdravia ľudí U00069
A0000948Overovanie spôsobilosti kontrolných subjektov a navrhovanie ich poverenia alebo zrušenia poverenia U00069
A0000949Overovanie súladu pasu spoločenského zvieraťa s osobitným predpisom U00069
A0000950Plnenie úloh v oblasti civilnej ochrany, prevencie pred požiarmi a ochrany zdravia pri práci U00069
A0000951Plnenie úloh v oblasti veterinárnej farmácie U00069
A0000952Podporovanie vypracovania, šírenia a používania vnútroštátnych príručiek v oblasti veterinárnej starostlivostiU00069
A0000953Posudzovanie alternatívnych spôsobov zmrazovania na usmrcovanie parazitu Trichinella v bravčovom mäse U00069
A0000954Posudzovanie vnútroštátnych príručiek v oblasti produktov živočíšneho pôvodu U00069
A0000955Potvrdzovanie a zrušovanie núdzových opatrení na úseku veterinárnej kontrolyU00069
A0000956Poverovanie kontrolných subjektov osobitnými úlohami súvisiacimi s veterinárnymi kontrolami a zrušovanie poverenia kontrolných subjektovU00069
A0000957Poverovanie odborne spôsobilých osôb na výkon činnosti v oblasti veterinárnej starostlivosti U00069
A0000958Poverovanie veterinárnych lekárov U00069
A0000959Povoľovanie činnosti, prevádzkarne a zariadení v oblasti veterinárnej starostlivosti U00069
A0000960Povoľovanie použitia krmív U00069
A0000961Povoľovanie prepravy a spracúvania v oblasti veterinárnej starostlivosti U00069
A0000962Povoľovanie prípravy medikovaných krmívU00069
A0000963Povoľovanie vykosťovania zmrazeného mäsa alebo hlboko zmrazeného mäsa U00069
A0000964Povoľovanie výnimiek na používanie živočíšnych vedľajších produktov U00069
A0000965Povoľovanie výnimiek z frekvencie bakteriologického odberu vzoriek U00069
A0000966Povoľovanie výnimiek z používania živočíšnych vedľajších produktov U00069
A0000967Povoľovanie zberných stredísk a garbiarníU00069
A0000968Povoľovanie zberu, prepravy, spracúvania a skladovania mlieka a mliečnych výrobkov U00069
A0000969Predkladanie národných pohotovostných plánov a údajov pre výročné správy U00069
A0000970Prejednávanie priestupkov, ukladanie pokút a opatrení na úseku veterinárnej starostlivostiU00069
A0000971Prideľovanie výrobcom pasov spoločenských zvierat sériové čísla pasov spoločenských zvierat U00069
A0000972Prijímanie opatrení na uskutočnenie koordinovaných výmenných programov na úseku veterinárnej starostlivostiU00069
A0000973Pripravovanie, aktualizovanie, upravovanie a poskytovanie integrovaného viacročného plánu kontrol v oblasti veterinárnej starostlivosti Európskej komisiiU00069
A0000974Riadenie, kontrola, usmerňovanie a koordinovanie výkonu štátnej správy, vykonávanie vnútorného auditu veterinárnych kontrol U00069
A0000975Riadenie, usmerňovanie, koordinovanie a kontrola úradných veterinárnych laboratórií a Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov a vykonávanie vnútorného auditu U00069
A0000976Riadenie, usmerňovanie, koordinovanie a kontrola výkonu štátnej správy, určovanie dokumentárnych postupov veterinárnych kontrol a vykonávanie vnútorného auditu veterinárnych kontrol U00069
A0000977Rozhodovanie v odvolacom konaní na úseku veterinárnej kontrolyU00069
A0000978Schvaľovanie národného programu eradikácie chorôb zvierat a rozhodovanie o úhrade nákladov a škôd v súvislosti s chorobamiU00069
A0000979Schvaľovanie prevádzkarní na prípravu medikovaných krmív U00069
A0000980Schvaľovanie prvkov systému identifikácie a registrácie zvierat a poverovanie na zabezpečenie ich distribúcieU00069
A0000981Schvaľovanie úradných laboratórií na vyšetrovanie trichinel v mäse U00069
A0000982Schvaľovanie zariadení, stredísk, špecifického označovania hovädzieho mäsa, schvaľovanie karantén a prevádzkarní na produkciu vajec
a hydiny
U00069
A0000983Schvaľovanie, pozastavovanie a zrušovanie rozhodnutí a schválení v oblasti veterinárnej starostlivosti U00069
A0000984Vydávanie povolení v oblasti bitúnkov, potravín živočíšneho pôvodu, prepravy mäsa a zmrazených produktov rybolovu, zabíjaní hydiny a prepravu mlieka U00069
A0000985Ukladanie opatrení na odstránenie nedostatkov pri príprave medikovaných krmív U00069
A0000986Ukladanie pokút v oblasti veterinárnej starostlivosti U00069
A0000987Určovanie a vedenie zoznamu dočasných a definitívnych obchodných názvov produktov rybolovu a akvakultúryU00069
A0000988Určovanie a zabezpečovanie školení zamestnancov, kontrola a pravidelné doškoľovanie zamestnancov vykonávajúcich veterinárnu kontrolu prostredníctvom vlastného vzdelávacieho zariadenia U00069
A0000989Určovanie spôsobu preukazovania dodržiavania hygienických požiadaviek a vhodnosti používania alternatívnych materiálov, zariadení, systémov a metód na dosiahnutie cieľov U00069
A0000990Ustanovovanie a sledovanie výkonu zásadných smerov, priorít a cieľov vo veterinárnej oblastiU00069
A0000991Uzatváranie zmlúv v oblasti veterinárnej starostlivosti U00069
A0000992Uznávanie dokladov o vzdelaní a odbornej spôsobilosti veterinárnych lekárov a veterinárnych asistentov U00069
A0000993Uznávanie zmlúv s príslušnými referenčnými laboratóriami v oblasti veterinárnej starostlivosti U00069
A0000994Vedenie aktuálnych zoznamov v oblasti veterinárnej kontroly, veterinárnej inšpekcie a veterinárneho dozoru U00069
A0000995Vydávanie a zrušovanie rozhodnutí o povolení prepravcov zvierat U00069
A0000996Vydávanie a zrušovanie rozhodnutí o schválení vo veciach veterinárnej starostlivosti U00069
A0000997Vydávanie certifikátov v oblasti veterinárnej starostlivosti U00069
A0000998Vydávanie potvrdení o výkone odborných veterinárnych činností a o uložených alebo vedených disciplinárnych opatreniach U00069
A0000999Vydávanie povolení v oblasti veterinárnej starostlivosti U00069
A0001000Vydávanie výsledkov vyšetrení, laboratórnych diagnóz, výsledkov analýz a testov v oblasti veterinárnej starostlivosti U00069
A0001001Vydávanie záväzných posudkov v oblasti veterinárnej starostlivosti U00069
A0001002Vykonávanie a zabezpečovanie zberu, prenosu a spracúvania informácií a údajov určených štátnou veterinárnou a potravinovou správou a ich predkladanie na vyhodnotenie U00069
A0001003Vykonávanie certifikácie pri obchode s členskými štátmi Európskej únie a pri vývoze do tretích krajínU00069
A0001004Vykonávanie hodnotenia rizika a rozhodovanie o odbere vzoriek z konkrétnych druhov zvierat z farmových chovov alebo voľne žijúcich druhov zvierat U00069
A0001005Vykonávanie hraničnej veterinárnej kontroly U00069
A0001006Vykonávanie kontroly nakladania s veterinárnymi liekmi U00069
A0001007Vykonávanie kvalifikácie chovov, regiónov alebo oblastí z hľadiska výskytu chorôb U00069
A0001008Vykonávanie odhadu počtu úradných veterinárnych lekárov a úradných veterinárnych asistentov U00069
A0001009Vykonávanie skúšok vyškolených osôb a vydávanie certifikátu o spôsobilosti U00069
A0001010Vykonávanie veterinárnych kontrol nad dodržiavaním veterinárnych požiadaviek U00069
A0001011Vykonávanie veterinárnych kontrol ochrany zvierat pri vývoze do tretích krajín U00069
A0001012Vykonávanie veterinárnych kontrol prevádzkarní, zariadení a činností U00069
A0001013Vykonávanie zberu základných údajov, vyhodnocovanie výsledkov, zabezpečovanie ich prenosu U00069
A0001014Vypracúvanie a pravidelné aktualizovanie okresných pohotovostných plánov v oblasti veterinárnej starostlivosti U00069
A0001015Vypracúvanie pohotovostných plánov vo veterinárnej oblasti U00069
A0001016Zasielanie hlásení Európskej komisii U00069
A0001017Zasielanie zoznamu obchodných názvov produktov rybolovu a akvakultúrU00069
A0001018Zriaďovanie štátnych veterinárnych a potravinových ústavov, štátneho veterinárneho ústavu a Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárovU00069
A0001019Zriaďovanie počítačovej databázy pre centrálny register spoločenských zvierat a zabezpečovanie jej prevádzky U00069
A0001020Zriaďovanie počítačovej databázy pre centrálny register zvierat a zabezpečovanie jej prevádzkyU00069
A0001021Zúčastňovanie sa na príprave a tvorbe učebných osnov postgraduálneho vzdelávania úradných veterinárnych lekárov a vykonávanie školení zamestnancov regionálnych veterinárnych a potravinových správ a úradných veterinárnych lekárov U00069
A0001022Nariaďovanie pozastavenia alebo stiahnutia veterinárneho lieku z obehu alebo veterinárnej zdravotníckej pomôcky z obehu alebo z prevádzky U00070
A0001023Povoľovanie klinického skúšania veterinárnych liekov U00070
A0001024Riadenie a odborné usmerňovanie výkonu štátnej správy v oblasti veterinárskej farmácieU00070
A0001025Riadenie a vykonávanie štátneho dozoru a vydávanie záväzných opatrení na odstránenie nedostatkov v oblasti veterinárskej farmácieU00070
A0001026Rozhodovanie o opravných prostriedkoch v oblasti veterinárskej farmácieU00070
A0001027Schvaľovanie veterinárnych prípravkov a veterinárnych zdravotníckych pomôcok U00070
A0001028Ukladanie pokút v oblasti veterinárskej farmácie U00070
A0001029Vedenie zoznamu registrovaných veterinárnych liekov, schválených veterinárnych prípravkov a schválených veterinárnych zdravotníckych pomôcok U00070
A0001030Vydávanie a rušenie rozhodnutí o registrácii veterinárnych liekovU00070
A0001031Vydávanie povolení na výrobu a veľkodistribúciu veterinárnych liekov U00070
A0001032Vykonávanie kontroly reklamy veterinárnych liekov U00070
A0001033Vykonávanie posudkovej činnosti pri registrácii veterinárnych liekov a pri schvaľovaní veterinárnych zdravotníckych pomôcok U00070
A0001034Vykonávanie štátneho dozoru a kontroly pri výrobe veterinárnych liekov a veterinárnych zdravotníckych pomôcok U00070
A0001035Kontrola úplnosti dokumentačného súboru údajov U00071
A0001036Navrhovanie akčných plánov eradikácie škodlivých organizmov U00071
A0001037Navrhovanie príslušným obvodným lesným úradom nariadenie vykonania rastlinolekárskych opatrení U00071
A0001038Odskúšavanie biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín a vydávanie poverení U00071
A0001039Overovanie a skúšanie prípravkov na ochranu rastlín U00071
A0001040Poskytovanie údajov, informácií a správ v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti U00071
A0001041Posudzovanie technických vlastností balenia a etikiet prípravkov na ochranu rastlín U00071
A0001042Prijímanie žiadostí na zaradenie účinnej látky do zoznamu povolených účinných látok a zabezpečovanie procesu hodnotenia účinných látokU00071
A0001043Riadenie výkonu správy v oblasti rastlinolekárskej starostlivostiU00071
A0001044Rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam kontrolného ústavuU00071
A0001045Rozhodovanie o rozšírení rozsahu použitia prípravku na ochranu rastlín U00071
A0001046Schvaľovanie akčných plánov eradikácie škodlivých organizmovU00071
A0001047Ukladanie pokút v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti U00071
A0001048Určovanie hlavných úloh rastlinolekárskej starostlivosti v oblasti vedy a výskumuU00071
A0001049Vedenie zoznamu registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a registra výrobcov a dovozcov, vydávanie osvedčení o registrácii U00071
A0001050Vydávanie fytocertifikátov, rastlinných pasov a náhradných rastlinných pasov a udeľovanie oprávnení na vydávanie rastlinných pasov U00071
A0001051Vydávanie rozhodnutí o registrácii, zmene a zrušení registrácie prípravkov a prebaľovaní prípravkov na ochranu rastlín U00071
A0001052Vyhlasovanie opatrení na predchádzanie výskytu a rozširovania škodlivých organizmov U00071
A0001053Vyhodnocovanie miery rizika škodlivých organizmov U00071
A0001054Vykonávanie kontroly mechanizačných prostriedkov v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti U00071
A0001055Vykonávanie kontroly vlastností a používania prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vrátane ich nežiaducich účinkov U00071
A0001056Vykonávanie monitoringu prípravkov v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti U00071
A0001057Vykonávanie overovania a skúšania prípravkov na ochranu rastlín U00071
A0001058Vykonávanie prieskumu a monitoringu vybraných škodlivých organizmov v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti U00071
A0001059Vykonávanie prognózy a signalizácie ošetrenia proti škodlivým organizmom a overovanie metód prognózy a signalizácie U00071
A0001060Vykonávanie rozborov rastlín, rastlinných produktov, pôd, prípravkov na ochranu rastlín a vydávanie záväzných posudkov a osvedčení U00071
A0001061Vykonávanie signalizácie ošetrenia proti škodlivým organizmom U00071
A0001062Vypracúvanie štatistických prehľadov spotreby prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov U00071
A0001063Zabezpečovanie diagnostiky škodlivých organizmov a škodlivých činiteľov, zisťovanie príčin poškodenia rastlín U00071
A0001064Zabezpečovanie evidencie a vedenie zoznamu evidovaných typov mechanizačných prostriedkov U00071
A0001065Zabezpečovanie pravidelných odborných vzdelávaní v oblasti prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkovU00071
A0001066Zabezpečovanie výkonu rastlinolekárskej kontroly U00071
A0001067Zisťovanie a vedenie evidencie výskytu škodlivých organizmov a škodlivých činiteľov vrátane inváznych druhov U00071
A0001068Zisťovanie výskytu a vedenie evidencie škodlivých organizmov v lesochU00071
A0001069Zriaďovanie odbornej komisie pre prípravky na ochranu rastlín a mechanizačné prostriedky na ochranu rastlínU00071
A0001070Navrhovanie odobrania oprávnenia, poverenia, povolenia a zrušenie rozhodnutia, zrušenie programu a zrušenie šľachtiteľského chovu v oblasti plemenárskeho dozoru U00072
A0001071Plnenie úloh starostlivosti o rozvoj šľachtenia a plemenitby v populáciách a chovoch hospodárskych zvieratU00072
A0001072Podporovanie chovu a plemenitby a usmerňovanie plemenitbyU00072
A0001073Poverovanie plemenárskej organizácie zodpovedajúcej za systémy označovania, zabezpečovania a za distribúciu pomôcok na označovanieU00072
A0001074Poverovanie vedením plemennej knihyU00072
A0001075Povoľovanie zriadenia a prevádzkovania inseminačných stanícU00072
A0001076Priznávanie a zrušovanie postavenia chovateľskej a uznanej chovateľskej organizáciiU00072
A0001077Ukladanie kastrácie plemenníka, zákazu predaja plemenných zvierat, zákazu predaja a využívania semena a embryí, zákazu predaja násadových vajec a mláďat hydiny a zákazu liahnutia U00072
A0001078Ukladanie pokút v oblasti plemenárskeho dozoru U00072
A0001079Ukladanie zhabania a likvidácie semena alebo embryí U00072
A0001080Určovanie predmetu oprávnenia a lehoty na začatie činnosti a uverejňovanie oprávnenia v publikačnom orgáneU00072
A0001081Uznanie a vyhlásenie jednotlivých chovov určitého plemena za chránené chovyU00072
A0001082Uznávanie a zrušovanie šľachtiteľských chovovU00072
A0001083Vydávanie osvedčení na chov rýbU00072
A0001084Vydávanie poverení v oblasti plemenárskeho dozoruU00072
A0001085Vydávanie súhlasu na výmenu plemenného materiálu a génových rezerv z chránených chovov s členskými štátmi Európskej únieU00072
A0001086Vydávanie, zmena a zrušenie oprávnenia na šľachtenie a plemenitbuU00072
A0001087Vymenúvanie hodnotiteľov na návrh uznaných chovateľských organizácií a plemenárskych organizáciíU00072
A0001088Zostavovanie zoznamu organizácií tretích krajín pre jednotlivé druhy alebo plemená plemenných zvierat, z ktorých sa do Slovenskej republiky povoľuje ich dovoz, ako aj dovoz ich spermy, vajíčok a embryíU00072
A0001089Zverejňovanie údajov o držiteľoch osvedčení na chov rýbU00072
A0001090Dočasné obmedzovanie výkonu rybárskeho práva, zmena charakteru alebo hranice rybárskeho revíru a zrušenie rybárskeho revíruU00073
A0001091Evidovanie rybníkov, rybochovných zariadení a malých vodných nádržíU00073
A0001092Poverovanie Slovenského rybárskeho zväzu úlohami v oblasti rybolovuU00073
A0001093Povoľovanie a zrušovanie lovu generačných rýbU00073
A0001094Povoľovanie vykonania ichtyologického prieskumuU00073
A0001095Povoľovanie výnimiek v oblasti rybárstvaU00073
A0001096Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy na úseku rybárstvaU00073
A0001097Rozhodovanie o pridelení a odobratí výkonu rybárskeho právaU00073
A0001098Rozhodovanie pri pochybnostiach o ostatnej vodnej plocheU00073
A0001099Schvaľovanie zarybňovacieho plánuU00073
A0001100Vydávanie osobitného povolenia na rybolovU00073
A0001101Vyhlasovanie rybárskeho revíru za chránenú rybársku oblasťU00073
A0001102Vytváranie rybárskych revírov, vedenie evidencie rybárskych revírov a určovanie účelu ich využitiaU00073
A0001103Zrušovanie chránenej rybárskej oblastiU00073
A0001104Vydávanie rybárskych lístkov a vedenie ich evidencieU00073
A0001105Ustanovenie a odvolanie rybárskeho hospodáraU00073
A0001106Ustanovenie a odvolanie rybárskej stráže a vedenie evidencie členov rybárskej strážeU00073
A0001107Ukladanie pokút za správne delikty a priestupky na úseku rybárstvaU00073
A0001108Odvolacie konanie vo veciach, v ktorých v I. stupni rozhoduje obvodný úrad životného prostredia na úseku rybárstvaU00073
A0001109Zmena výpočtu zveriU00074
A0001110Obmedzovanie alebo zastavenie výkonu práva poľovníctva, určovanie podmienok a vydávanie pokynov na schvaľovanie plánu poľovníckeho hospodárenia a lovuU00074
A0001111Povoľovanie poľovačky na vedecké účely v čase ochranyU00074
A0001112Schvaľovanie stanov Slovenského poľovníckeho zväzuU00074
A0001113Upravovanie kvalifikácie poľovníckych hospodárov, ich povinností a oprávneníU00074
A0001114Určovanie akostných tried pre poľovné revíryU00074
A0001115Určovanie celoštátneho plánu a času poľovačiekU00074
A0001116Určovanie spôsobu likvidácie zaniknutých poľovníckych organizácií a opatrení na likvidáciu prebytkovU00074
A0001117Určovanie úhrady škody spôsobenej na včelstvách a domácich zvieratách medveďomU00074
A0001118Určovanie zakázaných, obmedzených alebo určitých spôsobov poľovaniaU00074
A0001119Vydávanie disciplinárneho poriadku na posudzovanie konania pri výkone práva poľovníctvaU00074
A0001120Vydávanie pokynov na používanie poľovných psov, ich kvalifikáciu
a na ich počet pre jednotlivé poľovné revíry
U00074
A0001121Vydávanie predpisov na vydávanie, odoberanie a odopieranie poľovných lístkovU00074
A0001122Vydávanie vzorových stanov poľovníckych združeníU00074
A0001123Vyhlasovanie nepoľovných pozemkovU00074
A0001124Vyhradenie výkonu práva poľovníctva v niektorých poľovných revíroch za odplatuU00074
A0001125Zavádzanie lístkov o pôvode zveriU00074
A0001126Informovanie Colného riaditeľstva Slovenskej republiky o zániku povolenia na výrobu a uvádzanie liehu na trhU00075
A0001127Koordinovanie využívania laboratórnych kapacít v rámci úradnej kontroly potravín na účely koncentrácie a vytvárania špecializovaných laboratórnych pracovískU00075
A0001128Koordinovanie, schvaľovanie a revidovanie národných pohotovostných plánov pre oblasť potravínU00075
A0001129Oznamovanie národných referenčných laboratórií Európskej komisiiU00075
A0001130Podávanie podnetov na živnostenský úrad vo veciach nepreukázaného pôvodu liehuU00075
A0001131Podporovanie vypracúvania, šírenia a používania vnútroštátnych príručiek správnej hygienickej praxeU00075
A0001132Poverovanie úradných laboratórií vykonávaním analýzy vzoriek odobratých pri úradnej kontrole potravínU00075
A0001133Pripravovanie, aktualizovanie, upravovanie a poskytovanie integrovaného viacročného plánu kontrol potravín Európskej komisiiU00075
A0001134Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy uskutočňované orgánmi úradnej kontroly potravínU00075
A0001135Riadenie, usmerňovanie, koordinovanie a kontrola výkonu zhodyU00075
A0001136Ukladanie opatrení, pokút a prerokúvanie priestupkov U00075
A0001137Ukladanie pokút v oblasti výroby a uvádzania liehu na trhU00075
A0001138Určovanie miesta vstupu na kontrolu dovozu potravín rastlinného pôvodu a informovanie o miestach vstupuU00075
A0001139Vedenie registra podnikateľov s ovocím a zeleninouU00075
A0001140Vydávanie povolenia na výrobu, spracovanie a uvádzanie liehu na trhU00075
A0001141Vykonávanie kontroly dodržiavania povinností v oblasti výroby a uvádzania liehu na trhU00075
A0001142Vykonávanie kontroly dovozu potravín rastlinného pôvodu U00075
A0001143Vykonávanie kontroly zhody pri dovoze a vývoze U00075
A0001144Vykonávanie kontroly zhody pri dovoze, vývoze a na vnútornom trhu U00075
A0001145Vykonávanie systému rýchlej výmeny informácií o potravinách U00075
A0001146Vykonávanie úradnej kontroly liehovín s chráneným zemepisným označenímU00075
A0001147Vykonávanie úradnej kontroly poľnohospodárskych výrobkov a potravín s chráneným označením pôvodu, chráneným zemepisným označením alebo s označením zaručenej tradičnej špeciality U00075
A0001148Vykonávanie úradnej kontroly potravín U00075
A0001149Vykonávanie úradnej kontroly potravín nad výrobou, manipuláciou a umiestňovaním na trh U00075
A0001150Vykonávanie vnútorných auditov orgánov štátnej veterinárnej a potravinovej správyU00075
A0001151Vykonávanie vnútorných auditov orgánov štátnej veterinárnej a potravinovej správy a úradov verejného zdravotníctvaU00075
A0001152Vymenúvanie spolupracujúcich orgánov v oblasti potravinárstva a potravinového dozoruU00075
A0001153Vypracúvanie programu kontroly zhody v mieste maloobchodného predaja ovocia a zeleniny konečnému spotrebiteľovi U00075
A0001154Zjednocovanie postupu realizácie programov uskutočňovaných medzinárodnými organizáciami a orgánmi a výkonu úradnej kontrolyU00075
A0001155Spracovanie dreva vrátane biotechnológiíU00076
A0001156Analýza a monitoring hospodárskej a sociálnej situácie v jednotlivých regiónochU00077
A0001157Poskytovanie finančného príspevku slovenským častiam euroregiónov a regionálnym rozvojovým agentúram v rámci Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúrU00077
A0001158Monitorovanie a vyhodnocovanie plnenia národnej stratégie, predkladanie správy o jej realizácii vláde Slovenskej republikyU00077
A0001159Ukladanie pokút na úseku regionálneho rozvojaU00077
A0001160Umožňovanie vypracovávania výpisov z registra európskych zoskupení územnej spolupráceU00077
A0001161Vedenie a spravovanie registra európskych zoskupení územnej spolupráceU00077
A0001162Vydávanie rozhodnutí na úseku regionálneho rozvojaU00077
A0001163Vyhodnocovanie obsahu výročných správU00077
A0001164Riadenie a realizácia pomoci na podporu regionálneho rozvoja podľa národnej stratégie regionálneho rozvojaU00077
A0001165Hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obceU00077
A0001166Príprava regionálnych operačných programovU00077
A0001167Spolupráca pri zabezpečovaní rozvojových zámerov spoločných pre viacero obcíU00077
A0001168Uskutočňovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvojaU00077
A0001169Vykonávanie stratégie regionálneho rozvojaU00077
A0001170Vypracovávanie, schvaľovanie a vyhodnocovanie plnenia programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a zabezpečovanie jeho plneniaU00077
A0001171Vypracúvanie programov rozvoja obcíU00077
A0001172Vypracúvanie stanoviska k programom regionálneho rozvojaU00077
A0001173Zriaďovanie združenia obcí s predmetom činnosti, ktorým napomáha hospodárskemu a sociálnemu rozvoju obceU00077
A0001174Koordinovanie plnenia koncepcií rozvoja vyššieho územného celkuU00077
A0001175Koordinovanie úloh súvisiacich so zabezpečovaním hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územiaU00077
A0001176Monitorovanie a hodnotenie rozvoja územia a vypracúvanie správy o hospodárskom rozvoji a sociálnom rozvoji územiaU00077
A0001177Spolupráca na príprave národného plánu, operačných programov a sektorových operačných programovU00077
A0001178Zabezpečovanie prostriedkov v rozsahu svojej pôsobnosti na odstraňovanie nežiaducich rozdielov v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja vyššieho územného celku U00077
A0001179Zabezpečovanie trvalo udržateľného hospodárskeho a sociálneho rozvoja vyššieho územného celkuU00077
A0001180Zabezpečovanie vzájomnej spolupráce a rozvoja spolupráce s územnými celkami alebo s orgánmi iných štátov vykonávajúcimi regionálne funkcieU00077
A0001181Zriaďovanie právnických osôb na podporu regionálneho rozvojaU00077
A0001182Zabezpečovanie a koordinácia vypracovania a realizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celkuU00077
A0001183Príprava národnej stratégie podpory regionálneho rozvoja, vyhodnocovanie jej realizácie a spracovanie správy o napĺňaní priorít a cieľov národnej stratégie podpory regionálneho rozvojaU00077
A0001184Spolupráca s príslušnými orgánmi štátnej správy pri zosúlaďovaní programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku a rozvojových programov verejných prác dotýkajúcich
sa územia vyššieho územného celku
U00077
A0001185Spracovanie návrhov regionálnej inovačnej stratégie a regionálnej inovačnej politiky a ďalších odvetvových stratégií a politíkU00077
A0001186Plnenie úloh podpory regionálneho rozvoja v spolupráci s príslušným orgánom štátnej správy a ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi
na území vyššieho územného celku
U00077
A0001187Vedenie elektronickej evidencie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí, ktoré sa nachádzajú na území vyššieho územného celkuU00077
A0001188Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchuU00077
A0001189Regenerácia sídielU00077
A0001190Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónovU00077
A0001191Výkon kompetencií v oblastí implementácie regionálneho operačného programuU00077
A0001192Zabezpečovanie rozvoja vidiekaU00078
A0001193Ochraňovanie ústavného zriadenia Slovenskej republikyU00079
A0001194Spolupôsobenie pri ochrane základných práv a slobôdU00080
A0001195Spolupôsobenie pri zabezpečovaní verejného poriadkuU00080
A0001196Spolupôsobenie s príslušnými útvarmi Policajného zboru Slovenskej republiky pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov U00080
A0001197Spolupráca s orgánmi územnej samosprávy najmä pri určovaní priorít prevencie kriminality, ochrany verejného poriadku a zamerania boja s kriminalitou U00080
A0001198Vykonávanie pátrania po osobách a pátranie po veciachU00080
A0001199Náhrada škôd spôsobených pri plnení úloh obecnej polícieU00080
A0001200Uhradenie preukázateľných nákladov súvisiacich s odbornou spôsobilosťou a odbornou prípravou príslušníkov obecnej polícieU00080
A0001201Zabezpečovanie verejného poriadku v obciU00080
A0001202Zasielanie správy o činnosti obecnej polície U00080
A0001203Oznamovanie o umiestnení technických prostriedkov, ktoré zisťujú a dokumentujú nedovolené prekračovanie štátnej hranice alebo zabraňujú nedovolenému prekračovaniu štátnej hraniceU00081
A0001204Poučovanie o právach a povinnostiach vyplývajúcich z umiestnenia technických prostriedkov, ktoré zisťujú a dokumentujú nedovolené prekračovanie štátnej hranice alebo zabraňujú nedovolenému prekračovaniu štátnej hraniceU00081
A0001205Prejednávanie priestupkov na úseku štátnych hranícU00081
A0001206Rozhodovanie o primeranej náhrade za obmedzenie práv k pozemkom U00081
A0001207Ukladanie pokút na úseku ochrany štátnych hranícU00081
A0001208Zabezpečovanie ochrany štátnej hranice U00081
A0001209Rozhodovanie o obmedzení vlastníckeho práva v nevyhnutnom rozsahu a iba na plnenie úloh pri správe štátnych hranícU00082
A0001210Vydávanie stanovísk k stavbám, stavebným, technickým a iným opatreniam na štátnych hraniciach alebo v ich bezprostrednej blízkosti, najmä z hľadiska vplyvu na priebeh hraničnej čiary a vyznačenie štátnych hranícU00082
A0001211Vyznačovanie a spravovanie štátnych hranícU00082
A0001212Zabezpečovanie činnosti hraničných komisií zriadených na plnenie záväzkov vyplývajúcich pre Slovenskú republiku z medzinárodných zmlúvU00082
A0001213Zabezpečovanie plnenia zmluvných záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv na úseku správy štátnych hranícU00082
A0001214Zabezpečovanie prípravy a vypracovanie návrhov medzinárodných zmlúv o štátnych hraniciachU00082
A0001215Koordinovanie činnosti dopravných inšpektorátov a Policajného zboruU00083
A0001216Zabezpečovanie výkonu cestných technických kontrolU00083
A0001217Odstraňovanie vozidiel ponechaných na ceste vrátane chodníka na náklady jeho prevádzkovateľaU00083
A0001218Odsúhlasovanie použitia dopravných značiek a dopravných zariadeníU00083
A0001219Poskytovanie informácií z dopravných evidenciíU00083
A0001220Spolupráca s okresným dopravným inšpektorátom vo veciach bezpečnosti a plynulosti cestnej premávkyU00083
A0001221Určovanie podmienok na používanie zvláštnych výstražných znameníU00083
A0001222Určovanie vozidiel obecnej polície s právom prednostnej jazdyU00083
A0001223Zabezpečovanie odovzdania nájdeného vodičského preukazu U00083
A0001224Ochrana bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravyU00084
A0001225Poskytovanie informácií o preprave zbraní alebo streliva, o vydaní povolenia a nadobudnutí vlastníctva zbraneU00085
A0001226Rozhodovanie v pochybnostiach o zaradení zbrane alebo strelivaU00085
A0001227Spravovanie zbrane vo vlastníctve štátuU00085
A0001228Udeľovanie a vydávanie povolenia na prepravu zbrane alebo streliva do zbraneU00085
A0001229Udeľovanie, zastavovanie konania o udelení a odnímanie výnimky na nadobudnutie vlastníctva zbrane a na držanie zbraneU00085
A0001230Vydávanie a zrušovanie povolenia na verejné vystavovanie zbraní alebo strelivaU00085
A0001231Vykonávanie dozoru nad dodržiavaním povinností na úseku zbraní a strelivaU00085
A0001232Prejednávanie priestupkov na úseku súkromných bezpečnostných služiebU00086
A0001233Preverovanie bezúhonnosti a spoľahlivosti osôb na úseku súkromných bezpečnostných služiebU00086
A0001234Udeľovanie, zmena a odnímanie akreditácie na úseku súkromných bezpečnostných služiebU00086
A0001235Ukladanie pokút na úseku súkromných bezpečnostných služiebU00086
A0001236Ukladanie sankcií na úseku súkromných bezpečnostných služiebU00086
A0001237Vedenie informačného systému súkromnej bezpečnostiU00086
A0001238Vydanie rozhodnutia o neuznaní odbornej spôsobilosti alebo jej časti získanej v členskom štáte Európskej únie, v inom zmluvnom štáte dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarskej konfederáciiU00086
A0001239Vydávanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky na úseku súkromných bezpečnostných služiebU00086
A0001240Vydávanie preukazu odbornej spôsobilosti na úseku súkromných bezpečnostných služiebU00086
A0001241Vykonávanie štátneho dozoru a kontroly v objektoch osobitnej dôležitostiU00086
A0001242Vyžiadanie vyjadrenia na posúdenie spoľahlivosti žiadateľa na úseku súkromných bezpečnostných služiebU00086
A0001243Informovanie o rozhodnutí o termíne najbližšieho možného leteckého tranzituU00087
A0001244Informovanie o závažných skutočnostiach ohľadom leteckého tranzitu a nákladov spojených s poskytnutím pomociU00087
A0001245Odovzdanie cudzincaU00087
A0001246Podávanie žiadosti o vykonanie leteckého tranzituU00087
A0001247Povoľovanie vstupu administratívne vyhostenému cudzincoviU00087
A0001248Požiadanie o uhrádzanie vzniknutých nákladovU00087
A0001249Prijímanie cudzincaU00087
A0001250Rozhodovanie o žiadosti o vykonanie leteckého tranzituU00087
A0001251Udeľovanie povolenia na trvalý pobytU00087
A0001252Udeľovanie súhlasu s udelením vízaU00087
A0001253Uhrádzanie vzniknutých nákladov v oblasti pobytu cudzincovU00087
A0001254Určenie kontaktných miest pre tranzitné letiskáU00087
A0001255Určovanie sumy finančných prostriedkov na pokrytie nákladov spojených s pobytom cudzinca na území Slovenskej republikyU00087
A0001256Vedenie ústrednej evidencie v oblasti pobytu cudzincovU00087
A0001257Vyraďovanie cudzinca z evidencie nežiaducich osôbU00087
A0001258Vyžiadanie nákladov spojených s návratom cudzincaU00087
A0001259Vyžiadanie nákladov spojených s návratom cudzinca za poskytnutú stravu a neodkladnú zdravotnú starostlivosťU00087
A0001260Zabezpečovanie primeraného ubytovania cudzincoviU00087
A0001261Zamietnutie žiadosti a zrušenie rozhodnutia o leteckom tranziteU00087
A0001262Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republikyU00088
A0001263Strata štátneho občianstva Slovenskej republikyU00088
A0001264Osvedčovanie štátneho občianstva Slovenskej republikyU00088
A0001265Vedenie ústrednej evidencie nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republikyU00088
A0001266Vedenie evidencie občianskych preukazov a evidencie čistopisov občianskych preukazovU00088
A0001267Vedenie centrálnej evidencie cestovných dokladovU00089
A0001268Vydávanie skúšobných testov a poverenia na vykonávanie skúšok žiadateľov o vodičské oprávnenieU00089
A0001269Odnímanie azyluU00090
A0001270Odnímanie vreckového žiadateľovi, cudzincovi alebo odídencoviU00090
A0001271Poskytovanie a zrušenie doplnkovej ochrany žiadateľovi o azyl alebo cudzincoviU00090
A0001272Poskytovanie a zrušenie poskytovania dočasného útočiskaU00090
A0001273Poskytovanie informácií a údajov o žiadateľoch, azylantoch a cudzincochU00090
A0001274Poskytovanie príspevkov azylantomU00090
A0001275Poskytovanie ubytovania cudzincovi v pobytovom táboreU00090
A0001276Rozhodovanie o možnosti vstupovať a pohybovať sa v azylovom zariadeníU00090
A0001277Rozhodovanie o povinnosti podrobiť sa lekárskemu vyšetreniuU00090
A0001278Rozhodovanie o povinnosti žiadateľa primerane si uhrádzať výdavky spojené s jeho pobytomU00090
A0001279Spolupráca s úradom vysokého komisára, Medzinárodnou organizáciou pre migráciu a mimovládnymi organizáciamiU00090
A0001280Udeľovanie a zamietnutie žiadosti o udelenie a odňatie azyluU00090
A0001281Udeľovanie povolenia na pobyt mimo pobytového táboraU00090
A0001282Uhrádzanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti za žiadateľa o azylU00090
A0001283Uhrádzanie výdavkov spojených s kurzom slovenského jazyka žiadateľa v pobytovom táboreU00090
A0001284Uhrádzanie výdavkov spojených s prepravou a pobytom cudzinca a trovami konania o udelenie azyluU00090
A0001285Umiestňovanie a poskytovanie možnosti ubytovania azylantoviU00090
A0001286Umiestňovanie v azylovom zariadeníU00090
A0001287Vedenie informačného systému v oblasti cudzincov, azylantov a odídencovU00090
A0001288Vedenie osobných údajov azylantovU00090
A0001289Vydávanie a ustanovenie vnútorného poriadku o pobyte cudzincov v azylovom zariadeníU00090
A0001290Vydávanie a ustanovenie vnútorného poriadku o výške vreckového a časového rozvrhu jeho výplatyU00090
A0001291Vydávanie a ustanovenie vnútorného poriadku vo veciach doručovania a rozdeľovania písomnostíU00090
A0001292Vydávanie a ustanovenie vnútorného poriadku vo veciach opustenia azylových zariadeníU00090
A0001293Vydávanie priepustky na opustenie azylového zariadeniaU00090
A0001294Vytváranie podmienok na zriaďovanie azylových zariadeníU00090
A0001295Zabezpečovanie kurzu základov slovenského jazyka počas pobytu v integračnom strediskuU00090
A0001296Zabezpečovanie oboznámenia azylanta o právach a povinnostiachU00090
A0001297Zabezpečovanie vhodnej zdravotnej starostlivosti maloletým žiadateľom o udelenie azyluU00090
A0001298Vedenie centrálnej evidencie obyvateľov a zaznamenávanie údajov do registra obyvateľovU00091
A0001299Poskytovanie údajov z registra obyvateľovU00091
A0001300Hlásenie pobytu občana Slovenskej republikyU00091
A0001301Sčítanie obyvateľov, domov a bytov U00091
A0001302Evidovanie hlásení o uzavretí manželstva, o rozvode manželstva, o narodení, respektíve o úmrtíU00091
A0001303Evidovanie záznamov o zmene mena alebo priezviskaU00091
A0001304Evidovanie zmeny trvalého bydliska v rámci mesta alebo obceU00091
A0001305Oznamovanie ohlasovniam narodenie dieťaťa, uzavretie manželstva, úmrtie občana a zmenu mena alebo priezviska občanaU00091
A0001306Vedenie evidencie občanov odhlásených z trvalého pobytuU00091
A0001307Vedenie evidencie občanov predčasne ukončujúcich prechodný pobytU00091
A0001308Vedenie evidencie občanov prihlásených na prechodný pobytU00091
A0001309Vedenie evidencie občanov prihlásených na trvalý pobytU00091
A0001310Vedenie evidencie občanov so zrušeným trvalým pobytom na základe rozhodnutia súduU00091
A0001311Vedenie evidencie poskytnutých informácií o mieste pobytu občanaU00091
A0001312Vedenie evidencie zákazov od občanov na poskytnutie informácie o mieste ich pobytuU00091
A0001313Vydávanie potvrdení o trvalom pobyte a o bývaní v spoločnej domácnostiU00091
A0001314Určovanie tvaru, rozmerov a obsahu tabuliek s evidenčným číslom a nariaďovanie hromadnej výmenyU00092
A0001315Vedenie celoštátnej dopravnej evidencieU00092
A0001316Organizovanie, zabezpečovanie a rozvoj integrovaného záchranného systémuU00093
A0001317Spolupráca na príprave a tvorbe automatizovaného systému podpory riadenia a spracúvania informáciíU00093
A0001318Zabezpečovanie odbornej prípravy osôb zaradených do koordinačných stredísk integrovaného záchranného systémuU00093
A0001319Zabezpečovanie vysielania záchranných zložiek integrovaného záchranného systému pri poskytovaní pomoci v tiesni medzi krajmiU00093
A0001320Kontrola plnenia úloh civilnej ochranyU00094
A0001321Koordinovanie plnenia úloh a opatrení obmedzujúcich nepriaznivé vplyvy na ľudí a majetokU00094
A0001322Organizovanie a riadenie informačného systému civilnej ochranyU00094
A0001323Podieľanie sa na riadení a vykonávaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác, varovaní obyvateľstva a vyrozumení osôb, evakuáciiU00094
A0001324Uplatňovanie záujmov civilnej ochranyU00094
A0001325Určovanie stavebno-technických požiadaviek na stavbyU00094
A0001326Ustanovovanie podmienok na výrobu, opravu, úpravu, znehodnocovanie, dovážanie, nakupovanie a predávanie materiálu civilnej ochranyU00094
A0001327Vypracúvanie analýzy možného ohrozenia osôb a majetkuU00094
A0001328Zabezpečovanie a vykonávanie preventívno-výchovnej, vedeckovýskumnej, vývojovej, edičnej a vzdelávacej činnosti pracovníkov civilnej ochranyU00094
A0001329Zabezpečovanie rozvoja medzinárodnej spolupráce v oblasti civilnej ochranyU00094
A0001330Koordinovanie činnosti krízových štábovU00094
A0001331Navrhovanie vyžiadania pomoci zo zahraničia vrátane humanitárnej pomoci pri riešení krízovej situácieU00094
A0001332Organizovanie a koordinovanie odbornej prípravy ústredného krízového štábuU00094
A0001333Organizovanie a riadenie prípravy orgánov štátnej správy a samosprávy v krízových situáciách formou zdokonaľovacích (účelových) kurzov a školeníU00094
A0001334Navrhovanie vyžiadania pomoci zo zahraničia vrátane humanitárnej pomoci pri riešení krízovej situácieU00094
A0001335Plnenie úloh pri príprave na krízové situácie a pri riešení úloh civilnej ochrany podľa osobitného predpisuU00094
A0001336Poskytovanie podkladov na vyžiadanie iným orgánom krízového riadenia, ktoré sú potrebné na plnenie ich úloh pri príprave na krízové situácie a na ich riešenieU00094
A0001337Realizovanie a kontrola plnenia úloh civilného núdzového plánovaniaU00094
A0001338Rozhodovanie o opatreniach na riešenie krízových situácií vrátane odstránenia a zmiernenia ich následkovU00094
A0001339Spolupráca s orgánmi iných štátov pri príprave na krízové situácie a pri ich riešeníU00094
A0001340Zabezpečovanie informačného systému krízového riadeniaU00094
A0001341Vedenie a analyzovanie zdrojov rizík a prijímanie opatrení na odstránenie príčinU00094
A0001342Zabezpečovanie činnosti ústredného krízového štábuU00094
A0001343Hospodárenie s pridelenými finančnými prostriedkami na civilnú ochranuU00094
A0001344Oboznamovanie sa s havarijnými plánmi podnikov a prevádzok a informovanie obyvateľstva o postupe pri mimoriadnej udalostiU00094
A0001345Plánovanie, vyhlasovanie, riadenie a zabezpečovanie evakuácie a poskytovanie núdzového ubytovania a núdzového zásobovania evakuovanýmU00094
A0001346Poskytovanie obyvateľovi obce okamžitej pomoci v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťouU00094
A0001347Riadenie záchranných prác v oblasti civilnej ochrany obyvateľstvaU00094
A0001348Uhrádzanie výdavkov spojených s uskladnením materiálu civilnej ochrany, s prípravou na civilnú ochranu a s udržiavaním ochranných stavieb civilnej ochranyU00094
A0001349Určovanie vhodných ochranných stavieb použiteľných na ukrytie obyvateľstva a zabezpečovanie ich potrebných úpravU00094
A0001350Uskladňovanie, ošetrovanie a zabezpečovanie výdaja materiálu jednotkám civilnej ochrany zriadeným obcou a prostriedkov individuálnej ochrany obyvateľstvu obceU00094
A0001351Vedenie evidencie evakuovaných osôb a odovzdávanie príslušnej vojenskej správeU00094
A0001352Vyhlasovanie a odvolávanie mimoriadnej situácie a ustanovovanie režimu života obyvateľstva na území obce v prípade vzniku mimoriadnej udalostiU00094
A0001353Vykonávanie hlásnej služby na území obce a poskytovanie nevyhnutnej a okamžitej pomoci v núdziU00094
A0001354Vypracúvanie plánu ochrany obyvateľstvaU00094
A0001355Vytváranie jednotiek civilnej ochrany z obyvateľstva obce a zabezpečovanie ich akcieschopnostiU00094
A0001356Vyžadovanie náhrady skutočných výdavkov vynaložených na civilnú ochranuU00094
A0001357Zabezpečovanie a vykonávanie prípravy jednotiek civilnej ochrany obce a zabezpečovanie prípravy obyvateľstva na sebaobranu a vzájomnú pomocU00094
A0001358Metodické riadenie a vykonávanie prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc a na poskytovanie prvej pomociU00094
A0001359Poskytovanie podkladov v oblasti civilnej ochranyU00094
A0001360Poskytovanie súčinnosti v oblasti civilnej ochranyU00094
A0001361Poskytovanie údajov o zariadeniach civilnej ochrany a spolupráca pri plánovaní a riešení ukrytia obyvateľstvaU00094
A0001362Uhrádzanie výdavkov spojených s preventívnovýchovnou a propagačnou činnosťou z vlastných zdrojovU00094
A0001363Vedenie dokumentácie v civilnej ochrane a podieľanie sa na tvorbe a uskutočňovaní úloh integrovaného záchranného systémuU00094
A0001364Zriaďovanie krízového štábuU00094
A0001365Dozeranie nad plnením podmienok na udelenie oprávnenia na úseku ochrany pred požiarmiU00095
A0001366Plnenie a zabezpečovanie koordinácie úloh vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii v oblasti ochrany pred požiarmiU00095
A0001367Predkladanie návrhov na udelenie autorizácie na posudzovanie zhody požiarnotechnických zariadení, hasiacich látok, hasičskej techniky a vecných prostriedkov na ochranu pred požiarmiU00095
A0001368Prerokúvanie obsahu a rozsahu študijného zamerania na požiarnu ochranu na stredných školách a vysokých školáchU00095
A0001369Riadenie, vykonávanie odbornej prípravy, overovanie odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred požiarmiU00095
A0001370Spolupráca vo veciach udeľovania autorizácie, posudzovania zhody, technického osvedčovania, výkonu dohľadu nad trhom určených výrobkov a pri zabezpečovaní jednotného uplatňovania tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanieU00095
A0001371Spracúvanie a vedenie evidencií ochrany pred požiarmiU00095
A0001372Sústreďovanie a nasadzovanie hasičských jednotiekU00095
A0001373Určovanie a podieľanie sa na zabezpečovaní zamerania preventívno-výchovnej, propagačnej a edičnej činnostiU00095
A0001374Určovanie veliteľa zásahuU00095
A0001375Usmerňovanie výkonu služby v hasičských jednotkáchU00095
A0001376Vydávanie a odnímanie oprávnení vo veciach ochrany pred požiarmiU00095
A0001377Vykonávanie štátneho požiarneho dozoru a hlavného požiarneho dozoruU00095
A0001378Zabezpečovanie a podieľanie sa na príprave a tvorbe technických noriem v oblasti ochrany pred požiarmiU00095
A0001379Zriaďovanie a zrušovanie stredných škôl požiarnej ochranyU00095
A0001380Zriaďovanie jednotky Hasičského a záchranného zboruU00095
A0001381Označovanie a udržiavanie voľných nástupných plôch a príjazdových ciest na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiekU00095
A0001382Vykonávanie preventívno protipožiarnych kontrol a preventívno-výchovnej činnostiU00095
A0001383Vypracovanie a vedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi obceU00095
A0001384Vytváranie podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u právnických osôbU00095
A0001385Zabezpečovanie výstavby a údržby hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojniceU00095
A0001386Zabezpečovanie zdroja vody na hasenie požiarov a udržiavanie ich v použiteľnom staveU00095
A0001387Zriaďovanie obecného hasičského zboru a zabezpečovanie jeho odbornej prípravy a materiálno-technického vybaveniaU00095
A0001388Zriaďovanie ohlasovne požiarov a ďalšieho miesta na ohlásenie požiaruU00095
A0001389Zriaďovanie protipožiarnej hliadkyU00095
A0001390Určovanie a zmena názvov častí obcíU00096
A0001391Vydávanie súhlasu k návrhom názvov častí obcíU00096
A0001392Vydávanie a ustanovenie predpisov v oblasti označovania ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní staviebU00096
A0001393Poskytovanie potrebných údajov pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátuU00096
A0001394Poskytovanie súčinnosti pri zabezpečovaní kancelárskych a iných nebytových priestorovU00096
A0001395Schvaľovanie činnosti a účasti v združeniachU00096
A0001396Schvaľovanie poriadku odmeňovania zamestnancovU00096
A0001397Schvaľovanie združovania obecných prostriedkov a činností a zriaďovanie spoločného regionálneho alebo záujmového fonduU00096
A0001398Určovanie organizácie obecného úraduU00096
A0001399Zriaďovanie funkcie hlavného kontrolóra a určovanie rozsahu pracovného úväzkuU00096
A0001400Zriaďovanie, zrušovanie a kontrola rozpočtových a príspevkových organizácií obceU00096
A0001401Spolupráca so štátnymi orgánmi, samosprávnymi krajmi, obcami a s inými právnickými osobamiU00096
A0001402Upozorňovanie orgánov miestnej štátnej správy a obcí na zistené nedostatky v ich činnostiU00096
A0001403Utváranie podmienok na ďalšie vzdelávanie predsedov, poslancov zastupiteľstva a zamestnancov samosprávneho krajaU00096
A0001404Zakladanie, zriaďovanie, zrušovanie a kontrola rozpočtových a príspevkových organizáciíU00096
A0001405Vydávanie výzvy na použitie štátnej vlajkyU00097
A0001406Vykonávanie dohľadu nad používaním štátnych symbolov, upozorňovanie na zistené nedostatky a požadovanie a kontrola ich odstráneniaU00097
A0001407Vedenie Heraldického registra Slovenskej republikyU00097
A0001408Vydávanie odporúčaní pre samosprávne kraje o heraldickej správnosti ich symbolov a zapisovanie týchto symbolov do Heraldického registra Slovenskej republikyU00097
A0001409Vydávanie odporúčaní pre obce o heraldickej správnosti ich symbolov a zapisovanie týchto symbolov do Heraldického registra Slovenskej republikyU00097
A0001410Označovanie budovy, zasadacej miestnosti a úradnej miestnosti orgánov obce erbom a vlajkou U00097
A0001411Používanie odtlačku úradnej pečiatky s erbom a názvom obce na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydané pri výkone samosprávyU00097
A0001412Predkladanie návrhu na zápis symbolov obce do Heraldického registra Slovenskej republikyU00097
A0001413Predkladanie návrhu symbolov vyšších územných celkov na zápis do Heraldického registra Slovenskej republikyU00097
A0001414Vydávanie súhlasu na zriadenie a zrušenie archívov, zrušovanie archívovU00098
A0001415Vedenie evidencie archívov a zoznamu osôb vykonávajúcich v archíve odborné činnostiU00098
A0001416Preberanie archívnych dokumentovU00098
A0001417Vedenie evidencie archívneho dedičstvaU00098
A0001418Vedenie archívneho informačného systémuU00098
A0001419Umožňovanie prístupu k archívnym dokumentomU00098
A0001420Rozhodovanie o obmedzení prístupu k archívnym dokumentomU00098
A0001421Rozhodovanie o nútenej úschove a vyvlastnení archívneho dokumentuU00098
A0001422Dojednávanie a vykonávanie medzinárodných zmlúv na úseku archívovU00098
A0001423Vedenie konania o vrátenie archívneho dokumentuU00098
A0001424Vedenie evidencie pôvodcov registratúryU00098
A0001425Riadenie a kontrola správy registratúry obvodných úradovU00098
A0001426Koordinovanie postupu ústredných štátnych orgánov pri správe ich registratúryU00098
A0001427Vydávanie vzorových registratúrnych poriadkovU00098
A0001428Schvaľovanie registratúrnych poriadkov a registratúrnych plánov pôvodcom registratúryU00098
A0001429Rozhodovanie o vyraďovaní registratúrnych záznamovU00098
A0001430Ukladanie pokút na úseku archívov a registratúrU00098
A0001431Vydávanie a udeľovanie povolení na úseku archívov a registratúrU00098
A0001432Vykonávanie štátneho odborného dozoru na úseku archívov a registratúrU00098
A0001433Zabezpečovanie činnosti Vedeckej archívnej radyU00098
A0001434Vyberanie správnych poplatkov na úseku archívov a registratúrU00098
A0001435Poskytovanie primeranej náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva k archívnym dokumentomU00098
A0001436Plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z členstva v medzinárodných organizáciách na úseku archívovU00098
A0001437Doplnenie druhého, tretieho mena podľa zákona o mene a priezviskuU00099
A0001438Evidovanie počtu narodení, sobášov a úmrtíU00099
A0001439Oznámenie o prijatí predchádzajúceho priezviska po rozvodeU00099
A0001440Oznamovacia povinnosť v oblasti matríkU00099
A0001441Skompletizovanie žiadostí o zápis do osobitnej matrikyU00099
A0001442Vydávanie druhopisov matričných dokladovU00099
A0001443Vydávanie potvrdenia o nevydaní osvedčenia o spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzineU00099
A0001444Vydávanie zmocnení na uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradomU00099
A0001445Vykonávanie dodatočných záznamov v matričných kniháchU00099
A0001446Vykonávanie opatrení na zabezpečenie výkonu štátnej správy v oblasti vedenia matríkU00099
A0001447Vykonávanie zápisov o súhlasnom vyhlásení rodičov pri určení otcovstvaU00099
A0001448Vedenie rodnej matrikyU00099
A0001449Vedenie sobášnej matrikyU00099
A0001450Vedenie úmrtnej matrikyU00099
A0001451Vedenie osobitnej matrikyU00099
A0001452Zmena mena a priezviskaU00099
A0001453Zvolávanie verejného zhromaždenia občanovU00100
A0001454Registrácia občianskych združení a živnostenských spoločenstievU00100
A0001455Vedenie registra občianskych združení, živnostenských spoločenstievU00100
A0001456Evidovanie odborových organizácií a organizácií zamestnávateľovU00100
A0001457Vedenie evidencie odborových organizácií a organizácií zamestnávateľovU00100
A0001458Registrácia politických strán a politických hnutíU00100
A0001459Vedenie registra stránU00100
A0001460Povoľovanie zriadenia, sídla a činnosti organizácií s medzinárodným prvkomU00100
A0001461Vedenie evidencie organizácií s medzinárodným prvkomU00100
A0001462Registrácia nadácií U00100
A0001463Vedenie registra nadáciíU00100
A0001464Registrácia neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné službyU00100
A0001465Vedenie ústredného registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné službyU00100
A0001466Registrácia neinvestičných fondovU00100
A0001467Vedenie ústredného registra neinvestičných fondovU00100
A0001468Registrácia spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorovU00100
A0001469Vedenie registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorovU00100
A0001470Registrácia záujmových združení právnických osôbU00100
A0001471Vedenie registra záujmových združení právnických osôbU00100
A0001472Registrácia združení obcí U00100
A0001473Vedenie registra združení obcíU00100
A0001474Organizačné zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republikyU00101
A0001475Organizačné zabezpečenie voľby prezidenta Slovenskej republikyU00101
A0001476Organizačné zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajovU00101
A0001477Organizačné zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcíU00101
A0001478Organizačné zabezpečenie referendaU00101
A0001479Organizačné zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentuU00101
A0001480Koordinovanie starostlivosti o vojnové hrobyU00102
A0001481Poskytovanie príspevkov na úseku vojnových hrobovU00102
A0001482Rozhodovanie o exhumácii vojnovej obeteU00102
A0001483Rozhodovanie v pochybnostiach o vojnovom hrobe a slovenskom vojnovom hrobe v zahraničíU00102
A0001484Udeľovanie súhlasu na zriadenie, premiestnenie, prestavbu a zrušenie vojnového hrobuU00102
A0001485Vedenie ústrednej evidencie vojnových hrobovU00102
A0001486Konanie a rozhodovanie o priestupkoch a iných správnych deliktoch na úseku vojnových hrobovU00102
A0001487Výkon štátnej správy na úseku vojnových hrobov v rozhodovaní o úhrade za obmedzenie vlastníckeho právaU00102
A0001488Vykonávanie dozoru na úseku vojnových hrobovU00102
A0001489Informovanie obvodného úradu o počte vojnových hrobov a o ich technickom stave za predchádzajúci kalendárny rokU00102
A0001490Oznamovanie údajov z evidencie vojnových hrobovU00102
A0001491Zabezpečovanie neumiestnenia veci alebo zariadenia v bezprostrednom okolí vojnového hrobuU00102
A0001492Zabezpečovanie starostlivosti o vojnový hrobU00102
A0001493Zriadenie, premiestnenie, prestavanie alebo zrušenie vojnového hrobuU00102
A0001494Rozhodovanie o uznaní odbornej praxe a odbornej kvalifikácieU00103
A0001495Spolupráca so Slovenskou živnostenskou komorouU00103
A0001496Spolupráca s ústrednými orgánmi a s inými právnickými osobami vo veciach živnostenského podnikania a zabezpečovania jednotného uplatňovania právnych predpisovU00103
A0001497Zabezpečovanie jednotného informačného systému v živnostenskom podnikaní, vedenie zoznamu, z ktorého sú poskytované jednorazové údaje pre kontrolné, inšpekčné, dozorné a vyhľadávacie orgány v rozsahu ich vecnej pôsobnostiU00103
A0001498Zabezpečovanie zvyšovania odbornosti zamestnancov obvodných úradov   v živnostenskom podnikaníU00103
A0001499Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy na úseku živnostenského podnikaniaU00103
A0001500Zabezpečovanie prevádzky živnostenského registraU00103
A0001501Zabezpečovanie zasielania údajov a sprístupnenie oprávneným subjektom údaje o podnikateľoch zapísaných v živnostenskom registriU00103
A0001502Osvedčovanie hodnovernosti podpisu, funkcie osoby a pravosti pečate alebo odtlačku pečiatky na listinách vydávaných na úseku živnostenského podnikania (APOSTILLE)U00103
A0001503Zabezpečovanie komparácie predpisov upravujúcich problematiku živnostenského podnikania v pôsobnosti členských štátov Európskej únie a podieľanie sa na aproximácii a implementácii dotknutých predpisov Európskej únieU00103
A0001504Povoľovanie konania verejnej zbierkyU00104
A0001505Vykonávanie dozoru nad dodržiavaním zákona o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hráchU00104
A0001506Rozhodovanie o odvolaní alebo o inom opravnom prostriedkuU00105
A0001507Koordinovanie výkonu štátnej správy uskutočňovanej obcami, vyššími územnými celkami a orgánmi miestnej štátnej správyU00105
A0001508Určovanie vnútornej organizácie obvodného úraduU00105
A0001509Vydávanie súhlasu na zriadenie pracoviska obvodného úraduU00105
A0001510Zabezpečovanie vydávania Vestníka vlády Slovenskej republikyU00105
A0001511Predkladanie návrhov na vymenovanie a odvolanie prednostov obvodných úradovU00105
A0001512Hradenie nákladov spojených s preventívnou rehabilitáciouU00106
A0001513Hradenie nákladov špecifickej zdravotnej starostlivosti nad rozsah uhrádzaný na základe verejného zdravotného poisteniaU00106
A0001514Navrhovanie systemizácie služobných úradovU00106
A0001515Oznámenie o zlikvidovaní nepravdivých údajovU00106
A0001516Poskytovanie náhrady škody, ktorú osoba spôsobila v súvislosti s pomocou poskytnutou Policajnému zboru alebo policajtom U00106
A0001517Prevádzkovanie informačných systémov Policajného zboruU00106
A0001518Rozhodovanie o využití majetku štátu pre potreby štátnej správy alebo Policajného zboruU00106
A0001519Stanovovanie požiadaviek na fyzickú zdatnosť telesne spôsobilého občanaU00106
A0001520Určovanie kúpeľnorehabilitačných ústavov alebo zdravotníckych zariadeníU00106
A0001521Vysielanie policajtov na plnenie úloh Policajného zboru aj mimo územia Slovenskej republikyU00106
A0001522Zabezpečovanie úschovy zaistenej veci prostredníctvom právnickej osoby a fyzickej osobyU00106
A0001523Zriaďovanie lekárskej posudkovej činnostiU00106
A0001524Zriaďovanie policajných škôl a ďalších vzdelávacích ustanovizní na vykonávanie odborného vzdelávania policajtovU00106
A0001525Dohliadanie na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v obvode železničných dráhU00107
A0001526Chránenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, objektov a zariadení U00107
A0001527Odhaľovanie, objasňovanie a prejednávanie priestupkov a zisťovanie ich páchateľov U00107
A0001528Vykonávanie pátrania po nezvestných alebo hľadaných osobách a po veciach U00107
A0001529Zabezpečovanie bezpečnosti železničnej prepravy jadrových materiálov, špeciálnych materiálov a zariadení U00107
A0001530Zabezpečovanie ochrany objektov súvisiacich so železničnou dopravou U00107
A0001531Zabezpečovanie verejného poriadku U00107
A0001532Zisťovanie a objasňovanie príčin ohrozovania bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy U00107
A0001533Pripravovanie návrhu počtu príslušníkov v štátnej službe a návrh objemu finančných prostriedkov na služobné príjmy príslušníkov v štátnej službe na úseku Hasičského a záchranného zboruU00108
A0001534Upravovanie rozsahu a obsahu vedomostí a zručností pre určené funkcie v zboreU00108
A0001535Určovanie druhov a foriem prehlbovania kvalifikácie hasičského zboruU00108
A0001536Určovanie materiálneho vybavenia a technického zabezpečenia zboruU00108
A0001537Zriaďovanie alebo zrušovanie zariadenia zboru i mimo svojho sídlaU00108
A0001538Zriaďovanie skúšobnej komisie odbornej spôsobilosti príslušníka hasičského zboruU00108
A0001539Utváranie podmienok na ďalšie vzdelávanie starostov, primátorov a predsedov vyšších územných celkov, poslancov zastupiteľstiev a zamestnancov obcí a samosprávneho krajaU00109
A0001540Koordinovanie a kontrola výkonu štátnej správy pri príprave a zabezpečovaní obrany štátuU00110
A0001541Navrhovanie území potrebných na zabezpečenie úloh obrany štátuU00110
A0001542Navrhovanie zaradenia stavieb a budov do kategórie osobitnej dôležitosti pre obranu štátu a spôsobu ich ochrany a obranyU00110
A0001543Navrhovanie zásadných opatrení na prípravu na obranu štátuU00110
A0001544Podieľanie sa na vyhodnocovaní vojensko-politickej situácieU00110
A0001545Požadovanie podkladových materiálov potrebných na obranné plánovanie od ostatných orgánov štátnej správyU00110
A0001546Pripravovanie návrhov na nariadenie mobilizácie ozbrojených sílU00110
A0001547Riadenie, koordinácia a kontrola priebehu mobilizácie ozbrojených sílU00110
A0001548Rozhodovanie v odvolacom konaní v oblasti obrany štátuU00110
A0001549Zabezpečovanie ochrany a obrany stavieb a budovU00110
A0001550Zastupovanie štátu v konaní o náhradách za obmedzenie vlastníckeho alebo užívacieho právaU00110
A0001551Zastupovanie štátu v konaní o náhrade škody na úseku riadenia a kontroly obrany Slovenskej republikyU00110
A0001552Riadenie a kontrola ozbrojených sílU00111
A0001553Koordinovanie činností a kontrola orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy a iných právnických osôb pri príprave na obranu Slovenskej republikyU00112
A0001554Doručovanie povolávacieho rozkazu do vlastných rúkU00112
A0001555Doručovanie povolávacích rozkazovU00112
A0001556Navrhovanie a vedenie evidencie nehnuteľností a vecných prostriedkov vhodných a technicky spôsobilých na zabezpečenie úloh obrany štátuU00112
A0001557Oznamovanie schváleného počtu občanov oslobodených od povinnosti vykonať mimoriadnu službuU00112
A0001558Oznamovanie úmrtia občana, ktorému vznikla branná povinnosťU00112
A0001559Oznamovanie zmeny adresy trvalého pobytu občanov, ktorým vznikla branná povinnosťU00112
A0001560Plnenie úloh vyplývajúcich z mobilizačnej výzvyU00112
A0001561Podieľanie sa na zabezpečovaní prípravy a rozvoja podpory obrany štátuU00112
A0001562Poskytovanie súčinnosti pri vypracúvaní plánu na zabezpečenie prípravy a rozvoja podpory obrany štátuU00112
A0001563Požiadanie o okamžité použitie vojakov ozbrojených síl a o nevyhnutnú logistickú podporuU00112
A0001564Spolupráca pri výkone výberu a vedenie evidencie nehnuteľností a vecných prostriedkov potrebných na zabezpečenie obrany štátuU00112
A0001565Uverejňovanie mobilizačnej výzvy na základe žiadosti územnej vojenskej správyU00112
A0001566Vedenie evidencie osôb oprávnených na podnikanie a osôb, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácieU00112
A0001567Zasielanie adries prechodného pobytu občanov, ktorým vznikla branná povinnosťU00112
A0001568Zasielanie menného zoznamu občanov – mužov s trvalým pobytom v mieste stáleho bydliskaU00112
A0001569Zodpovedanie za ochranu objektov osobitnej dôležitostiU00112
A0001570Zodpovedanie za prípravu obranného plánovaniaU00112
A0001571Plnenie úloh uložených bezpečnostnou radouU00112
A0001572Vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie, pripravovanie návrhov opatrení na zachovanie bezpečnosti okresu a na predchádzanie krízovej situáciiU00112
A0001573Zodpovedanie za organizáciu prípravy Slovenskej republiky na obdobie vojny, vojnového stavu a výnimočného stavuU00112
A0001574Posudzovanie návrhov na zaradenie alebo vyradenie objektov obrannej infraštruktúry do kategórie objektov osobitnej dôležitostiU00113
A0001575Spracúvanie a predkladanie smernice pre obranné plánovanieU00113
A0001576Zodpovedanie za obranu objektov osobitnej dôležitostiU00113
A0001577Zodpovedanie za organizáciu prípravy Slovenskej republiky na obdobie vojny, vojnového stavu a výnimočného stavuU00113
A0001578Zabezpečovanie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republikyU00114
A0001579Dávanie súhlasu na vyhlásenie zákazu alebo obmedzenia vykonávania letov civilných lietadiel v určenej časti vzdušného priestoruU00115
A0001580Kontrola dokladov a činnosti členov leteckého personálu štátnych lietadielU00115
A0001581Kontrola dokladov a podmienok zachovania letovej spôsobilosti štátnych lietadielU00115
A0001582Vymenúvanie a zabezpečovanie činnosti odbornej komisieU00115
A0001583Overovanie typovej spôsobilosti štátnych lietadiel, vydávanie typového osvedčenia a dávanie súhlasu na zmenu konštrukcie a výstroja štátneho lietadla v prevádzkeU00115
A0001584Podieľanie sa na rozpoznávaní a riešení krízových situácií v civilnom letectveU00115
A0001585Poskytovanie súčinnosti pri vytváraní systému spolupráce civilných, vojenských a bezpečnostných orgánovU00115
A0001586Posudzovanie odbornej spôsobilosti personálu štátnych lietadielU00115
A0001587Prevádzkovanie letísk a leteckých pozemných zariadeníU00115
A0001588Spolupráca na ochrane civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovaniaU00115
A0001589Spolupráca na vytvorení systému spolupráce civilných a vojenských zložiekU00115
A0001590Spolupráca s leteckým úradom pri posudzovaní vplyvu na bezpečnosť vykonávania letov civilných lietadielU00115
A0001591Stanovovanie požiadaviek pre poskytovateľa riadenia letovej prevádzky v oblasti civilného letectvaU00115
A0001592Určovanie podmienok na vykonávanie letov lietadiel spôsobilých lietať bez pilota U00115
A0001593Vedenie registra štátnych lietadielU00115
A0001594Vydávanie osvedčenia letovej spôsobilosti štátneho lietadlaU00115
A0001595Vydávanie preukazov odbornej spôsobilosti posádok štátnych lietadielU00115
A0001596Vydávanie súhlasu na vydanie povolenia na civilnú leteckú prevádzku
na vojenskom letisku
U00115
A0001597Vydávanie súhlasu na zriadenie, zmenu alebo zrušenie vojenských leteckých pozemných zariadeníU00115
A0001598Vyhlasovanie zákazu alebo obmedzenia letov U00115
A0001599Zabezpečovanie riadenia letov štátnych lietadiel vo vyhradenom priestore so zákazom alebo s obmedzením letov civilných lietadielU00115
A0001600Plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a dohôd na úseku letovej premávkyU00115
A0001601Získavanie, sústreďovanie a vyhodnocovanie informácií vojenského spravodajstvaU00116
A0001602Získavanie, sústreďovanie a vyhodnocovanie informácií o činnosti ohrozujúcej ústavné zriadenie, zvrchovanosť, územnú celistvosť a obranyschopnosť Slovenskej republikyU00116
A0001603Získavanie, sústreďovanie a vyhodnocovanie informácií o terorizmeU00116
A0001604Získavanie, sústreďovanie a vyhodnocovanie informácií o skutočnostiach spôsobilých vážne ohroziť alebo poškodiť vojensko-hospodárske záujmy Slovenskej republikyU00116
A0001605Získavanie, sústreďovanie a vyhodnocovanie informácií o aktivitách, ktoré vznikajú v zahraničí a smerujú proti suverenite, zvrchovanosti, územnej celistvosti a obranyschopnosti Slovenskej republikyU00116
A0001606Získavanie, sústreďovanie a vyhodnocovanie informácií o aktivite cudzích spravodajských služiebU00116
A0001607Kontrola plnenia povinností zamestnávateľov v čase vojny a vojnového stavu v oblasti alternatívnej službyU00117
A0001608Koordinovanie činnosti územných vojenských správ v oblasti alternatívnej službyU00117
A0001609Vydávanie povolení na obchodovanie s vojenským materiálom, zrušovanie povolení na obchodovanie s vojenským materiálom a zamietanie žiadostí o udelenie povolenia na obchodovanie
s vojenským materiálom
U00118
A0001610Udeľovanie licencií na zahraničnoobchodnú činnosť s vojenským materiálom, zrušovanie a odnímanie licencií na zahraničnoobchodnú činnosť s vojenským materiálom a zamietanie žiadostí o udelenie licencií na zahraničnoobchodnú činnosť s vojenským materiálomU00118
A0001611Vydávanie vyhlásení o konečnom užívateľovi vojenského materiálu a medzinárodných dovozných certifikátovU00118
A0001612Vydávanie a rušenie osvedčení o zápisoch do registra zberateľov vojenského materiáluU00118
A0001613Vydávanie osvedčení o zápise do registra zberateľov vojenského
materiálu
U00118
A0001614Vykonávanie kontroly obchodovania s vojenským materiálomU00118
A0001615Vydávanie povolení na nákup alebo predaj vojenského materiáluU00118
A0001616Vedenie prehľadov o dovoze, vývoze a intrakomunitárnej preprave vojenského materiálu a o jeho predaji na území Slovenskej republikyU00118
A0001617Zhromažďovanie a vyhodnocovanie hlásení o dovoze, vývoze a intrakomunitárnej preprave vojenského materiálu a o jeho kúpe a predaji na území Slovenskej republiky U00118
A0001618Príprava a zasielanie hlásení o uskutočnených dovozoch a vývozoch vojenského materiálu príslušným orgánom Organizácie Spojených národov, Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Európskej únie, Wassenaarskeho usporiadania a Austrálskej skupinyU00118
A0001619Zasielanie informácií o národných zamietnutiach žiadostí o udelenie licencie na dovoz a vývoz vojenského materiálu (národné notifikácie) príslušným orgánom Organizácie Spojených národov, Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Európskej únie, Wassenaarskeho usporiadania a Austrálskej skupinyU00118
A0001620Ukladanie pokút na úseku obchodovania s vojenským materiálomU00118
A0001621Dávanie súhlasu na predaj, zámenu, prevod správy, nájom a výpožičku ostatného majetku vo vlastníctve štátuU00118
A0001622Majetkovoprávne vyrovnávanie nehnuteľností a práv k nim a k vodám na území vojenského obvoduU00118
A0001623Navrhovanie zmeny hranice vojenského obvodu nariadením vládyU00118
A0001624Navrhovanie zriaďovania vojenských obvodov z území obcí alebo z ich častíU00118
A0001625Spolupráca s Národným úradom práce pri sprostredkúvaní vhodného zamestnania občanomU00118
A0001626Spracovávanie sumárnych údajov o pôdnom fonde v súčinnosti s Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republikyU00118
A0001627Spravovanie katastra vojenských obvodovU00118
A0001628Spravovanie nehnuteľností a práv k nim na území vojenského obvodu alebo zriaďovanie a zakladanie organizácií na ich spravovanieU00118
A0001629Štandardizovanie geografických názvov, spravovanie a archivovanie pozemkovej knihy území začlenených do vojenských obvodov v súčinnosti s Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republikyU00118
A0001630Utváranie podmienok a vykonávanie dozoru nad riadnym zásobovaním vojenského obvoduU00118
A0001631Vydávanie povolenia na vstup a pobyt na území vojenského obvoduU00118
A0001632Vydávanie súhlasu na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľnosti na území vojenského obvodu U00118
A0001633Vydávanie záväzných stanovísk k začatiu podnikateľskej činnosti, ak sa týkajú vojenského obvoduU00118
A0001634Vykonávanie zmeny pozemkov alebo zmeny v užívaní stavieb na území vojenského obvoduU00118
A0001635Vytyčovanie a trvalé označovanie hraníc lomovými bodmi nehnuteľnosti na území vojenského obvodu U00118
A0001636Zabezpečovanie majetkovoprávneho vyrovnania alebo zriaďovanie vecného bremena k nehnuteľnosti vojenského obvoduU00118
A0001637Zabezpečovanie obrany štátu na území vojenského obvoduU00118
A0001638Zabezpečovanie verejného poriadku vo vojenskom obvodeU00118
A0001639Zabezpečovanie verejnoprospešných služieb na území vojenského obvoduU00118
A0001640Zakladanie alebo zriaďovanie právnickej osoby na spravovanie lesného majetku vo vlastníctve štátu vo vojenských obvodochU00118
A0001641Sledovanie stavu súdnych agend na základe justičnej štatistikyU00119
A0001642Správa a zabezpečovanie centrálneho informačného systému súdov a iných informačných systémovU00119
A0001643Vykonávanie previerky súdnych spisovU00119
A0001644Zjednocovanie výkladu a používania zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisovU00119
A0001645Zabezpečovanie vzdelávania a odbornej prípravy sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov na výkon ich funkcieU00119
A0001646Odovzdanie odsúdeného na výkon trestu odňatia slobody do cudzinyU00120
A0001647Prevzatie odsúdeného na výkon trestu odňatia slobody z cudzinyU00120
A0001648Príprava agendy pre prezidenta republiky v konaní o udelení milosti, odložení a prerušení trestuU00120
A0001649Agenda o upustení od výkonu trestu odňatia slobody alebo jeho zvyšku v súvislosti s vydaním odsúdeného do cudziny alebo jeho vyhostením U00120
A0001650Vedenie registra mediátorov, registra mediačných centier a registra vzdelávacích inštitúciíU00120
A0001651Vedenie zoznamu správcov na internetovej stránke ministerstvaU00120
A0001652Vykonávanie dohľadu nad činnosťou správcovU00120
A0001653Vydanie obvineného do cudzinyU00120
A0001654Vydávanie osvedčení o platnom práve v Slovenskej republikeU00120
A0001655Vyžiadanie obvineného z cudzinyU00120
A0001656Zisťovanie cudzieho práva a vzájomnosti cudzieho právaU00120
A0001657Vykonávanie dohľadu nad činnosťou Notárskej komory Slovenskej republiky a notárovU00121
A0001658Vykonávanie dohľadu nad činnosťou komory a činnosťou exekútorovU00121
A0001659Kontrola dodržiavania podmienok organizovania a priebehu dražiebU00122
A0001660Uverejňovanie zoznamu dražobníkov na internetovej stránke ministerstvaU00122
A0001661Overovanie odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčení znalcom, tlmočníkom a prekladateľomU00123
A0001662Prejednávanie priestupkov a ukladanie sankcií na úseku znaleckej činnosti, prekladateľskej činnosti a tlmočníckej činnostiU00123
A0001663Vedenie zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľovU00123
A0001664Vykonávanie dohľadu nad znalcami, tlmočníkmi a prekladateľmiU00123
A0001665Vydávanie zbierky zákonovU00124
A0001666Zabezpečovanie dostupnosti zbierky zákonov za určenú cenuU00124
A0001667Vydávanie Obchodného vestníkaU00124
A0001668Zabezpečovanie zastupovania Slovenskej republiky na Európskom súde pre ľudské práva a zastupovanie Slovenskej republiky v konaní pred Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev a Súdom prvého stupňa Európskych spoločenstievU00125
A0001669Konzultácie o postupe vo vzťahu k tretím štátom a medzinárodným organizáciámU00126
A0001670Zahraničná politika a vzťahy Slovenskej republiky k ostatným štátom a medzinárodným organizáciámU00127
A0001671Vedenie evidencie držiteľov preukazu zahraničného SlovákaU00128
A0001672Zabezpečovanie ochrany práv a záujmov Slovenskej republiky a jej občanov v zahraničíU00128
A0001673Zabezpečovanie riadenia zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničíU00129
A0001674Zabezpečovanie stykov s orgánmi a predstaviteľmi cudzích štátov v Slovenskej republiky a v zahraničíU00130
A0001675Zabezpečovanie hospodárenia a nakladania s majetkom Slovenskej republiky v zahraničíU00131
A0001676Zabezpečovanie koordinácie prípravy a vnútroštátneho prerokúvania, uzatvárania, vyhlasovania a vykonávania medzinárodných zmlúvU00132
A0001677Poskytovanie oficiálnej rozvojovej pomociU00133
A0001678Koordinovanie realizácie politík Európskej únieU00134
A0001679Poskytovanie rovnopisu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňaU00135
A0001680Rozširovanie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňaU00135
A0001681Určovanie rozhodcu, ktorý rieši kolektívne sporyU00135
A0001682Ustanovenie výšky odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi, ktorý rieši kolektívne sporyU00135
A0001683Vedenie zoznamu rozhodcov a sprostredkovateľov, ktorí riešia kolektívne sporyU00135
A0001684Určovanie sprostredkovateľa v kolektívnom spore a určovanie rozhodcu v kolektívnom sporeU00135
A0001685Vydávanie opatrení v oblasti sumy stravného a sumy základných náhrad za používanie cestných motorových vozidielU00135
A0001686Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práciU00136
A0001687Vydávanie vyjadrenia k bezpečnostnej správe U00137
A0001688Navrhovanie opatrení na zlepšenie stavu v oblasti ochrany práce U00137
A0001689Odoberanie oprávnenia, osvedčenia a preukazov na úseku inšpekcie práceU00137
A0001690Organizovanie a vykonávanie odborných skúšok na úseku inšpekcie práceU00137
A0001691Oznamovanie zistených prípadov nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania U00137
A0001692Podanie podnetu na zrušenie živnostenského oprávnenia alebo na pozastavenie prevádzkovania živnosti U00137
A0001693Podieľanie sa na medzinárodnej spolupráci v oblasti ochrany práce U00137
A0001694Podieľanie sa na odbornej výchove a vzdelávaní inšpektorov práce U00137
A0001695Poskytovanie informácií o pracovných podmienkach v Slovenskej republiky a v členských štátoch Európskej únie U00137
A0001696Poskytovanie informácií z vyšetrovania závažných priemyselných havárií U00137
A0001697Predkladanie návrhov na odobratie oprávnenia alebo osvedčenia Národnému inšpektorátu práce U00137
A0001698Predkladanie podnetov na zlepšenie ochrany práce Národnému inšpektorátu práce U00137
A0001699Predkladanie správy o stave ochrany práce a o činnosti Národného inšpektorátu práce U00137
A0001700Predkladanie správy o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práceU00137
Kód agendy
verejnej správy
Názov agendy verejnej správyÚdaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
A0001701Prejednávanie priestupkov na úseku inšpekcie práceU00137
A0001702Plnenie úloh v súlade so zákonom o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trhU00137
A0001703Rozhodovanie o uložení pokút na úseku inšpekcie práceU00137
A0001704Udeľovanie výnimky v organizácii pracovného času v dopraveU00137
A0001705Preverovanie dodržiavania rozsahu a podmienok oprávnení, osvedčení a preukazov na úseku inšpekcie práceU00137
A0001706Riadenie a kontrola Národného inšpektorátu práce a zodpovedanie za výkon inšpekcie práceU00137
A0001707Riadenie a koordinovanie inšpektorátov práce a zjednocovanie a racionalizovanie pracovných metód inšpektorov práce U00137
A0001708Rozhodovanie o ukladaní pokút za porušenie povinností na úseku inšpekcie práceU00137
A0001709Rozhodovanie o zavedení noriem spotreby práce U00137
A0001710Rozhodovanie pri pochybnostiach o vykonávaní inšpekcie práce na pracoviskuU00137
A0001711Spracovanie a vyhodnocovanie údajov o pracovných úrazoch na štatistické účely U00137
A0001712Ukladanie opatrení na nápravu nedostatkov a vydávanie zákazu uvedenia detergentov na trh U00137
A0001713Uloženie ochranného a nápravného opatrenia a podanie návrhu na začatie konania na úseku inšpekcie práceU00137
A0001714Uplatňovanie požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri povoľovaní a kolaudácii stavieb a ich zmien U00137
A0001715Vedenie verejne prístupného zoznamu osôb o porušení zákazu nelegálneho zamestnávania U00137
A0001716Vedenie verejne prístupného zoznamu vydaných a odobratých oprávnení a osvedčení na úseku inšpekcie práceU00137
A0001717Vydávanie a odoberanie oprávnení a osvedčení na úseku inšpekcie práceU00137
A0001718Vydávanie a odoberanie povolenia na vykonávanie ľahkých prác fyzickou osobou U00137
A0001719Vydávanie osobitných poverení na výkon inšpekcie práce U00137
A0001720Vydávanie potvrdenia o nezistení porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania U00137
A0001721Vydávanie poverení na vykonanie kontroly na úseku inšpekcie práceU00137
A0001722Vydávanie preukazu inšpektora práce U00137
A0001723Vydávanie rozhodnutia o uznaní odbornej spôsobilosti na úseku inšpekcie práceU00137
A0001724Vykonávanie dohľadu nad vydaním vyhlásenia o zhode na určených výrobkoch U00137
A0001725Vykonávanie štátneho dozoru v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií U00137
A0001726Vypracovanie koncepčných materiálov, programových materiálov a návrhov na zlepšenie stavu v oblasti ochrany práceU00137
A0001727Vypracovanie návrhov na plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a dohovorov v oblasti ochrany práce a zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v súčinnosti s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správyU00137
A0001728Vyšetrovanie a vedenie evidencie príčin vzniku úrazov, havárií, otráv a chorôb z povolaniaU00137
A0001729Zabezpečovanie a usmerňovanie výskumnej činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práciU00137
A0001730Zabezpečovanie inšpekcie práce a vykonávanie dohľadu nad určenými výrobkamiU00137
A0001731Zabezpečovanie tvorby a uskutočňovanie štátnej politiky ochrany práceU00137
A0001732Zabezpečovanie tvorby, zhromažďovania, šírenia, sprístupňovania a publikovania informácií v oblasti ochrany práce U00137
A0001733Zakázanie osobného vykonávania odborných úloh bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika U00137
A0001734Zisťovanie, zhromažďovanie, spracúvanie a odovzdávanie informácií v oblasti ochrany práce pre informačný systém ochrany práce U00137
A0001735Zriaďovanie a zrušovanie pracovísk Národného inšpektorátu práce U00137
A0001736Informovanie o ponuke voľných pracovných miest U00138
A0001737Informovanie uchádzača o zamestnanie o jeho práve na rovnaké zaobchádzanie v prístupe k zamestnaniu U00138
A0001738Kontrola a oznamovanie zistených prípadov nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania U00138
A0001739Kontrola dodržiavania povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím U00138
A0001740Nahlasovanie voľných pracovných miest s možnosťou ich obsadenia cudzincami U00138
A0001741Označovanie miest nevhodných pre občanov so zdravotným postihnutím v evidencii voľných pracovných miest U00138
A0001742Oznamovanie počtu udelených povolení na zamestnanie cudzincom U00138
A0001743Oznamovanie voľných pracovných miest s možnosťou ich obsadenia cudzincom U00138
A0001744Plnenie úloh v oblasti tvorby a uplatňovania národnej sústavy povolaní U00138
A0001745Poskytovanie informácií cudzincovi o možnostiach zamestnania U00138
A0001746Poskytovanie informácií občanom o možnostiach zamestnania
v zahraničí
U00138
A0001747Poskytovanie informačných a poradenských služieb na úseku stratégie zamestnanosti U00138
A0001748Poskytovanie odborných poradenských služieb na úseku stratégie zamestnanostiU00138
A0001749Poskytovanie údajov o uchádzačoch o zamestnanie obci a súduU00138
A0001750Predkladanie návrhov na zriadenie zariadení na plnenie úloh služieb zamestnanosti U00138
A0001751Predkladanie návrhov projektov na schválenie U00138
A0001752Prejednávanie priestupkov v oblasti služieb zamestnanosti U00138
A0001753Prijímanie žiadostí o sprostredkovanie zamestnania v členských štátoch Európskej únie U00138
A0001754Priznávanie, zrušovanie, zmena, pozastavenie postavenia chránenej dielne a chráneného pracoviska U00138
A0001755Realizovanie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorených medzinárodných zmlúv v oblasti sociálnych vecí a zamestnanosti U00138
A0001756Riadenie a metodické usmerňovanie činnosti úradov práce, sociálnych vecí a rodiny U00138
A0001757Riadenie činnosti pracovísk zriadených vo svojom územnom obvode U00138
A0001758Riadenie, kontrola a koordinovanie činnosti úradov v oblasti služieb zamestnanosti U00138
A0001759Rozhodovanie o povinnosti zamestnávateľa zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím U00138
A0001760Rozhodovanie o priznaní, nepriznaní, odňatí, zvýšení, znížení, doplatení, zastavení výplaty a vrátení dávky počas vzdelávania a prípravy pre trh práce a počas prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutímU00138
A0001761Rozhodovanie o ukladaní pokút v oblasti služieb zamestnanosti U00138
A0001762Rozhodovanie o zaradení, nezaradení a vyradení uchádzačov o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie U00138
A0001763Rozpočtovanie, spravovanie a prerozdeľovanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu U00138
A0001764Schvaľovanie celoštátnych programov vzdelávania a prípravy pre trh práce U00138
A0001765Schvaľovanie zriadenia a zrušenia pracoviska úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny U00138
A0001766Schvaľovanie vnútornej štruktúry úradov práce, sociálnych vecí a rodiny U00138
A0001767Schvaľovanie vnútornej štruktúry Ústredia práce, sociálnych vecí a rodinyU00138
A0001768Sledovanie využívania pracovných miest, na ktoré bol poskytnutý príspevok podľa zákona o službách zamestnanostiU00138
A0001769Sprostredkovanie zamestnania U00138
A0001770Udeľovanie povolenia na zamestnanie cudzincovi U00138
A0001771Udeľovanie predchádzajúceho súhlasu zamestnávateľovi na skončenie pracovného pomeru výpoveďou občanovi so zdravotným postihnutím U00138
A0001772Uhrádzanie nákladov na zdravotný výkon U00138
A0001773Uplatňovanie aktívnych opatrení na trhu práce U00138
A0001774Určovanie minimálneho obsahu, rozsahu a periodicity zberu a spracovania údajov v oblasti služieb zamestnanostiU00138
A0001775Určovanie minimálneho rozsahu služieb zamestnanosti poskytovaných úradom práce, sociálnych vecí a rodiny U00138
A0001776Určovanie postupu a podrobnejších podmienok udeľovania povolenia na zamestnanie cudzincovi alebo osobe bez štátnej príslušnostiU00138
A0001777Určovanie úloh v oblasti politiky trhu práce vyplývajúcich zo stratégie zamestnanostiU00138
A0001778Určovanie územných obvodov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny U00138
A0001779Vedenie centrálnej evidencie údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov a o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania cudzinca U00138
A0001780Vedenie centrálnej evidencie vydaných povolení na zamestnanie cudzincom U00138
A0001781Vedenie evidencie údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania cudzinca U00138
A0001782Vedenie evidencie uchádzačov a záujemcov o zamestnanie U00138
A0001783Vedenie evidencie voľných pracovných miest U00138
A0001784Vedenie evidencie vydaných povolení na zamestnanie cudzincom U00138
A0001785Vedenie evidencie zamestnávateľov U00138
A0001786Vedenie osobitnej evidencie uchádzačov a záujemcov o zamestnanie so zdravotným postihnutím U00138
A0001787Vydávanie potvrdení o dĺžke vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie U00138
A0001788Vydávanie, zmena, pozastavenie, zrušenie a vydávanie duplikátov povolení na činnosť agentúr dočasného zamestnávania a agentúr podporovaného zamestnávaniaU00138
A0001789Vykonávanie sprostredkovania zamestnania pre občanov Slovenskej republiky v členských štátoch Európskej únie U00138
A0001790Vypracovávanie a realizácia celoštátnych projektov v oblasti služieb zamestnanostiU00138
A0001791Vypracovávanie a realizovanie projektov v oblasti zamestnanosti U00138
A0001792Vypracovávanie analýz a prognóz vývoja na trhu práce U00138
A0001793Vypracúvanie návrhov priorít služieb zamestnanosti U00138
A0001794Vytváranie a aktualizácia národnej sústavy povolaní U00138
A0001795Vytváranie partnerstiev v oblasti služieb zamestnanostiU00138
A0001796Zabezpečovanie činností a vydávanie posudkov odborného konzília posudkových lekárov U00138
A0001797Zabezpečovanie činností týkajúcich sa znevýhodneného uchádzača o zamestnanie U00138
A0001798Zabezpečovanie lekárskej posudkovej činnosti v oblasti služieb zamestnanosti U00138
A0001799Zabezpečovanie tvorby, prevádzky a rozvoja jednotného informačného systému v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti U00138
A0001800Zabezpečovanie úloh spojených s hromadným prepúšťaním U00138
A0001801Zasielanie žiadosti o zamestnanie v členskom štáte Európskej únie Európskemu úradu pre koordináciu U00138
A0001802Získavanie a posudzovanie podkladov na účely poskytovania dotácií U00138
A0001803Zriaďovanie špeciálnych organizačných útvarov na integráciu občanov so zdravotným postihnutím U00138
A0001804Zverejňovanie štatistických informácií o stave, vývoji a štruktúre nezamestnanosti a o stave, vývoji a štruktúre uplatňovaných aktívnych opatrení na trhu práce U00138
A0001805Zverejňovanie zoznamu osôb, voči ktorým sú evidované pohľadávky U00138
A0001806Informovanie Európskej komisie o spôsobe určenia hornej hranice dávky garančného poisteniaU00139
A0001807Informovanie Európskej komisie o typoch konaní pri platobnej neschopnosti zamestnávateľaU00139
A0001808Odvádzanie poistného na dôchodkové poistenie za štátU00139
A0001809Oznamovanie znenia zákonov, iných právnych predpisov a administratívnych opatrení prijatých v oblasti týkajúcej sa ochrany práv zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa Európskej komisii U00139
A0001810Určovanie právnickej osoby so 100 % majetkovou účasťou štátu na postúpenie pohľadávkyU00139
A0001811Vydávanie a ustanovenie opatrení v oblasti percenta zvýšenia dôchodkovej dávkyU00139
A0001812Vydávanie a ustanovenie opatrení v oblasti stavu individuálneho účtuU00139
A0001813Vydávanie a ustanovenie opatrení v oblasti sumy všeobecného vymeriavacieho základuU00139
A0001814Vydávanie a ustanovenie opatrení v oblasti výšky dôchodkovej hodnotyU00139
A0001815Vydávanie a ustanovenie opatrení v oblasti zaradenia skupín ekonomických činností do nebezpečnostných triedU00139
A0001816Výber poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, správa a vymáhanie pohľadávok U00139
A0001817Konanie o dávkach a výplata dávok dôchodkového poistenia, nemocenského poistenia, úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia U00139
A0001818Vykonávanie kontrolnej činnosti, konzultačnej a poradenskej činnosti vo veciach sociálneho poistenia U00139
A0001819Vykonávanie lekárskej posudkovej činnostiU00139
A0001820Postupovanie príspevkov sporiteľov na starobné dôchodkové sporenie U00140
A0001821Rozhodovanie o príspevku na starobné dôchodkové sporenie U00140
A0001822Odvádzanie príspevkov za sporiteľaU00140
A0001823Vykonávanie dozoru nad zamestnávateľom v oblasti uzatvorenia zamestnávateľskej zmluvy a platenia a odvádzania príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnancaU00141
A0001824Koordinovanie činnosti štátnych orgánov v oblasti štátnych sociálnych dávok, životného minima, náhradného výživného a podpory náhradnej rodinnej starostlivostiU00142
A0001825Riadenie, kontrolovanie, koordinovanie výkonu štátnej správy vo veciach štátnych sociálnych dávok, životného minima, náhradného výživného a príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťaU00142
A0001826Rozhodovanie v druhom stupni vo veciach štátnych sociálnych dávok, náhradného výživného a príspevkov na podporu náhradnej rodinnej starostlivosti, v ktorých v prvom stupni koná a rozhoduje úradU00142
A0001827Posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu z hľadiska nároku na prídavok na dieťa a rodičovský príspevok U00142
A0001828Poskytovanie odborného poradenstva vo veci nároku a poskytovania štátnych sociálnych dávok U00142
A0001829Rozhodovanie o priznaní, nepriznaní, odňatí, zvýšení, znížení, doplatení, zastavení výplaty a vrátení príspevku pri narodení dieťaťa a príplatku k príspevku pri narodení dieťaťaU00142
A0001830Rozhodovanie o priznaní, nepriznaní, odňatí, zvýšení, znížení, doplatení, zastavení výplaty a vrátení prídavku na dieťaU00142
A0001831Rozhodovanie o priznaní, nepriznaní, odňatí, zvýšení, znížení, doplatení, zastavení výplaty a vrátení rodičovského príspevku U00142
A0001832Rozhodovanie o priznaní, nepriznaní, odňatí, zvýšení, znížení, doplatení, zastavení výplaty a vrátení príspevku na starostlivosť U00142
A0001833Rozhodovanie o priznaní, nepriznaní, odňatí, zvýšení, znížení, doplatení, zastavení výplaty a vrátení príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa U00142
A0001834Rozhodovanie o priznaní, nepriznaní, odňatí, zvýšení, znížení, doplatení, zastavení výplaty a vrátení náhradného výživného U00142
A0001835Podávanie podnetu orgánom činným v trestnom konaní vo veci neplnenia vyživovacej povinnosti povinnej osoby voči oprávnenej osobe v konaní o náhradnom výživnomU00142
A0001836Rozhodovanie o priznaní, nepriznaní, odňatí, zvýšení, znížení, doplatení, zastavení výplaty a vrátení príspevku na pohrebU00142
A0001837Rozhodovanie o určení alebo uvoľnení osobitného príjemcu prídavku na dieťaU00142
A0001838Rozhodovanie o určení alebo uvoľnení osobitného príjemcu príspevku pri narodení dieťaťa a príplatku k príspevku pri narodení dieťaťaU00142
A0001839Implementácia práva Európskej únie v oblasti rodinných dávokU00142
A0001840Vypracovávanie a zverejňovanie národných priorít rozvoja sociálnych služiebU00143
A0001841Zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti sociálnych služiebU00143
A0001842Vykonávanie dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb pri poskytovaní sociálnej služby a spôsobe jej vykonávania najmä z hľadiska dodržiavania základných ľudských práv a slobôdU00143
A0001843Vykonávanie dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb pri uzatváraní zmlúv o poskytovaní sociálnej služby a dodržiavaní záväzkov z nich vyplývajúcichU00143
A0001844Vykonávanie dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb pri vykonávaní odborných činností, na ktoré bola udelená akreditáciaU00143
A0001845Hodnotenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej službyU00143
A0001846Kontrola vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb, na ktoré bola udelená akreditáciaU00143
A0001847Ukladanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone dohľadu nad poskytovaním sociálnych služiebU00143
A0001848Ukladanie pokút za nesplnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone dohľadu nad poskytovaním sociálnych služiebU00143
A0001849Ukladanie poriadkových pokút za neposkytnutie súčinnosti pri výkone dohľadu nad poskytovaním sociálnych služiebU00143
A0001850Prejednávanie priestupkov a ukladanie pokút za iné správne delikty v oblasti sociálnych služiebU00143
A0001851Rozhodovanie o udelení, neudelení, zmene, predĺžení a odňatí akreditácie vzdelávacieho programu v oblasti sociálnych služiebU00143
A0001852Rozhodovanie o udelení, neudelení, zmene, predĺžení a odňatí
akreditácie na sociálnu rehabilitáciu a špecializované sociálne poradenstvo, vykonávané ako samostatné odborné činnosti v oblasti sociálnych služieb
U00143
A0001853Vedenie a zverejňovanie zoznamu fyzických osôb a právnických osôb, ktorým bola udelená, odňatá alebo ktorým zanikla akreditácia vzdelávacieho programu v oblasti sociálnych služiebU00143
A0001854Vedenie a zverejňovanie zoznamu fyzických osôb a právnických osôb, ktorým bola udelená, odňatá alebo ktorým zanikla akreditácia na sociálnu rehabilitáciu a špecializované sociálne poradenstvo, vykonávané ako samostatné odborné činnosti v oblasti sociálnych služiebU00143
A0001855Vedenie a zverejňovanie registra poskytovateľov sociálnych služieb a poskytovateľov, ktorí boli z registra vymazaníU00143
A0001856Tvorba komunitného plánu sociálnych služiebU00143
A0001857Utváranie podmienok na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služiebU00143
A0001858Rozhodovanie o odkázanosti a zániku odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, na opatrovateľskú službu a prepravnú službuU00143
A0001859Rozhodovanie o povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej službyU00143
A0001860Vyhotovovanie posudku o odkázanosti na sociálnu službuU00143
A0001861Poskytovanie alebo zabezpečovanie sociálnej služby v nocľahárni, v nízkoprahovom dennom centre, v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu, v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, opatrovateľskej služby, prepravnej služby, odľahčovacej službyU00143
A0001862Poskytovanie alebo zabezpečovanie iných druhov sociálnych služieb nad rámec povinnej pôsobnostiU00143
A0001863Poskytovanie základného sociálneho poradenstvaU00143
A0001864Uzatváranie zmluvy o poskytovaní sociálnej službyU00143
A0001865Uzatváranie zmluvy o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti na pomoc inej osoby a finančného príspevku na prevádzku neverejnému poskytovateľovi sociálnej službyU00143
A0001866Uzatváranie zmluvy o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov inej obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej alebo založenej inou obcou alebo vyšším územným celkom pri zabezpečení sociálnej službyU00143
A0001867Uzatváranie zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej služby s budúcim poskytovateľom sociálnej službyU00143
A0001868Zriaďovanie, zakladanie a kontrola zariadení sociálnych služieb U00143
A0001869Uhrádzanie ekonomicky oprávnených nákladov inej obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej alebo založenej obcou alebo vyšším územným celkom pri zabezpečení sociálnej službyU00143
A0001870Kontrola účelnosti využitia uhradených ekonomicky oprávnených nákladov inej obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej alebo založenej inou obcou alebo vyšším územným celkom pri zabezpečení sociálnej službyU00143
A0001871Poskytovanie finančného príspevku pri odkázanosti na pomoc inej osoby a finančného príspevku na prevádzku neverejným poskytovateľom sociálnych služiebU00143
A0001872Kontrola hospodárenia s finančným príspevkom pri odkázanosti na pomoc inej osoby a finančným príspevkom na prevádzku poskytnutým neverejným poskytovateľom sociálnych služiebU00143
A0001873Ukladanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri kontrole hospodárenia s finančným príspevkom pri odkázanosti na pomoc inej osoby a finančným príspevkom na prevádzku poskytnutým neverejným poskytovateľom sociálnych služieb a kontrola ich plneniaU00143
A0001874Vedenie evidencie posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osobyU00143
A0001875Vedenie evidencie rozhodnutí o odkázanosti a zániku odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutí o povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej službyU00143
A0001876Vedenie evidencie prijímateľov sociálnych služiebU00143
A0001877Vyhľadávanie fyzických osôb, ktorým treba poskytnúť sociálnu službuU00143
A0001878Uhrádzanie zdravotných výkonov na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu poskytovateľovi zdravotnej starostlivostiU00143
A0001879Tvorba koncepcie rozvoja sociálnych služiebU00143
A0001880Rozhodovanie o odkázanosti a zániku odkázanosti na sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadeníU00143
A0001881Rozhodovanie o nezapísaní do registra poskytovateľov sociálnych služieb a o výmaze poskytovateľa sociálnej služby z registraU00143
A0001882Rozhodovanie o zákaze poskytovať sociálnu službuU00143
A0001883Zabezpečovanie sociálnej služby v útulku, v domove na pol ceste, v zariadení núdzového bývania, v zariadení dočasnej starostlivosti o deti, v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení, v integračnom centre a tlmočníckej službyU00143
A0001884Zabezpečovanie iných druhov sociálnych služieb nad rámec povinnej pôsobnostiU00143
A0001885Poskytovanie základného sociálneho poradenstva a zabezpečovanie sociálneho poradenstva vrátane špecializovaného sociálneho
poradenstva
U00143
A0001886Kontrola úrovne poskytovania sociálnej službyU00143
A0001887Vykonávanie zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb a oznamovanie zápisu do registraU00143
A0001888Vedenie registra poskytovateľov sociálnych služieb a vykonávanie zmien v registriU00143
A0001889Predkladanie aktualizovaného registra poskytovateľov sociálnych služieb U00143
A0001890Uhrádzanie zdravotných výkonov na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu poskytovateľovi zdravotnej starostlivostiU00143
A0001891Vypracovanie koncepcie podpory sociálneho začlenenia fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnostiU00144
A0001892Zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce pri podpore sociálneho začlenenia fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnostiU00144
A0001893Koordinovanie činnosti štátnych orgánov vo veciach podpory sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti a lekárskej posudkovej činnostiU00144
A0001894Schvaľovanie zaradenia a vyradenia pomôcky do/zo zoznamu pomôcok vrátane maximálne zohľadňovanej sumy z ceny pomôckyU00144
A0001895 Rozhodovanie v druhom stupni štátnej správy vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu, v ktorých v prvom stupni koná a rozhoduje úradU00144
A0001896Vypracovanie komplexného posudku a posudku na účely parkovacieho preukazuU00144
A0001897Vypracovanie lekárskeho posudkuU00144
A0001898Vykonávanie poradenstva vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu U00144
A0001899Vedenie evidencie vrátených pomôcok a poskytovanie informácií o nichU00144
A0001900Zabezpečovanie úhrady za zdravotné výkony poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu, vyhotovenia preukazu a parkovacieho preukazu U00144
A0001901Posudzovanie psychickej a fyzickej schopnosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a potvrdzovanie schopnosti udeliť písomný súhlas na účely opatrovania U00144
A0001902Spracúvanie informácií o štatistických výkazoch vo veciach peňažných príspevkoch na kompenzáciuU00144
A0001903Vykonávanie overovania podpisu fyzickej osoby na účely peňažných príspevkov na kompenzáciuU00144
A0001904Podávanie návrhu na zaradenie a vyradenie pomôcky do/zo zoznamu pomôcok a návrhu maximálne zohľadňovanej sumy z ceny pomôckyU00144
A0001905Rozhodovanie o preukaze fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, preukaze fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, jeho odňatí a povinnosti vráteniaU00144
A0001906Rozhodovanie o parkovacom preukaze, jeho odňatí a povinnosti vráteniaU00144
A0001907Rozhodovanie vo veciach peňažných príspevkov na kompenzáciuU00144
A0001908Rozhodovanie o určení alebo uvoľnení osobitného príjemcuU00144
A0001909Vykonávanie kontroly kvality a rozsahu pomoci pri poskytovaní peňažného príspevku na osobnú asistenciu alebo peňažného príspevku na opatrovanieU00144
A0001910Vykonávanie terénnej sociálnej práceU00144
A0001911Vedenie evidencie zmlúv uzatvorených vo veciach kompenzácieU00144
A0001912Zabezpečovanie vyhotovenia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, vyhotovenia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, parkovacieho preukazuU00144
A0001913Vydávanie potvrdenia na žiadosť obce o poskytovaní alebo odňatí peňažného príspevku na osobnú asistenciu, peňažného príspevku na opatrovanie, peňažného príspevku na prepravu a peňažného príspevku na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidlaU00144
A0001914Rozhodovanie o hmotnej núdzi, zabezpečovaní základných životných podmienok a priznávanie dávky a príspevkov U00145
A0001915Rozhodovanie o dodatočnom priznaní, zvýšení, znížení alebo doplatení dávky a príspevkov U00145
A0001916Rozhodovanie o odňatí a zastavení výplaty dávky a príspevkov U00145
A0001917Rozhodovanie o preddavkovom priznaní dávky a príspevkov U00145
A0001918Rozhodovanie o zániku nároku na dávku a príspevkyU00145
A0001919Rozhodovanie o zúčtovaní dávky a príspevkovU00145
A0001920Rozhodovanie o dodatočnom priznaní, zvýšení, znížení alebo doplatení príspevkovU00145
A0001921Rozhodovanie o vrátení neprávom vyplatenej dávky a príspevkov U00145
A0001922Rozhodovanie o zániku nároku na aktivačný príspevok U00145
A0001923Rozhodovanie o zániku nároku na príspevok na bývanieU00145
A0001924Rozhodovanie o zastavení výplaty príspevkovU00145
A0001925Rozhodovanie v odvolacom konaní na úseku pomoci v hmotnej núdziU00145
A0001926Rozhodovanie o určovaní a uvoľňovaní osobitného príjemcu dávky a príspevkov U00145
A0001927Dohliadanie nad plnením povinností osobitného príjemcu U00145
A0001928Získavanie podkladov na rozhodovanie a sledovanie účelného využitia vyplatenej dávky a príspevkov priamo v prirodzenom prostredí občana v hmotnej núdzi U00145
A0001929Vykonávanie poradenstva pri zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi U00145
A0001930Navštívenie oprávnenej osoby v byte a požadovanie potrebných informácií a vysvetlení U00145
A0001931Koordinovanie činnosti orgánov a organizácií pri zabezpečovaní základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi U00145
A0001932Koordinovanie činností úradov, obcí a ostatných organizácií podieľajúcich sa na zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi U00145
A0001933Ukladanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri kontrole výkonu štátnej správyU00145
A0001934Kontrola hospodárenia úradu s finančnými prostriedkami určenými
na zabezpečenie základných životných podmienok a pomoc
v hmotnej núdzi
U00145
A0001935Podávanie podnetu orgánom činným v trestnom konaní na začatie konania vo veci zneužívania dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdziU00145
A0001936Vedenie evidencie občanov poberajúcich dávku a príspevky U00145
A0001937Rozhodovanie o jednorazovej dávke v hmotnej núdziU00145
A0001938Vykonávanie poradenstva pri zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi U00145
A0001939Evidovanie žiadostí fyzických osôb, ktoré majú záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom U00146
A0001940Kontrolná činnosť v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately U00146
A0001941Vykonávanie alebo zabezpečenie vykonávania odborných metód
mediácie
U00146
A0001942Vykonávanie alebo zabezpečenie vykonávania odborných metód práce na prispôsobenie sa novým situáciám a na pomoc deťom alebo plnoletým osobám, ktoré boli obeťami obchodovania U00146
A0001943Koordinovanie činnosti úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, obcí, vyšších územných celkov, akreditovaných subjektov a ďalších právnických osôb a fyzických osôb, ktoré pôsobia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v jednotlivých územných obvodoch krajov U00146
A0001944Koordinovanie činnosti štátnych orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, obcí, vyšších územných celkov, akreditovaných subjektov a ďalších právnických osôb a fyzických osôb, ktoré pôsobia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately U00146
A0001945Koordinovanie poskytovania pomoci a vykonávanie úkonov v záujme maloletých bez sprievodu U00146
A0001946Vykonávanie alebo zabezpečenie vykonávania výchovných
skupinových programov, sociálnych skupinových programov alebo výchovno-rekreačných skupinových programov
U00146
A0001947Organizovanie a zabezpečovanie odbornej prípravy zamestnancov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a supervízie U00146
A0001948Oznamovanie zastupiteľským úradom v cudzine o opatreniach prijatých v záujme bezpečného návratu alebo premiestnenia dieťaťa na územie Slovenskej republiky U00146
A0001949Oznamovanie výšky priemerných bežných výdavkov na miesto v detských domovoch a detských domovoch pre maloletých bez sprievodu U00146
A0001950Plnenie úloh v oblasti náhradnej starostlivostiU00146
A0001951Plnenie úloh v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí vo vzťahu k cudzine U00146
A0001952Plnenie úloh prijímajúceho orgánu a odosielajúceho orgánu v oblasti vymáhania výživného podľa medzinárodných dohovorov U00146
A0001953Plnenie úloh ústredného orgánu podľa medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie U00146
A0001954Plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie v oblasti sociálnoprávnej ochany detí a sociálnej kurately U00146
A0001955Plnenie úloh koordinátora pri vykonávaní opatrení sociálnej kurately pre deti alebo pomoci deťom, ktoré sú týrané, pohlavne zneužívané, zanedbávané alebo u ktorých je dôvodné podozrenie z týrania, pohlavného zneužívania alebo zanedbávania, alebo ktoré boli obeťou obchodovaniaU00146
A0001956Podávanie návrhov na vydanie predbežného opatrenia na účel zabezpečenia sústavnej ochrany života, zdravia a priaznivého psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa na súdU00146
A0001957Podávanie návrhov na určenie otcovstva podľa zákona o rodine na súdU00146
A0001958Podávanie návrhov na zapretie otcovstva podľa zákona o rodine na súdU00146
A0001959Podávanie návrhov na začatie konania o splnení podmienok osvojiteľnosti podľa zákona o rodine na súdU00146
A0001960Podávanie návrhov na nariadenie ústavnej starostlivosti alebo zrušenie ústavnej starostlivosti na súdU00146
A0001961Podávanie návrhov na uloženie výchovného opatrenia alebo zrušenie výchovného opatrenia uloženého súdom na súdU00146
A0001962Podávanie návrhov na vykonanie zásahu do rodičovských práv a povinností podľa zákona o rodine na súdU00146
A0001963Podávanie vyhlásení podľa zákona o azyle U00146
A0001964Podieľanie sa na realizácii opatrení v oblasti rovnosti príležitostí a antidiskriminácie v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí U00146
A0001965Podieľanie sa na realizácii záväzkov vyplývajúcich z uzatvorených medzinárodných zmlúv a medzinárodných dohovorov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí U00146
A0001966Podieľanie sa na tvorbe a realizácii regionálnych projektov zameraných na prevenciu sociálnopatologických javov a prevenciu a elimináciu násilia páchaného na deťoch a plnoletých fyzických osobách U00146
A0001967Poskytovanie finančných prostriedkov na zabezpečenie vykonávania rozhodnutia súdu v detskom domove pre maloletých bez sprievodu U00146
A0001968Poskytovanie finančných prostriedkov na zabezpečenie vykonávania rozhodnutia súdu v detskom domove U00146
A0001969Poskytovanie finančných prostriedkov na zabezpečenie vykonávania rozhodnutia súdu v krízovom stredisku U00146
A0001970Poskytovanie finančných prostriedkov na zabezpečenie vykonávania rozhodnutia súdu v resocializačnom stredisku U00146
A0001971Poskytovanie finančných prostriedkov na úhradu výdavkov na vykonávanie rozhodnutia súdu v pestúnskom zariadení U00146
A0001972Predkladanie dokladov zariadeniam, v ktorých sa vykonáva rozhodnutie súdu U00146
A0001973Predkladanie písomnej dokumentácie orgánu určenému na vykonávanie medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie na zabezpečenie ochrany práv detí podľa medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie U00146
A0001974Predkladanie spisovej dokumentácie dieťaťa orgánu určenému na vykonávanie medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie na účely sprostredkovania medzištátneho osvojeniaU00146
A0001975Rozhodovanie o dočasnom zverení dieťaťa do starostlivosti fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnomU00146
A0001976Rozhodovanie o resocializačnom príspevku U00146
A0001977Rozhodovanie o udelení, predĺžení platnosti, zmene a zrušení akreditácie v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratelyU00146
A0001978Rozhodovanie o uložení, zmene a o zrušení výchovných opatreníU00146
A0001979Rozhodovanie o zapísaní fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, do zoznamu žiadateľov a o vyradení zo zoznamu žiadateľov U00146
A0001980Schvaľovanie priorít a spôsobu ich organizačného zabezpečenia v oblasti vykonávania opatrení pre určené orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a pre orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately U00146
A0001981Spisovanie a podávanie návrhov a podnetov vo veciach výchovy a výživy dieťaťa na súd U00146
A0001982Spolupráca s určeným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri vypracúvaní návrhu priorít v oblasti ústavnej starostlivosti, v oblasti sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti, v oblasti prípravy na náhradnú rodinnú starostlivosť a prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti a v oblasti zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach U00146
A0001983Spolupráca s prijímajúcimi orgánmi a odosielajúcimi orgánmi zmluvných štátov v cudzine, s ústrednými orgánmi zmluvných štátov v cudzine, zastupiteľskými úradmi, ústrednými orgánmi štátnej správy, bankami, pobočkami zahraničných bánk, orgánmi miestnej štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy a s akreditovanými subjektmi U00146
A0001984Sprostredkovanie a koordinovanie sprostredkovania nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom, zabezpečenie spolupráce s ostatnými určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a s akreditovanými subjektmi U00146
A0001985Sprostredkovanie odbornej pomoci deťom, rodinám a plnoletým fyzickým osobám v špecializovaných inštitúciách a účasti na programoch a aktivitách organizovaných obcou, vyšším územným celkom alebo akreditovaným subjektom U00146
A0001986Uzatváranie zmlúv o poskytnutí finančného príspevku s vyšším územným celkom, obcou, akreditovaným subjektom U00146
A0001987Vedenie a aktualizovanie zoznamu akreditovaných subjektovU00146
A0001988Vedenie prehľadu detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť U00146
A0001989Vedenie spisovej dokumentácie dieťaťa, plnoletej fyzickej osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, a evidencia spisových dokumentácií U00146
A0001990Vydávanie osvedčení podľa Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťaU00146
A0001991Vydávanie súhlasu na osvojenie maloletého dieťaťa do cudzinyU00146
A0001992Vykonávanie funkcie opatrovníka podľa zákona o rodine U00146
A0001993Vykonávanie funkcie kolízneho opatrovníka podľa zákona o rodine U00146
A0001994Vykonávanie funkcie poručníka maloletého bez sprievodu U00146
A0001995Vykonávanie funkcie opatrovníka v trestnom konaní U00146
A0001996Vykonávanie poradensko-psychologických služieb pre dieťa, plnoletú fyzickú osobu a rodinu, poradensko-psychologickej pomoci rodinám so špecifickým problémom a pri krízových situáciách U00146
A0001997Vykonávanie potrebných opatrení na návrat a premiestnenie dieťaťa z cudziny U00146
A0001998Vykonávanie potrebných opatrení v prípade, keď nie je možné sprostredkovať nadviazanie osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom v územnom obvode určeného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie dieťa v prehľade detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosťU00146
A0001999Vykonávanie prípravy dieťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť U00146
A0002000Vykonávanie prípravy fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na náhradnú rodinnú starostlivosť U00146
A0002001Vykonávanie prípravy fyzickej osoby na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti a na informačné poradenstvo U00146
A0002002Vykonávanie úkonov na zabezpečenie návratu alebo premiestnenia dieťaťa na základe oznámenia diplomatickej misie Slovenskej republiky v zahraničí alebo Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republikyU00146
A0002003Vykonávanie úkonov v záujme maloletého bez sprievodu vo vzťahu k zastupiteľskému úradu krajiny, v ktorej má maloletý bez sprievodu obvyklý pobyt U00146
A0002004Vymáhanie nákladov spojených so zabezpečením návratu alebo premiestnenia dieťaťa U00146
A0002005Vypracovanie návrhov priorít v oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately U00146
A0002006Vypracovanie a zverejňovanie plánu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre svoj územný obvod U00146
A0002007Vypracovanie návrhu priorít v oblasti vykonávania ústavnej starostlivosti, sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti a zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach za svoj územný obvod U00146
A0002008Vypracovanie a zverejňovanie plánu zabezpečenia v oblasti sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti, plánu zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a o uložení výchovného opatreniaU00146
A0002009Vypracovanie prehľadu o stave miest v detských domovoch a v detských domovoch pre maloletých bez sprievodu a o stave miest v krízových strediskách a v resocializačných strediskách U00146
A0002010Zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratelyU00146
A0002011Zabezpečovanie psychologickej pomoci dieťaťu, rodičom dieťaťa počas rozvodu a po rozvodeU00146
A0002012Zabezpečovanie sústavnej ochrany života, zdravia a priaznivého vývinu dieťaťa U00146
A0002013Zabezpečovanie vykonávania opatrení v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prostredníctvom akreditovaného subjektu alebo v spolupráci s akreditovaným subjektom U00146
A0002014Zriaďovanie, kontrola a usmerňovanie detských domovov a detských domovov pre maloletých bez sprievodu U00146
A0002015Zriaďovanie a zabezpečovanie tímu na prípravu fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom U00146
A0002016Posudzovanie dôvodov žiadosti orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o zmenu a schvaľovanie zmeny priorít U00146
A0002017Plnenie úloh sociálnej kurately detí v trestnom konaní U00146
A0002018Spracovávanie štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov z oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately U00146
A0002019Prevádzkovanie a rozvíjanie jednotného prepojeného systému zhromažďovania, spracovávania a prenosu informácií v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kaurately, ako aj sledovania procesov v oblasti sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivostiU00146
A0002020Vykonávanie opatrení sociálnej kurately pre deti U00146
A0002021Vykonávanie sociálneho poradenstva na uľahčenie plnenia účelu náhradnej rodinnej starostlivosti U00146
A0002022Vykonávanie prípravy na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti fyzickej osobe, ktorá podala návrh na zverenie dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti, alebo fyzickej osobe, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti U00146
A0002023Vykonávanie opatrení sociálnej kurately pre plnoleté fyzické osoby U00146
A0002024Vypracovávanie plánu výchovného opatrenia U00146
A0002025Vypracovávanie plánu sociálnej práce s rodinou dieťaťa, ktoré bolo umiestnené v zariadení na výkon rozhodnutí súdu U00146
A0002026Vypracovávanie plánu sociálnej práce s plnoletou fyzickou osobou U00146
A0002027Určovanie a zverejňovanie podrobných podmienok a postupov schvaľovania projektov na zabezpečenie vykonávania opatrení vo svojom územnom obvode, vyhlasovanie výziev na podávanie týchto projektov a schvaľovanie týchto projektov U00146
A0002028Rozhodovanie v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni koná a rozhoduje detský domov a detský domov pre maloletých bez sprievodu U00146
A0002029Kontrolovanie dodržiavania podmienok zmluvy na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, rozhodnutí súdu s akreditovaným subjektom U00146
A0002030Zabezpečovanie tvorby a plnenia sociálnych programov zameraných na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov na svojom území U00146
A0002031Vypracovávanie analýz nepriaznivých vplyvov pôsobiacich na deti a rodiny, vývojových trendov sociálnopatologických javov na svojom území U00146
A0002032Utváranie podmienok na organizovanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby U00146
A0002033Utváranie podmienok na zabezpečenie priaznivého psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa, vykonávanie rodičovských práv a povinností a vykonávanie výchovných opatreníU00146
A0002034Utváranie podmienok na pomoc deťom, plnoletým fyzickým osobám a rodinám, ktoré sa nachádzajú v krízovej situácii, podľa potrieb obyvateľov svojho územiaU00146
A0002035Utváranie podmienok na prípravu obyvateľov svojho územia, ktorí majú záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na náhradnú rodinnú starostlivosť a na prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivostiU00146
A0002036Utváranie podmienok na poskytovanie sociálneho poradenstva na uľahčenie plnenia účelu náhradnej rodinnej starostlivosti U00146
A0002037Utváranie podmienok na organizovanie resocializačných programov a sociálnych programov najmä pre drogovo závislých a inak závislých obyvateľov svojho územia, obyvateľov po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, obyvateľov po prepustení zo zariadenia na resocializáciu drogovo závislýchU00146
A0002038Utváranie podmienok na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení podľa potrieb obyvateľov územiaU00146
A0002039Vedenie evidencie zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately U00146
A0002040Zriaďovanie a kontrolovanie zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, oznamovanie počtu miest určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately U00146
A0002041Poskytovanie finančných príspevkov obci, akreditovanému subjektu a právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately U00146
A0002042Zabezpečenie spolupráce pri výkone opatrení v oblasti predchádzania a zamedzenia nárastu sociálnopatologických javov U00146
A0002043Organizovanie programov na pomoc ohrozeným deťom a plnoletým fyzickým osobám a rodinámU00146
A0002044Organizovanie resocializačných programovU00146
A0002045Organizovanie výchovných programov alebo sociálnych programov pre deti, ktorým bolo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo súdom uložené výchovné opatrenieU00146
A0002046Poskytovanie príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a na tvorbu úsporU00146
A0002047Poskytovanie pomoci dieťaťu alebo plnoletej fyzickej osobe ohrozenej správaním člena rodiny, členov rodiny alebo správaním iných fyzických osôbU00146
A0002048Poskytovanie pomoci dieťaťu v naliehavých prípadoch, najmä ak je ohrozený život, zdravie dieťaťa U00146
A0002049Poskytovanie pomoci mladému dospelému po skončení ústavnej starostlivosti, náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti pri zabezpečení bývania a zamestnaniaU00146
A0002050Poskytovanie pomoci na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi dieťaťom a rodičom a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, ak bolo umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súduU00146
A0002051Poskytovanie súčinnosti štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri zisťovaní rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov dieťaťa a jeho rodinyU00146
A0002052Poskytovanie súčinnosti zariadeniu pri zabezpečovaní osamostatnenia sa mladého dospeléhoU00146
A0002053Poskytovanie informácie fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, o náležitostiach žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov a o subjektoch vykonávajúcich prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť U00146
A0002054Poskytovanie príspevku na dopravu do zariadenia rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťaU00146
A0002055Poskytovanie štatistických údajov a administratívnych zdrojov z oblasti výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratelyU00146
A0002056Spolupôsobenie pri pomoci deťom, pre ktoré orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva sociálnu kuratelu, a podieľanie sa na spracovaní a plnení plánu sociálnej práce s dieťaťomU00146
A0002057Spolupôsobenie pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa finančnou podporouU00146
A0002058Spolupôsobenie pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratelyU00146
A0002059Utváranie podmienok na prácu s komunitou v obci U00146
A0002060Vedenie evidencie detí, rodín a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratelyU00146
A0002061Vyhľadávanie fyzických osôb, ktorým by bolo možné zveriť dieťa do starostlivostiU00146
A0002062Vyjadrovanie sa k spôsobu života fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, a jej rodinyU00146
A0002063Vykonávanie opatrení na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osobyU00146
A0002064Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodineU00146
A0002065Zriaďovanie zariadenia podľa potrieb obyvateľov na účel výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratelyU00146
A0002066Koordinácia politiky ochrany práv detíU00146
A0002067Poskytovanie starostlivosti, vykonávanie, utváranie podmienok a zabezpečovanie výkonu opatrení pre deti umiestnené do zariadenia
na základe rozhodnutia súdu a mladých dospelých
U00146
A0002068Poskytovanie starostlivosti, vykonávanie, utváranie podmienok a zabezpečovanie výkonu opatrení pre deti umiestnené na základe rozhodnutia súdu alebo po dohode s plnoletou fyzickou osobou alebo s rodinouU00146
A0002069Vypracovávanie individuálnych plánov rozvoja osobnosti dieťaťaU00146
A0002070Vypracovanie a realizovanie programu krízového strediskaU00146
A0002071Vypracovanie a realizovanie resocializačného programu resocializačného strediska U00146
A0002072Vypracovávanie individuálnych plánov na zvládnutie krízy U00146
A0002073Vypracovávanie indivudiálnych resocializačných plánov U00146
A0002074Rozhodovanie o neposkytnutí príspevku na stravu a o neposkytnutí príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospeléhoU00146
A0002075Vypracovanie koncepcie štátnej rodinnej politiky U00147
A0002076Koordinovanie štátnej rodinnej politikyU00147
A0002077Dozeranie na hospodárenie Sociálnej poisťovne podľa rozpočtuU00148
A0002078Podávanie návrhov na odvolanie generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovneU00148
A0002079Vykonávanie dozoru nad vykonávaním nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia, poistenia v nezamestnanosti a starobného dôchodkového sporeniaU00148
A0002080Podieľanie sa na zabezpečovaní environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácieU00149
A0002081Preskúmavanie rozhodnutí pri tvorbe a ochrane životného prostrediaU00149
A0002082Riadenie, vykonávanie a kontrola výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredieU00149
A0002083Vedenie Národného registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok do životného prostrediaU00149
A0002084Vykonávanie správy environmentálneho fonduU00149
A0002085Vykonávanie štátneho dozoru v oblasti tvorby a ochrany životného prostrediaU00149
A0002086Plnenie ďalších úloh vo veciach ochrany prírody a krajinyU00149
A0002087Plnenie funkcie hlavného štátneho dozoru vo veciach ochrany prírody a krajiny a vykonávanie ústredných revízií stavu osobitne chránených častí prírody a krajinyU00149
A0002088Povoľovanie výnimiek v oblasti ochrany prírody a krajinyU00149
A0002089Povoľovanie výnimky z podmienok ochrany chránených druhov, vybraných druhov rastlín a vybraných druhov živočíchovU00149
A0002090Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny a určovanie hlavných smerov tejto činnostiU00149
A0002091Vydávanie súhlasu na zriadenie a prevádzkovanie zoologickej záhradyU00149
A0002092Rozhodovanie pri pochybnostiach o pôvode druhu v oblasti ochrany prírody a krajinyU00149
A0002093Vedenie evidencie sankcionovaných osôbU00149
A0002094Vydávanie súhlasu na zriadenie a prevádzkovanie zariadení na záchranu chránených rastlín a chránených živočíchovU00149
A0002095Vydávanie vyjadrení k dokumentom v oblasti ochrany prírody a krajinyU00149
A0002096Zriaďovanie a riadenie organizácie ochrany prírody na zabezpečovanie výkonu štátnej ochrany prírody a krajinyU00149
A0002097Zúčastňovanie sa na medzinárodnej spolupráci a uskutočňovaní medzinárodných programov, projektov a dohovorov vo veciach ochrany prírody a krajinyU00149
A0002098Obstarávanie a schvaľovanie dokumentu miestneho územného systému ekologickej stability a dokumentu starostlivosti o drevinyU00149
A0002099Požadovanie preukázania pôvodu prepravovaného dreva prepravcom alebo nákupcomU00149
A0002100Ukladanie vykonania náhradnej výsadbyU00149
A0002101Ukladanie vykonania nevyhnutného opatrenia na ozdravenie alebo vyrúbanie dreviny vlastníkovi pozemkuU00149
A0002102Určovanie podmienok na uskutočnenie výrubu drevín alebo zastavenie, obmedzenie alebo zakázanie výrubuU00149
A0002103Vedenie evidencie osôb sankciovaných za protiprávne konanieU00149
A0002104Vedenie evidencie pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu vo svojom územnom obvodeU00149
A0002105Vydávanie oprávnenia vstupu na pozemky v oblasti ochrany prírody a krajinyU00149
A0002106Vydávanie povolenia na výrub drevínU00149
A0002107Vydávanie súhlasu na umiestnenie výsadby drevín a ich druhového zloženia za hranicami zastavaného územia obce mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhradyU00149
A0002108Vyhlasovanie ochrany osobitne chránených častí prírody a krajinyU00149
A0002109Vykonávanie štátneho dozoru vo veciach ochrany prírody a krajinyU00149
A0002110Zabezpečovanie úloh v oblasti náhradnej výsadbyU00149
A0002111Podieľanie sa na tvorbe a ochrane životného prostredia, spracovanie stanovísk k zámerom a strategickým dokumentom (EIA posudzovanie)U00149
A0002112Určovanie hraníc aglomerácií v samosprávnom kraji všeobecne záväzným nariadením v súvislosti so spracovaním hlukových máp pre tieto aglomerácieU00149
A0002113Plnenie a zabezpečovanie koordinácie úloh vyplývajúcich z členstva
Slovenskej republiky v Európskej únii
U00150
A0002114Prehodnocovanie oblastí vo veciach vodného hospodárstvaU00150
A0002115Rozhodovanie o prevedení správy drobného vodného toku do správy inej štátnej organizácieU00150
A0002116Vydávanie vyjadrení k investičnej činnosti v oblasti vodného hospodárstvaU00150
A0002117Vykonávanie a riadenie výkonu štátnej vodnej správyU00150
A0002118Vykonávanie hlavného štátneho vodoochranárskeho dozoruU00150
A0002119Vypracúvanie a aktualizácia programu znižovania znečisťovania vôd škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkamiU00150
A0002120Zabezpečovanie evidencie vodných tokov a ich povodíU00150
A0002121Zabezpečovanie odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbamiU00150
A0002122Zisťovanie výskytu a hodnotenie stavu povrchových a podzemných vôd a určovanie environmentálnych cieľovU00150
A0002123Odovzdávanie prijatého hlásenia o príznakoch mimoriadneho zhoršenia vôd Slovenskej inšpekcii životného prostrediaU00150
A0002124Prejednávanie priestupkov v oblasti ochrany vôd, vodných tokov a vodných staviebU00150
A0002125Rozhodovanie vo veciach pochybnosti určenia hranice pobrežného pozemku pri drobných vodných tokochU00150
A0002126Rozhodovanie vo veciach povolenia odberu povrchových vôd a podzemných vôdU00150
A0002127Rozhodovanie vo veciach povoľovania vodnej stavby a veciach týkajúcich sa tejto stavbyU00150
A0002128Rozhodovanie vo veciach uloženia opatrení na odstránenie škodlivého stavu pri poškodení verejnej kanalizácie alebo verejného vodovoduU00150
A0002129Vedenie evidencie o vodáchU00150
A0002130Vydávanie vyjadrení k vodnej stavbe a k stavbe rodinného domu, k stavbe na individuálnu rekreáciu a na domové žumpyU00150
A0002131Vykonávanie štátneho vodoochranného dozoru a ukladanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkovU00150
A0002132Riadenie výkonu štátnej správy vykonávanej krajskými úradmi životného prostredia a obvodnými úradmi životného prostredia na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizáciíU00151
A0002133Určovanie odborných požiadaviek na prevádzkovanie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácieU00151
A0002134Určovanie povinnosti ustanovenia jedného odborného zástupcu alebo viacerých odborných zástupcov prevádzkovateľovi verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácieU00151
A0002135Vyjadrovanie sa k investičnej činnosti vo veciach verejných vodovodov a verejných kanalizáciíU00151
A0002136Vykonávanie dohľadu v oblasti verejných vodovodov a verejných kanalizáciíU00151
A0002137Zabezpečovanie budovania, riadenia, spravovania a aktualizovania štátneho monitorovacieho a informačného systému o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciáchU00151
A0002138Zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti verejných vodovodov a verejných kanalizáciíU00151
A0002139Zabezpečovanie vedenia centrálnej evidencie o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciáchU00151
A0002140Zabezpečovanie vykonávania skúšok odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie príslušnej kategórie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácieU00151
A0002141Zabezpečovanie vypracovania, vyhodnocovania, aktualizovania a schvaľovania plánov rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizáciíU00151
A0002142Dočasné obmedzovanie alebo zakazovanie užívania pitnej vodyU00151
A0002143Ukladanie pokút v oblasti verejných vodovodov a kanalizáciíU00151
A0002144Vydávanie stanovísk v konaní o povolení osobitného užívania vôd, zmene alebo zrušení, o povolení zhotoviť, zmeniť alebo zrušiť vodnú stavbu a uviesť ju do prevádzkyU00151
A0002145Zabezpečovanie podmienok v oblasti verejných vodovodov a kanalizáciíU00151
A0002146Zabezpečovanie verejnoprospešných služiebU00151
A0002147Koordinovanie činnosti orgánov štátnej správy ochrany pred povodňamiU00152
A0002148Koordinovanie výkonu povodňových záchranných prácU00152
A0002149Riadenie a koordinovanie vykonávania opatrení na ochranu pred povodňamiU00152
A0002150Riadenie a kontrola ochrany pred povodňamiU00152
A0002151Schvaľovanie povodňového plánu zabezpečovacích prác správcov vodných tokovU00152
A0002152Spracúvanie a predkladanie správ o vykonávaní povodňových zabezpečovacích prácU00152
A0002153Zabezpečovanie činnosti Ústrednej povodňovej komisieU00152
A0002154Zabezpečovanie prieskumných a dokumentačných prác vo veciach ochrany pred povodňamiU00152
A0002155Zabezpečovanie riešenia technických a hospodárskych otázok hraničných vôd a spolupracovanie pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňami na hraničných vodáchU00152
A0002156Dohliadanie na ochranu pred povodňamiU00152
A0002157Informovanie obvodnej povodňovej komisie o vzniku povodňovej situácieU00152
A0002158Organizovanie a zabezpečovanie hlásnej a varovnej povodňovej služby pred nebezpečenstvom povodneU00152
A0002159Organizovanie, riadenie a vykonávanie povodňových záchranných prác v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne v územnom obvode
obce
U00152
A0002160Poskytovanie pomoci pri výkone preventívnych technických opatrení zameraných na zlepšenie odtokových pomerov v obciU00152
A0002161Poskytovanie pomoci správcom vodných tokov, vlastníkom, správcom alebo užívateľom vodných stavieb a iných objektov na vodných tokoch
pri ich ohrození povodňou
U00152
A0002162Poskytovanie pomoci susedným obciam pri výkone povodňových záchranných prác v čase nebezpečenstva povodne a počas povodneU00152
A0002163Prejednávanie priestupkov vo veciach ochrany pred povodňamiU00152
A0002164Riadenie, koordinovanie a kontrola ochrany pred povodňami na území obce povodňovou komisiou obceU00152
A0002165Spracúvanie a zostavovanie povodňového plánu záchranných prác a jeho predkladanie na schválenie okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboruU00152
A0002166Spracúvanie správy o povodňovej situácii na území obce v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne povodňovou komisiou obceU00152
A0002167Ukladanie pokút v oblasti ochrany pred povodňamiU00152
A0002168Ukladanie povinností osobám pri ochrane pred povodňamiU00152
A0002169Vedenie chronologických záznamov o činnostiach v povodňovom denníku v čase nebezpečenstva povodne a počas povodneU00152
A0002170Vydávanie príkazov na vykonanie opatrení potrebných na zabezpečenie ochrany pred povodňami povodňovou komisiou obceU00152
A0002171Vyhlasovanie a odvolávanie stavu pohotovosti a stavu ohrozenia na území obceU00152
A0002172Vyhodnocovanie následkov spôsobených povodňami, opatrení vykonaných na ochranu pred povodňami, nákladov vynaložených
na výkon záchranných prác
U00152
A0002173Vykonávanie hliadkovej služby na území obceU00152
A0002174Vyžadovanie pomoci Hasičského a záchranného zboru a ďalších záchranných zložiekU00152
A0002175Zabezpečovanie evakuácie obyvateľstva postihnutého povodňou a zabezpečovanie dočasného ubytovania a stravovania evakuovanému obyvateľstvuU00152
A0002176Zabezpečovanie pracovných síl a vecných prostriedkov na ochranu pred povodňamiU00152
A0002177Zabezpečovanie ubytovania a stravovania osôb zúčastňujúcich sa povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prácU00152
A0002178Zabezpečovanie vybavenia obecného hasičského zboru na výkon povodňových záchranných prácU00152
A0002179Zúčastňovanie sa povodňových prehliadok na vodných tokoch pretekajúcich cez územie obceU00152
A0002180Ochrana akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania a rybárstva s výnimkou akvakultúry a morského rybolovuU00153
A0002181Vydávanie súhlasu a vyjadrení vo veciach ochrany ozónovej vrstvy ZemeU00154
A0002182Konanie vo veciach odborného posudzovania v oblasti ochrany ovzdušiaU00154
A0002183Konanie vo veciach oprávnených meraní v oblasti ochrany ovzdušiaU00154
A0002184Overovanie spôsobilosti a vydávanie osvedčení v oblasti ochrany ovzdušiaU00154
A0002185Podávanie správ vo veciach ochrany ovzdušiaU00154
A0002186Riadenie výkonu štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušiaU00154
A0002187Schvaľovanie náplne učebných textov a skúšobných otázok vo veciach ochrany ozónovej vrstvy ZemeU00154
A0002188Udeľovanie výnimiek v oblasti ochrany ovzdušia U00154
A0002189Vedenie a vyhodnocovanie evidencie v oblasti ochrany ovzdušia U00154
A0002190Vydávanie stanovísk vo veciach ochrany ovzdušiaU00154
A0002191Vydávanie súhlasu v oblasti ochrany ovzdušiaU00154
A0002192Vykonávanie hlavného štátneho dozoru vo veciach ochrany ovzdušiaU00154
A0002193Zabezpečovanie a kontrola správnosti merania úrovne znečistenia ovzdušia a analýz hodnotiacich metód U00154
A0002194Koordinácia programov na zabezpečovanie kvality ovzdušia U00154
A0002195Zabezpečovanie schvaľovania meracích prostriedkov, metód, zariadení, sietí a laboratórií U00154
A0002196Zabezpečovanie sledovania a hodnotenia kvality ovzdušia U00154
A0002197Zabezpečovanie výskumu, sledovanie technického rozvoja a rozširovanie technológií obmedzujúcich znečisťovanie ovzdušia v oblasti ochrany ovzdušiaU00154
A0002198Zverejňovanie a sprístupňovanie informácií o kvalite ovzdušia U00154
A0002199Obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušiaU00154
A0002200Rozhodovanie o poplatku za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušiaU00154
A0002201Ukladanie pokút prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania ovzdušiaU00154
A0002202Určovanie ročného poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia za znečisťovanie ovzdušia, výšky a termínov splátok poplatkuU00154
A0002203Určovanie podmienok a kontrola dodržiavania povinností prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušiaU00154
A0002204Ustanovenie zón s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov znečisťovania ovzdušiaU00154
A0002205Vydávanie súhlasu na vykonanie činností týkajúcich sa ochrany ovzdušia U00154
A0002206Podávanie správ vo veciach obchodovania s kvótami skleníkových plynovU00155
A0002207Prideľovanie, obmedzovanie a predávanie kvót skleníkových plynovU00155
A0002208Spravovanie nepridelených priznaných jednotiekU00155
A0002209Spravovanie registra kvót skleníkových plynovU00155
A0002210Uverejňovanie plánovaného používania jednotiek certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotiek zníženia emisií (ERU) v pláneU00155
A0002211Uzatváranie dohôd v oblasti emisných kvótU00155
A0002212Vydávanie oprávnení, overovanie odbornej spôsobilosti a vedenie registra oprávnených overovateľovU00155
A0002213Vykonávanie hlavného štátneho dozoru vo veciach obchodovania s kvótamiU00155
A0002214Vypracúvanie a vydávanie národného plánu prideľovania kvót pre skleníkové plynyU00155
A0002215Ekologické aspekty územného plánovaniaU00156
A0002216Podávanie námietok, vydávanie povolení a určovanie podmienok pri dovoze, vývoze a tranzite odpadovU00157
A0002217Informovanie o zariadeniach na zhodnocovanie odpadov a zariadeniach na zneškodňovanie odpadovU00157
A0002218Oznamovanie programu týkajúceho sa polychlórovaných bifenylov a kontaminovaných zariadení a zoznamu kontaminovaných zariadení Európskej komisiiU00157
A0002219Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy a vykonávanie štátneho dozoru v oblasti obalov a odpadov z obalovU00157
A0002220Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy v odpadovom hospodárstveU00157
A0002221Schvaľovanie programov v oblasti odpadového hospodárstvaU00157
A0002222Udeľovanie súhlasu v oblasti odpadového hospodárstvaU00157
A0002223Udeľovanie, predlžovanie, zmena a zrušovanie autorizácií v oblasti odpadového hospodárstvaU00157
A0002224Vedenie a aktualizovanie zoznamu kontaminovaných zariadení a Registra výrobcov elektrozariadeníU00157
A0002225Vedenie evidencie o preprave odpadov cez štátnu hranicuU00157
A0002226Vedenie evidencie výrobcov elektrozariadeníU00157
A0002227Vedenie registra odborne spôsobilých osôb, osôb, ktorým bola udelená autorizácia a registra oprávnených osôbU00157
A0002228Vedenie súhrnnej evidencie obalovU00157
A0002229Vykonávanie štátneho dozoru v odpadovom hospodárstveU00157
A0002230Vypracúvanie, vydávanie, aktualizovanie a zverejňovanie Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republikyU00157
A0002231Zabezpečovanie činnosti ohniskového bodu pri preprave odpadov cez štátnu hranicu U00157
A0002232Zabezpečovanie odbornej prípravy v oblasti odpadového hospodárstvaU00157
A0002233Zabezpečovanie poskytovania informácií z oblasti odpadového hospodárstva medzinárodným inštitúciámU00157
A0002234Zabezpečovanie vykonávania skúšok odbornej spôsobilosti a skúšok oprávnených osôbU00157
A0002235Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmiU00157
A0002236Nakladanie s prostriedkami účelovej finančnej rezervyU00157
A0002237Poskytovanie informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi držiteľovi odpadu na území obceU00157
A0002238Požadovanie informácií od držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného odpaduU00157
A0002239Prejednávanie priestupkov v odpadovom hospodárstve a ukladanie pokút za priestupkyU00157
A0002240Uhrádzanie nákladov na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmiU00157
A0002241Umožnenie zavedenia a prevádzkovania systému oddeleného zberu elektroodpadu z domácností výrobcovi elektrozariadení na území obceU00157
A0002242Určenie intervalu odvozu komunálnych odpadov z miesta určeného obcouU00157
A0002243Zabezpečovanie alebo umožňovanie zberu a prepravy komunálnych odpadov a zabezpečenie priestoru na odovzdávanie oddelených zložiek komunálnych odpadov občanmi v rámci separovaného zberuU00157
A0002244Zabezpečovanie zberu a prepravy objemných odpadov, vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadovU00157
A0002245Zavedenie množstvového zberu odpadovU00157
A0002246Zavedenie separovaného zberu papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozložiteľných odpadovU00157
A0002247Zavedenie vhodného systému zberu odpadovU00157
A0002248Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na vlastné nákladyU00157
A0002249Zostavovanie a aktualizovanie programu pre komunálne odpadyU00157
A0002250Overovanie odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčení na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovaniaU00158
A0002251Oznamovanie údajov vo veciach integrovanej prevencie a kontroly znečisťovaniaU00158
A0002252Podávanie správ o prevencii a náprave environmentálnych škôdU00158
A0002253Prevádzkovanie informačného systému prevencie a nápravy škôdU00158
A0002254Vykonávanie štátneho dozoru vo veciach prevencie a nápravy environmentálnych škôdU00158
A0002255Vymáhanie náhrady nákladov v súvislosti s preventívnymi opatreniami a nápravnými opatreniami alebo vznikom environmentálnej škodyU00158
A0002256Zabezpečovanie koordinácie úloh v oblasti prevencie a nápravy environmentálnych škôdU00158
A0002257Zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti cezhraničného posudzovania, cezhraničných vplyvov znečisťovania a sledovania a rozširovania najlepších dostupných techníkU00158
A0002258Zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti zisťovania, posudzovania, prevencie a nápravy environmentálnych škôdU00158
A0002259Vydávanie vyjadrení k bezpečnostnej správe vo veciach prevencie závažných priemyselných haváriíU00159
A0002260Evidovanie, vyhodnocovanie a vedenie registra komplexných správ o závažných priemyselných haváriáchU00159
A0002261Plnenie a koordinovanie úloh vyplývajúcich z členstva v Európskej únii v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií a podávanie správ v oblasti prevencie závažných priemyselných haváriíU00159
A0002262Preskúmavanie rozhodnutí vydaných inšpekciou a obvodnými úradmi životného prostrediaU00159
A0002263Prevádzkovanie informačného systému v oblasti environmentálnych rizíkU00159
A0002264Riadenie a vykonávanie štátneho dozoru vo veciach prevencie závažných priemyselných haváriíU00159
A0002265Schvaľovanie plánu kontroly vo veciach prevencie závažných priemyselných haváriíU00159
A0002266Spracúvanie ročnej súhrnnej správy o závažných priemyselných haváriáchU00159
A0002267Zabezpečenie havarijných technikov a špecialistov na prevenciu závažných priemyselných haváriíU00159
A0002268Zverejňovanie údajov v oblasti kontroly znečisťovania životného prostrediaU00159
A0002269Plnenie úloh kontaktného bodu v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredieU00160
A0002270Vykonávanie štátnej správy a riadenie výkonu v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredieU00160
A0002271Zabezpečovanie posudzovania vplyvov na životné prostredieU00160
A0002272Vedenie informačného systému o životnom prostredíU00161
A0002273Poskytovanie informácií o vykonávaní ložiskového geologického prieskumuU00162
A0002274Posudzovanie a schvaľovanie záverečných správ v oblasti využitia nerastného bohatstvaU00162
A0002275Overovanie odbornej spôsobilosti a rozhodovanie o splnení podmienok žiadateľa na vykonávanie geologických prácU00162
A0002276Rozhodovanie o udelení súhlasu na zmluvný prevod prieskumného územiaU00162
A0002277Určovanie podmienok sprístupňovania výsledkov geologických prác financovaných zo štátneho rozpočtuU00162
A0002278Vydávanie a vedenie registra geologických oprávneníU00162
A0002279Vydávanie osvedčení v oblasti využitia nerastného bohatstvaU00162
A0002280Vydávanie rozhodnutí o určení, zmene alebo zrušení prieskumného územiaU00162
A0002281Vydávanie rozhodnutí o uznávaní dokladov a osvedčení o odbornej kvalifikácii na vykonávanie geologických prácU00162
A0002282Vyjadrovanie sa k návrhom na odpis zásob výhradného ložiskaU00162
A0002283Vykonávanie štátneho geologického dozoru, ukladanie pokút a sankciíU00162
A0002284Vykonávanie výberového konania na určenie držiteľov osobitných prieskumných územíU00162
A0002285Zabezpečovanie a koordinovanie úloh medzinárodnej spolupráce v oblasti geologického výskumu a geologického prieskumuU00162
A0002286Zabezpečovanie prevodu správy alebo vlastníctva geologického diela alebo geologického objektu financovaného zo štátneho rozpočtuU00162
A0002287Zabezpečovanie súhrnnej evidencie stavu a zmien zásob výhradných ložískU00162
A0002288Zabezpečovanie systematického geologického výskumu a prieskumuU00162
A0002289Zabezpečovanie vydávania tematických štátnych mapových diel s tematickým obsahom geologickej mapyU00162
A0002290Zabezpečovanie výkonu štátnej geologickej služby U00162
A0002291Zabezpečovanie zisťovania starých banských diel, geologických diel a geologických objektovU00162
A0002292Konanie o udelení výnimky zo zákazu komerčných činností a súhlasu a vedenie evidencie o udelení výnimky zo zákazu komerčných činností U00163
A0002293Vymenúvanie zástupcov do poradných skupín a pomocných výborov Európskej komisie na úseku ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlínU00163
A0002294Monitorovanie dodržiavania ustanovení Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín a nariadenia ES č. 338/1997 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi vo veciach ochrany exemplárov reguláciou obchodu s nimiU00163
A0002295Nariaďovanie vykonania testu DNA a znášanie nákladovU00163
A0002296Oznamovanie miesta umiestnenia exempláruU00163
A0002297Oznamovanie poskytnutých údajov vo veciach ochrany exemplárov reguláciou obchodu s nimi Európskej komisiiU00163
A0002298Posudzovanie platnosti povolení a potvrdení vo veciach ochrany exemplárov reguláciou obchodu s nimiU00163
A0002299Prijímanie a evidovanie oznámenia o dovoze exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlínU00163
A0002300Riadenie výkonu štátnej správy a vykonávanie dozoru vo veciach ochrany exemplárov reguláciou obchodu s nimiU00163
A0002301Spravovanie exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín vo vlastníctve štátuU00163
A0002302Udeľovanie licencie vo veciach ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlínU00163
A0002303Určovanie záchytných stredísk na umiestnenie živých exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchovU00163
A0002304Ustanovovanie vedeckých orgánov na úseku ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlínU00163
A0002305Vedenie evidencie sankcionovaných osôb na úseku ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlínU00163
A0002306Vedenie záznamov o úmrtnosti živých živočíchov pri dovoze do Európskej únieU00163
A0002307Vydávanie povolení a potvrdení vo veciach ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlínU00163
A0002308Vydávanie stanovísk pri určovaní pôvodu rastlín a živočíchovU00163
A0002309Vyhodnocovanie údajov a prijímanie potrebných opatrení vo veciach nedovoleného obchodu s exemplármi ohrozených druhov živočíchov a rastlínU00163
A0002310Zakazovanie držby exemplárovU00163
A0002311Zúčastňovanie sa na medzinárodnej spolupráci a uskutočňovaní medzinárodných programov, projektov a dohovorov vo veciach ochrany exemplárov U00163
A0002312Riadenie a kontrola výkonu štátnej správy vo veciach ochrany exemplárovU00163
A0002313Prijímanie a posudzovanie obsahu ohlásení, upovedomení a žiadostí v oblasti geneticky modifikovaných organizmovU00164
A0002314Vedenie evidencie geneticky modifikovaných organizmov a evidencie zavádzania do životného prostrediaU00164
A0002315Vedenie evidencie používateľov, výborov pre bezpečnosť a vedúcich projektov na úseku geneticky modifikovaných organizmovU00164
A0002316Vydávanie súhlasov na úseku geneticky modifikovaných organizmovU00164
A0002317Vykonávanie ohlasovania, konzultovania, podávania a vypracovávania správ na úseku geneticky modifikovaných organizmovU00164
A0002318Zverejňovanie v internetovej sieti a informovanie verejnosti na úseku geneticky modifikovaných organizmovU00164
A0002319Vydávanie a zverejňovanie štátnych vzdelávacích programov pre materské školyU00165
A0002320Určovanie príslušného ročníka a vyučovacích predmetov, v ktorých sa má uskutočniť externé testovanie žiakov základnej školyU00165
A0002321Riadenie experimentálneho overovania v školách a školských zariadeniachU00165
A0002322Podávanie návrhov na odvolanie riaditeľa základnej školyU00165
A0002323Poverovanie krajských školských úradov na zriadenie školy, školského zariadenia alebo strediska praktického vyučovaniaU00165
A0002324Spracovávanie normatívov priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti škôl a školských zariadeníU00165
A0002325Určovanie pravidiel na akreditáciu školyU00165
A0002326Vydávanie a schvaľovanie tlačív, dokumentácie, učebníc a schvaľovacej doložky pre učebnice a učebné texty pre základné školyU00165
A0002327Vydávanie a zverejňovanie štátnych vzdelávacích programov pre základné školyU00165
A0002328Vykonávanie štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých krajský školský úrad rozhoduje v prvom stupniU00165
A0002329Určovanie predmetov, termínu a formy maturitnej skúškyU00165
A0002330Spracovávanie normatívov priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti škôlU00165
A0002331Vydávanie vzorového Pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadeníU00165
A0002332Zriaďovanie a zrušovanie Štátneho pedagogického ústavu a Štátneho inštitútu odborného vzdelávaniaU00165
A0002333Finančné, materiálno-technické a priestorové zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a riešenia havarijných situácií základných škôl s právnou subjektivitouU00165
A0002334Finančné, personálne, materiálno-technické a priestorové zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a riešenia havarijných situácií základných škôl bez právnej subjektivityU00165
A0002335Kontrolovanie dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovaniaU00165
A0002336Kontrola kvality podávaných jedál v školských jedálňachU00165
A0002337Poskytovanie dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľovi súkromnej základnej umeleckej školy a zriaďovateľovi súkromného školského zariadeniaU00165
A0002338Poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniamU00165
A0002339Poskytovanie právneho poradenstva riaditeľom škôl a školských zariadeníU00165
A0002340Predkladanie informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu, návrhu rozpisu finančných prostriedkov, správy o výsledkoch hospodárenia a výchovno-vzdelávacej činnosti obecnej školskej radeU00165
A0002341Predkladanie koncepcie investičného rozvoja, návrhov na zriaďovanie alebo zrušovanie škôl a školských zariadení obecnej školskej radeU00165
A0002342Predkladanie návrhov na zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a pre deti a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom obecnej školskej radeU00165
A0002343Predkladanie návrhov na zriadenie tried s rozšíreným vyučovaním vyučovacieho predmetu alebo skupiny predmetov obecnej školskej radeU00165
A0002344Prerokúvanie koncepcie rozvoja školy alebo školského zariadeniaU00165
A0002345Prerokúvanie návrhu rozpisu finančných prostriedkov pridelených krajským školským úradom na školy a školské zariadeniaU00165
A0002346Prerokúvanie personálnych, materiálnych a sociálnych podmienok zamestnancov školy alebo školského zariadeniaU00165
A0002347Prerokúvanie požiadaviek obce na skvalitnenie starostlivosti o deti a žiakov a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v škole alebo v školskom zariadení a spôsob úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvoduU00165
A0002348Prerokúvanie správy o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach v škole alebo v školskom zariadeníU00165
A0002349Prideľovanie finančných prostriedkov súkromným školám, cirkevným školám, súkromným školským zariadeniam a cirkevným školským zariadeniam a vykonávanie kontroly hospodárenia s týmito finančnými prostriedkamiU00165
A0002350Schvaľovanie nájmu a prenájmu školských budov a miestností a nájmu a prenájmu priľahlých priestorov školy a školského zariadeniaU00165
A0002351Spolupráca s orgánmi pri zabezpečení personálneho obsadenia škôl a školských zariadení pedagogickými zamestnancami a nepedagogickými zamestnancami pri zabezpečení ubytovania zahraničných lektorov pôsobiacich v školách a v školských zariadeniach a pri zabezpečovaní predmetových olympiád a súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadeníU00165
A0002352Spracúvanie a poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávaniaU00165
A0002353Určovanie školského obvodu základnej školy, v ktorej budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzkuU00165
A0002354Vedenie evidencie detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky a vedenie evidencie, v ktorých školách ju plniaU00165
A0002355Vedenie personálnej agendy riaditeľovU00165
A0002356Vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľovU00165
A0002357Vykonávanie administratívno-technických prác na mzdovom úseku a pracovnoprávnom úseku pre školy a školské zariadeniaU00165
A0002358Vykonávanie finančnej kontroly v oblasti hospodárenia s finančnými prostriedkami a kontrola efektívnosti a účelnosti ich využitiaU00165
A0002359Vykonávanie následnej finančnej kontroly v oblasti hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu, zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, s materiálnymi hodnotami a majetkomU00165
A0002360Vymenúvanie a odvolávanie riaditeľov škôl a školských zariadeníU00165
A0002361Vytváranie podmienok na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školáchU00165
A0002362Vytváranie podmienok na výchovu a vzdelávanie detí a žiakovU00165
A0002363Vytváranie podmienok na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom v školách a v školských zariadeniachU00165
A0002364Vytváranie podmienok na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školách a v školských zariadeniachU00165
A0002365Zabezpečovanie didaktickej techniky používanej vo výchovno-vzdelávacom proceseU00165
A0002366Zabezpečovanie finančných prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a finančné prostriedky na prevádzku a údržbuU00165
A0002367Zabezpečovanie investičných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojovU00165
A0002368Zabezpečovanie podmienok na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom, a to formou zriaďovania zariadení školského stravovaniaU00165
A0002369Zabezpečovanie priestorov a materiálno-technického zabezpečeniaU00165
A0002370Zabezpečovanie starostlivosti o budovy základných škôlU00165
A0002371Zostavovanie plánu investícií a rozpisu finančných prostriedkov pridelených krajským školským úradom pre školy a rozpisovanie finančných prostriedkov poukázaných pre základné umelecké školy a školské zariadeniaU00165
A0002372Zriaďovanie a zrušovanie školských klubov detí a centier voľného času podľa sieteU00165
A0002373Zriaďovanie a zrušovanie jazykových škôl pri základných školách podľa sieteU00165
A0002374Zriaďovanie a zrušovanie materských škôl a stredísk služieb škole podľa sieteU00165
A0002375Zriaďovanie a zrušovanie školských internátov podľa sieteU00165
A0002376Zriaďovanie a zrušovanie školských stredísk záujmovej činnosti podľa sieteU00165
A0002377Zriaďovanie a zrušovanie základných škôl a základných umeleckých škôl podľa sieteU00165
A0002378Zriaďovanie a zrušovanie zariadení školského stravovania pre žiakov základných škôl a pre deti materských škôl podľa sieteU00165
A0002379Schvaľovanie nájmu a prenájmu školských budov a miestností a nájmu priľahlých priestorov školy a školského zariadeniaU00165
A0002380Spracúvanie a poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávaniaU00165
A0002381Vykonávanie činností v oblasti výchovy a vzdelávaniaU00165
A0002382Vykonávanie správy škôl a školských zariadení a zabezpečovanie činností na uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesuU00165
A0002383Vytváranie podmienok na výchovu a vzdelávanieU00165
A0002384Zabezpečovanie podmienok na stravovanie detí a žiakov formou zriaďovania zariadení školského stravovaniaU00165
A0002385Zostavovanie plánu investícií a rozpisu finančných prostriedkovU00165
A0002386Zriaďovanie a zrušovanie stredných škôl, učilíšť a stredísk praktického vyučovaniaU00165
A0002387Zriaďovanie a zrušovanie umeleckých škôl, záujmovo-vzdelávacích zariadení, domovov mládeže, zariadení školského stravovania a praktického vyučovania, stredísk služieb školy, škôl v prírode, centier voľného času a stredísk záujmovej činnostiU00165
A0002388Navrhovanie na vymenovanie členov Akreditačnej komisieU00166
A0002389Navrhovanie na vymenovanie profesorov, rektorov a na odvolanie rektorov a poverovanie do vymenovania nového rektoraU00166
A0002390Navrhovanie zmeny názvu a začlenenia súkromnej vysokej školyU00166
A0002391Realizovanie úloh odvolacieho orgánu na úseku vysokých škôlU00166
A0002392Rozhodovanie o obmedzení medziročného nárastu počtu študentov v dennej forme štúdiaU00166
A0002393Uznávanie dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými vysokými školami alebo inými na to oprávnenými orgánmiU00166
A0002394Rozhodovanie o uznaní odbornej kvalifikácie v oblasti pedagogikyU00166
A0002395Rozhodovanie o vyjadrení Akreditačnej komisieU00166
A0002396Spravovanie sústavy študijných odborovU00166
A0002397Udeľovanie oprávnenia na pôsobenie zahraničných vysokých škôlU00166
A0002398Vedenie centrálneho registra študentovU00166
A0002399Vedenie registra zamestnancov v oblasti školstvaU00166
A0002400Vydávanie stanoviska k žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školouU00166
A0002401Vydávanie zoznamu vysokých škôl pôsobiacich na území Slovenskej republikyU00166
A0002402Vyhodnocovanie dlhodobých zámerov vysokých škôlU00166
A0002403Vykonávanie funkcie kontaktného miesta v oblasti regulovaných povolaníU00166
A0002404Vykonávanie funkcie národného koordinátora pre uznávanie odbornej kvalifikácieU00166
A0002405Vymenovanie osoby pre výkon kompetencie štatutárneho orgánu verejnej vysokej školyU00166
A0002406Vypracovávanie a aktualizovanie dlhodobého zámeru vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť vysokých škôlU00166
A0002407Vypracovávanie a aktualizovanie metodiky na určovanie dotácií zo štátneho rozpočtuU00166
A0002408Vypracovávanie výročnej správy o stave vysokého školstvaU00166
A0002409Zabezpečovanie činnosti Akreditačnej komisie a orgánov reprezentácie vysokých škôlU00166
A0002410Zabezpečovanie skúšok spôsobilosti a adaptačného obdobia pedagogických zamestnancovU00166
A0002411Kontrola úrovne poskytovanej akreditovanej vzdelávacej aktivityU00167
A0002412Rozhodovanie o akreditácii vzdelávacieho zariadenia pre ďalšie vzdelávanieU00167
A0002413Vykonávanie odbornej poradenskej, metodickej, konzultačnej a informačnej činnosti v oblasti celoživotného vzdelávaniaU00167
A0002414Koordinácia záležitostí Európskej únie v rezorte školstvaU00167
A0002415Získavanie, spracúvanie a poskytovanie informácií o výskume a vývoji, na ktorý boli poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtuU00168
A0002416Hodnotenie spôsobilosti na vykonávanie výskumu a vývojaU00168
A0002417Príprava, financovanie, koordinácia a kontrola riešenia štátnych programov výskumu a vývoja, štátnych programov rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja a ďalších projektovU00168
A0002418Vypracovávanie národného programu rozvoja vedy a technikyU00168
A0002419Vypracovávanie návrhov štátnej podpory v oblasti vedy a technikyU00168
A0002420Vypracovávanie systémových opatrení na zabezpečenie rozvoja a efektívneho a koordinovaného využívania infraštruktúry výskumu a vývojaU00168
A0002421Vytváranie podmienok na reprezentáciu a propagáciu slovenskej vedy a technikyU00168
A0002422Vytváranie podmienok na uskutočňovanie výskumu a vývoja tvorbou koordinačných, legislatívnych a finančných nástrojov v oblasti vedy a techniky a medzinárodnej vedecko-technickej spolupráceU00168
A0002423Vytváranie systémových mechanizmov a podmienok na nezávislé odborné posudzovanie činností odborných orgánov poskytovateľov finančných prostriedkovU00168
A0002424Vypracovávanie návrhov nástrojov priamej a nepriamej podpory
výskumu a vývoja a využitia výsledkov výskumu a vývoja v praxi
U00168
A0002425Zabezpečovanie činnosti Rady pre vedu a techniku a činnosť rád štátnych programov výskumu a vývoja a štátnych programov infraštruktúry výskumu a vývojaU00168
A0002426Zabezpečovanie kontroly dodržiavania etických noriem vo výskume a vývojiU00168
A0002427Zabezpečovanie účasti zástupcov Slovenskej republiky
v medzinárodných organizáciách výskumu a vývoja
U00168
A0002428Poskytovanie stimulov pre výskum a vývojU00168
A0002429Organizovanie štátnej politiky v oblasti športuU00169
A0002430Podporovanie činností občianskych združení, právnických osôb a fyzických osôb pôsobiacich v oblasti telesnej kultúryU00169
A0002431Podporovanie činností v oblasti práce s mládežouU00169
A0002432Podporovanie organizovania medzinárodných športových podujatíU00169
A0002433Podporovanie prípravy programov samosprávy v oblasti rozvoja práce s mládežouU00169
A0002434Podporovanie športových aktivít zdravotne postihnutých občanovU00169
A0002435Podporovanie výchovy a vzdelávania v oblasti športuU00169
A0002436Podporovanie významných medzinárodných športových podujatíU00169
A0002437Podporovanie významných podujatí mládežeU00169
A0002438Poskytovanie súčinnosti pri budovaní športovej infraštruktúry osobitného významuU00169
A0002439Realizovanie antidopingového programuU00169
A0002440Realizovanie Národného programu športuU00169
A0002441Riadenie výkonu štátnej správy v oblasti práce s mládežouU00169
A0002442Riadenie výkonu štátnej správy v oblasti športuU00169
A0002443Riadenie výkonu štátnej správy v oblasti telesnej kultúryU00169
A0002444Rozhodovanie o akreditácii vzdelávacieho zariadenia pre prácu s mládežouU00169
A0002445Určovanie hlavných úloh a projektov konkretizujúcich štátny program rozvoja telesnej kultúryU00169
A0002446Určovanie hlavných úloh a projektov vyplývajúcich z koncepcie v oblasti štátnej starostlivosti o deti a mládežU00169
A0002447Utváranie podmienok na rozvoj práce s mládežouU00169
A0002448Utváranie podmienok na rozvoj športuU00169
A0002449Utváranie podmienok na športovú reprezentáciu Slovenskej republikyU00169
A0002450Vydávanie potvrdenia o akreditácii v oblasti telesnej kultúryU00169
A0002451Zabezpečovanie starostlivosti o športové talentyU00169
A0002452Realizovanie programu boja proti násiliu a neviazanosti divákov počas športových podujatíU00169
A0002453Podporovanie iniciatívy v rámci telesnej kultúry zameranej na ochranu prírodyU00169
A0002454Podporovanie organizovania športových podujatí miestneho významuU00169
A0002455Podporovanie športovej aktivity zdravotne postihnutých občanovU00169
A0002456Rozpracovanie koncepcie rozvoja telesnej kultúryU00169
A0002457Spolupráca s občianskymi združeniami, obcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúryU00169
A0002458Utváranie podmienok na rozvoj športu pre všetkýchU00169
A0002459Zabezpečovanie súčinnosti pri výbere a príprave športových talentovU00169
A0002460Kontrola činnosti akreditovaných vzdelávacích zariadení v oblasti telesnej kultúryU00169
A0002461Kontrola účelnosti využívania finančných prostriedkov poskytnutých na telesnú kultúru zo štátneho rozpočtuU00169
A0002462Koordinovanie rozvoja telesnej kultúry a športu a starostlivosť o deti a mládežU00169
A0002463Podporovanie organizovania športových podujatí regionálneho významuU00169
A0002464Podporovanie športovej aktivity zdravotne postihnutých občanovU00169
A0002465Riadenie výkonu štátnej správy uskutočňovanej obcamiU00169
A0002466Vypracovanie koncepcie rozvoja telesnej kultúry na podmienky krajaU00169
A0002467Spolupráca s občianskymi združeniami, inými právnickými osobami a fyzickými osobami pôsobiacimi v oblasti telesnej kultúryU00169
A0002468Výber a príprava športových talentovU00169
A0002469Zabezpečovanie prevádzkovania štátnych telovýchovných, turistických a športových zariadení a staranie sa o ich účelné využívanieU00169
A0002470Dohliadanie na dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo zákona o štátnom jazykuU00170
A0002471Vyhlasovanie kodifikovanej podoby štátneho jazykaU00170
A0002472Vydávanie záväzných stanovísk pre stavebníkov z hľadiska súladu nápisu na pamätníku, pomníku a pamätnej tabuli so zákonom o štátnom jazykuU00170
A0002473Používanie štátneho jazyka v úradnom styku na celom území Slovenskej republikyU00170
A0002474Používanie štátneho jazyka vo všetkých informačných systémoch i vo vzájomnom stykuU00170
A0002475Vedenie obecnej kroniky v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšinyU00170
A0002476Rozhodovanie v prvostupňovom správnom konaní v prípade neodstránenia protiprávneho stavu porušenia zákona o štátnom jazykuU00170
A0002477Vyjadrovanie sa k návrhom názvov častí obcíU00170
A0002478Dohliadanie na stav pamiatkového fondu a na dodržiavanie podmienok jeho ochranyU00171
A0002479Hodnotenie podmienok a kvality vykonávaných pamiatkových výskumov U00171
A0002480Iniciovanie súdneho konania o navrátenie predmetu kultúrnej hodnotyU00171
A0002481Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov U00171
A0002482Koordinovanie významných archeologických výskumov U00171
A0002483Ochraňovanie pamiatkového územiaU00171
A0002484Vyhlasovanie kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a ich ochranných pásiem a rozhodovanie o zmene alebo zrušení tohto vyhláseniaU00171
A0002485Vedenie Ústredného zoznamu pamiatkového fonduU00171
A0002486Rozhodovanie o prijatí predkupného práva štátu na kúpu kultúrnej pamiatkyU00171
A0002487Vypracúvanie návrhu na zápis kultúrnej pamiatky do Zoznamu svetového dedičstva UNESCOU00171
A0002488Podieľanie sa na medzinárodných projektoch ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok a pamiatkových územíU00171
A0002489Poskytovanie metodickej a odbornej pomoci obci pri evidovaní miestnych pamätihodnostíU00171
A0002490Poskytovanie odbornej a metodickej pomoci krajským pamiatkovým úradom U00171
A0002491Poskytovanie výpisov z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu U00171
A0002492Riadenie, kontrola a koordinácia činnosti v oblasti knižníc, historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondovU00171
A0002493Riadenie a kontrola v oblasti ochrany pamiatkového fondu uskutočňované krajskými pamiatkovými úradmiU00171
A0002494Riadenie a zaobchádzanie s kultúrnymi pamiatkamiU00171
Kód agendy
verejnej správy
Názov agendy verejnej správyÚdaj
o príslušnosti
agendy verejnej
správy k úseku
verejnej správy
A0002495Rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb na úseku ochrany pamiatkového fondu a vydávanie záväzných stanovísk a stanovískU00171
A0002496Rozhodovanie v odvolacom konaní proti rozhodnutiam Pamiatkového úradu Slovenskej republikyU00171
A0002497Sledovanie dodržiavania zákona a prijímanie opatrení na odstránenie nedostatkov v oblasti ochrany pamiatkového fondu U00171
A0002498Sledovanie stavu využívania pamiatkového fondu a vykonávanie dohľadu nad zabezpečením ochrany pamiatkového fondu U00171
A0002499Spolupráca s občianskymi združeniami a nadáciami zriadenými na záchranu, využívanie a prezentáciu pamiatkového fonduU00171
A0002500Vedenie návratného konania o vrátení nezákonne vyvezenej kultúrnej pamiatky do zahraničiaU00171
A0002501Udeľovanie súhlasu na dočasný vývoz Historických knižničných dokumentov alebo Historických knižničných fondov a príprava podkladov pre vládu Slovenskej republiky na udelenie súhlasu na trvalý vývoz Historických knižničných dokumentov alebo Historických knižničných fondovU00171
A0002502Vydávanie súhlasu na trvalý vývoz dokumentu alebo súboru knižničných dokumentov, ktoré by mohli byť vyhlásené za Historické knižničné dokumenty alebo Historické knižničné fondyU00171
A0002503Udeľovanie súhlasu na zlúčenie alebo zrušenie múzea a galérie alebo prevod zriaďovateľskej funkcieU00171
A0002504Ukladanie pokút v oblasti ochrany pamiatkového fondu U00171
A0002505Ukladanie povinností prijímať opatrenia na odstránenie nedostatkov U00171
A0002506Vytváranie podmienok na informatizáciu knižnícU00171
A0002507Utváranie právnych a organizačných podmienok na zabezpečenie a rozvoj knižničného systémuU00171
A0002508Vedenie osobitného archívu v oblasti ochrany pamiatkového fondu U00171
A0002509Vedenie zoznamu knižníc Slovenskej republiky a vykonávanie štatistickej evidencie knižnícU00171
A0002510Vydávanie oprávnení právnickej osobe na vykonávanie archeologických výskumovU00171
A0002511Vydávanie osvedčenia fyzickej osobe na vykonávanie pamiatkového výskumuU00171
A0002512Spravovanie archeologických nálezov a rozhodovanie o prevode vlastníctva alebo správy archeologických nálezovU00171
A0002513Rozhodovanie o náleznomU00171
A0002514Vedenie evidencie archeologických nálezískU00171
A0002515Vydávanie záväzných stanovísk k zrušeniu alebo zlúčeniu knižniceU00171
A0002516Vyhľadávanie a obhliadka predmetu kultúrnej hodnotyU00171
A0002517Vyhlasovanie a zrušovanie vyhlásenia knižničného dokumentu alebo knižničného fondu za historický knižničný dokument alebo historický knižničný fondU00171
A0002518Vykonávanie štátneho dohľadu, ako vlastníci kultúrnych pamiatok, právnické osoby a fyzické osoby dodržiavajú zákon o ochrane pamiatkového fondu a všeobecne záväzné právne predpisyU00171
A0002519Vykonávanie pamiatkového a archeologického výskumuU00171
A0002520Vypracovanie návrhu na vyhlásenie pamiatkového územiaU00171
A0002521Vypracovanie podkladov na vyhlásenie veci za kultúrnu pamiatkuU00171
A0002522Vytváranie podmienok dotačného a viaczdrojového systému financovania záchrany a obnovy kultúrnych pamiatokU00171
A0002523Zabezpečovanie dočasnej odbornej úschovy hnuteľných kultúrnych pamiatokU00171
A0002524Zabezpečovanie rozvoja teórie a metodológie reštaurovania, budovanie študijných, vývojovo a analyticko-technologických pracovísk a laboratórií U00171
A0002525Zabezpečovanie výskumných a reštaurátorských prácU00171
A0002526Usporadúvanie výstav U00171
A0002527Vedenie registra múzeí a galérií Slovenskej republikyU00171
A0002528Vedenie registra predmetov múzejnej a galerijnej hodnotyU00171
A0002529Vyjadrovanie sa k žiadostiam o zápis do registra múzeí a galérií U00171
A0002530Staranie sa o ľudovú, umeleckú, remeselnú výrobu tak, aby toto odvetvie plnilo svoju kultúrnu a spoločenskú funkciuU00171
A0002531Vydávanie povolení na trvalý vývoz zbierkových predmetovU00171
A0002532Vydávanie povolení na dočasný vývoz zbierkových predmetovU00171
A0002533Vydávanie povolení na trvalý vývoz predmetov kultúrnej hodnotyU00171
A0002534Vyžiadanie stanoviska k trvalému vývozu a k obhliadke predmetu kultúrnej hodnotyU00171
A0002535Vedenie oznámení o dočasnom vývoze, spätnom dovoze a zmene podmienok dočasného vývozu predmetov kultúrnej hodnotyU00171
A0002536Vydávanie vyjadrení pamiatkovému úraduU00171
A0002537Koordinovanie budovania technickej infraštruktúry sídel s pamiatkovým územímU00171
A0002538Poskytovanie finančného príspevku na obnovu alebo na reštaurovanie, alebo na zachovanie pamiatkovej hodnoty kultúrnej pamiatkyU00171
A0002539Prijímanie oznámení o ohrození, poškodení, odcudzení alebo zničení kultúrnej pamiatkyU00171
A0002540Rozhodovanie o premiestnení hnuteľnej alebo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky alebo jej súčastiU00171
A0002541Vydávanie záväzných stanovísk a stanovísk k úpravám uličného interiéru, drobnej architektúry, historickej zelene, verejného osvetlenia a reklamných zariadeníU00171
A0002542Spolupráca v rámci základnej ochrany pamiatkového územia s vlastníkmi nehnuteľnostíU00171
A0002543Prijímanie oznámenia o náleze veci pamiatkovej hodnoty a rozhodovanie o nálezeU00171
A0002544Utváranie podmienok potrebných na zachovanie, ochranu, obnovu a využívanie pamiatkového fondu na území obceU00171
A0002545Utváranie predpokladov na integráciu knižničného systému do medzinárodných knižničných a informačných systémov a sietíU00171
A0002546Utváranie zdrojov na príspevky vlastníkom na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa na území obceU00171
A0002547Utvorenie a vedenie evidencie pamätihodností obceU00171
A0002548Vedenie evidencie pamiatkového fondu na území obceU00171
A0002549Zabezpečovanie knižnice z finančnej a personálnej stránkyU00171
A0002550Zabezpečovanie knižnično-informačných služieb podľa svojich zdrojových možnostíU00171
A0002551Zabezpečovanie odbornej konzervácie, vhodného využitia a prezentácie nehnuteľných archeologických nálezov a archeologických nálezískU00171
A0002552Zabezpečovanie ochrany kultúrnych pamiatokU00171
A0002553Zabezpečovanie výstavby a údržby kultúrnych zariadeníU00171
A0002554Zriadenie alebo založenie a zrušenie knižniceU00171
A0002555Požiadanie o zápis do Registra múzeí a galérií Slovenskej republiky, výmaz alebo oznámenie zmien v registriU00171
A0002556Ponúknutie vyradeného zbierkového predmetuU00171
A0002557Požiadanie Slovenského národného múzea a Slovenskej národnej galérie o odborné usmernenieU00171
A0002558Zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie múzeí a galériíU00171
A0002559Podporovanie spolupráce v oblasti knihovníctvaU00171
A0002560Ponúkanie vyradených knižničných dokumentov alebo knižničného fondu iným knižniciamU00171
A0002561Utváranie podmienok na ochranu pamiatkového fondu, vyjadrovanie sa o návrhoch na vyhlásenia a zrušenie pamiatkových územíU00171
A0002562Zabezpečovanie pravidelného dopĺňania, odbornej evidencie, odborného spracovania, ochrany využívania a sprístupňovania knižničného fonduU00171
A0002563Vykonávanie kontroly a štátneho odborného dohľadu na úseku múzeí, galérií a ochrany predmetov kultúrnej hodnotyU00171
A0002564Vykonávanie kontrolnej činnosti múzea alebo galérie zriaďovateľomU00171
A0002565Vyžiadavanie súhlasu na zlúčenie alebo zrušenie múzea a galérie alebo na prevod zriaďovateľskej funkcie alebo zakladateľskej funkcie dohodou na iného zriaďovateľa alebo zakladateľaU00171
A0002566Nadobúdanie, odborná evidencia, ochrana, využívanie a prezentácia zbierkových predmetovU00171
A0002567Vyjadrovanie sa k spôsobu naloženia so zbierkovými predmetmiU00171
A0002568Vykonávanie kontrolnej činnosti múzea alebo galérie zriaďovateľomU00171
A0002569Podporovanie divadelných aktivít formou účelových príspevkovU00172
A0002570Poskytovanie odbornej pomoci orgánom územnej samosprávy v oblasti divadelnej činnosti U00172
A0002571Pripravovanie a verejné predvádzanie hudobno-dramatických, dramatických a tanečných diel U00172
A0002572Rozvíjanie národnej divadelnej kultúry U00172
A0002573Vydávanie a rozširovanie periodických a neperiodických publikácií, propagačných materiálov U00172
A0002574Vydávanie záväzných stanovísk k zrušeniu alebo zlúčeniu divadlaU00172
A0002575Vykonávanie vlastnej sprostredkovateľskej činnosti U00172
A0002576Vyrábanie scénických a kostýmových úprav U00172
A0002577Priznanie nároku na osobitný príspevok podľa zákona o divadelnej činnostiU00172
A0002578Zriaďovanie a zrušovanie profesionálnych divadiel ako právnických osôbU00172
A0002579Dozeranie na súlad konaného podujatia s oznámenímU00172
A0002580Navrhovanie iného miesta konania podujatia usporiadateľoviU00172
A0002581Prijímanie oznámenia usporiadateľa o zámere usporiadať podujatieU00172
A0002582Ukladanie pokút za porušenie povinností súvisiacich s usporiadaním verejného kultúrneho podujatiaU00172
A0002583Zakazovanie podujatia, kde by jeho účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie alebo kde by konanie podujatia obmedzovalo verejnú dopravu alebo zásobovanie obyvateľstvaU00172
A0002584Zabezpečovanie divadelnej činnostiU00172
A0002585Udelenie oprávnenia na výkon kolektívnej správy podľa autorského zákonaU00173
A0002586Vykonávanie dohľadu nad výkonom kolektívnej správy podľa autorského zákonaU00173
A0002587Podporovanie tvorby a verejnej prezentácie osvetovej činnostiU00174
A0002588Zriaďovanie osvetových zariadeníU00174
A0002589Zabezpečovanie činnosti osvetového zariadeniaU00174
A0002590Utváranie podmienok na zabezpečenie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru a nehmotné kultúrne dedičstvoU00174
A0002591Utváranie podmienok na rozvoj osvetovej činnosti a záujmovej umeleckej činnostiU00174
A0002592Prezentovanie slovenskej kultúry v zahraničíU00175
A0002593Financovanie geodetických prác súvisiacich s plnením zákona o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiamU00176
A0002594Kontaktovanie sa s registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťamiU00176
A0002595Spolupráca s cirkevnými a náboženskými subjektmi v oblasti vzťahov so Slovákmi žijúcimi v zahraničíU00176
A0002596Vedenie registra cirkví a náboženských spoločnostíU00176
A0002597Vykonávanie dohľadu nad efektívnym a hospodárnym využitím finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v oblasti vzťahov s cirkvami a náboženskými spoločnosťamiU00176
A0002598Vypracúvanie analytických, koncepčných a informačných materiálov a odborných stanovísk v oblasti vzťahov s cirkvamiU00176
A0002599Vytváranie predpokladov na usporiadanie majetkovoprávnych vzťahov štátu a cirkví a náboženských spoločnostíU00176
A0002600Zabezpečovanie postupu cirkví a náboženských spoločností pri zúčtovaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtomU00176
A0002601Zabezpečovanie prípravy návrhu rozpočtu a kompletizovanie návrhov cirkví a náboženských spoločností pre štátny rozpočetU00176
A0002602Vykonávanie štátneho dohľadu a rozhodovanie v oblasti povinných výtlačkov periodických a neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych dielU00177
A0002603Vykonávanie štátneho dohľadu a rozhodovanie v oblasti audiovízieU00177
A0002604Evidovanie poskytovateľov obsahových služieb s ohlasovacou povinnosťouU00177
A0002605Evidovanie slovenských audiovizuálnych diel, slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov, slovenských multimediálnych diel a osôb pôsobiacich v audiovízii, vedenie registra nezávislých producentov v audiovíziiU00177
A0002606Poskytovanie dotácií z grantového systému v oblasti médií a audiovízieU00177
A0002607Uchovávanie, ochrana a obnova audiovizuálneho dedičstva, spracovávanie a zveľaďovanie audiovizuálneho dedičstva, spracovávanie a šírenie poznatkov z oblasti audiovizuálnej kultúryU00177
A0002608Vykonávanie štátneho dohľadu vrátane prvostupňového rozhodovania v správnom konaní v oblasti periodickej tlačeU00177
A0002609Služba verejnosti v oblasti spravodajstvaU00177
A0002610Služba verejnosti v oblasti televízneho vysielaniaU00177
A0002611Služba verejnosti v oblasti rozhlasového vysielaniaU00177
A0002612Štátna regulácia v oblasti vysielania a retransmisieU00177
A0002613Metodické riadenie činnosti slovenských inštitútov v zahraničí v oblasti ich kultúrneho pôsobeniaU00178
A0002614Posudzovanie etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vrátane biomedicínskeho výskumuU00179
A0002615Vedenie a uchovávanie osobitnej zdravotnej dokumentácieU00179
A0002616Vedenie a zverejňovanie zoznamu liečiv a liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravínU00179
A0002617Zabezpečenie projektov a služieb spojených s prevádzkou národného registra základných zdravotných údajovU00179
A0002618Spolupráca pri vypracúvaní súboru opatrení na kontrolu odberu orgánov, tkanív a buniekU00179
A0002619Jednotná príprava zdravotníctva na obranu štátuU00179
A0002620Stanovenie a aktualizácia určujúcich znakov jednotlivých druhov zdravotníckych zariadeníU00179
A0002621Stanovenie a aktualizácia minimálnych požiadaviek na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadeníU00179
A0002622Stanovenie a aktualizácia podrobností o zabezpečovaní systému kvality zdravotníckych zariadeníU00179
A0002623Vydávanie povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivostiU00179
A0002624Vydávanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby a povolenie zmeny typu ambulancieU00179
A0002625Uverejnenie výroku právoplatného rozhodnutia o vydaní licencie, o dočasnom pozastavení a o zrušení licencieU00179
A0002626Určovanie sídla staníc záchrannej zdravotnej služby,
označovanie operačného strediska, ambulancie, stanice záchrannej zdravotnej služby a ochranných odevov
U00179
A0002627Stanovenie minimálnych požiadaviek na priestorové, materiálno-technické a personálne vybavenie operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, stanice záchrannej zdravotnej služby a ambulancie záchrannej zdravotnej službyU00179
A0002628Stanovenie určujúcich znakov jednotlivých ambulancií záchrannej zdravotnej služby a metodiky hodnotenia činnosti záchrannej zdravotnej službyU00179
A0002629Vykonávanie dozoru nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ukladanie sankciíU00179
A0002630Zriaďovanie zariadení na plnenie osobitných úloh v zdravotníctve, najmä štatisticko-informačné zariadenia a knižničné zariadeniaU00179
A0002631Zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, tvorby a aktualizácie medzinárodnej klasifikácie chorôbU00179
A0002632Schvaľovanie ordinačných hodín neštátneho zdravotníckeho zariadeniaU00179
A0002633Spolupráca pri ochrane a podpore verejného zdraviaU00179
A0002634Zabezpečovanie súčinnosti na preventívnych programochU00179
A0002635Zriaďovanie agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivostiU00179
A0002636Zriaďovanie ambulancií vrátane staníc lekárskej služby prvej pomoci a ambulancií v zariadeniach sociálnych služiebU00179
A0002637Zriaďovanie špecializovaných zariadení ambulantnej starostlivosti, polikliník, nemocníc I. typu a nemocníc s poliklinikou I. typuU00179
A0002638Poskytovanie súčinnosti na preventívnych programoch na úseku zdravotnej starostlivosti a ochrany zdraviaU00179
A0002639Rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam vedúcich zdravotníckych zariadeníU00179
A0002640Rozhodovanie o povinnosti zdravotníckeho zariadenia poskytnúť zdravotnú starostlivosť osobe v prípade odmietnutia jej návrhu na uzavretie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo odstúpenia od tejto dohody z dôvodu zmeny odborného zameraniaU00179
A0002641Vedenie registra zdravotníckych zariadeníU00179
A0002642Vydávanie povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivostiU00179
A0002643Zabezpečovanie zastupovania v prípade potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti iným štátnym zdravotníckym zariadením alebo zdravotníckym zariadenímU00179
A0002644Zriaďovanie polikliník a nemocníc s poliklinikou II. typuU00179
A0002645Zriaďovanie, zakladanie a spravovanie stredných zdravotníckych škôlU00179
A0002646Povoľovanie očkovacích kampaníU00180
A0002647Riadenie a výkon štátneho dozoru, vydávanie záväzného opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho dozoru a samosprávy na úseku farmácie U00180
A0002648Riadenie, vykonávanie a kontrola výkonu štátnej správy na úseku farmácieU00180
A0002649Vydávanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničných lekárňachU00180
A0002650Zabezpečovanie údajov o spotrebe liekov v rámci Slovenskej republiky na všetkých úrovniach poskytovania zdravotnej starostlivostiU00180
A0002651Vyhodnocovanie efektívnosti preskripčných opatrení a prijímanie príslušných opatreníU00180
A0002652Vydávanie povolení na zaobchádzanie s liekmi a zdravotníckymi pomôckamiU00180
A0002653Vydávanie povolení na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkamiU00180
A0002654Vydávanie rozhodnutí o schválení mimoriadnych dovozovU00180
A0002655Vykonávanie štátneho dozoru na úseku farmácie a drogových prekurzorov U00180
A0002656Vydávanie posudkov na povolenie na zaobchádzanie s humánnymi liekmi a so zdravotníckymi pomôckami U00180
A0002657Vydávanie rozhodnutí o registrácii humánnych liekov U00180
A0002658Povoľovanie klinického skúšania liekov a zdravotníckych pomôcok U00180
A0002659Kontrola reklamy v oblasti humánnej farmácieU00180
A0002660Vedenie evidencie výrobcov a zoznamu registrovaných liekov a schválených zdravotníckych pomôcok U00180
A0002661Vykonávanie inšpekcie dodržiavania zásad správnej praxe a ukladanie pokút na úseku humánnej farmácieU00180
A0002662Vypracúvanie Slovenského liekopisu a Slovenského farmaceutického kódexu U00180
A0002663Koordinovanie a odborné usmerňovanie činnosti v oblasti humánnej farmácieU00180
A0002664Organizovanie poskytovania pohotovostných služieb vo verejných lekárňach po prerokovaní s príslušnou stavovskou organizáciouU00180
A0002665Rozhodovanie a určovanie spôsobu nakladania so zásobami liekov a zdravotníckych pomôcokU00180
A0002666Schvaľovanie prevádzkového času verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcokU00180
A0002667Vydávanie povolení na činnosť verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcokU00180
A0002668Vykonávanie kontroly poskytovania lekárenskej starostlivostiU00180
A0002669Vykonávanie kontroly vo verejných lekárňach, v pobočkách verejných lekární a vo výdajniach zdravotníckych pomôcokU00180
A0002670Zabezpečovanie informovanosti zdravotníckych zariadení o nedostatkoch v kvalite liekov a zdravotníckych pomôcok, o pozastavení registrácie liekov a stiahnutí liekov alebo zdravotníckych pomôcok z obehu alebo z prevádzkyU00180
A0002671Riadenie celoštátnych programov na ochranu, zachovanie a navrátenie zdraviaU00181
A0002672Koordinácia spolupráce ústredných orgánov štátnej správy a medzinárodnej spolupráce na úseku verejného zdraviaU00181
A0002673Plnenie úloh odvolacieho orgánu vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje úrad verejného zdravotníctvaU00181
A0002674Stanovenie limitov a hodnôt prípustnej záťaže fyzikálnymi, chemickými a biologickými faktormi, ako aj limitov ožiarenia a podmienok na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi z hľadiska ich možného vplyvu na verejné zdravie v súlade so súčasnými poznatkami vedyU00181
A0002675Tvorba podmienok na integráciu a koordináciu informačných systémov o verejnom zdravíU00181
A0002676Schvaľovanie, zriaďovanie národných referenčných centier a vedenie registra národných referenčných centierU00181
A0002677Riadenie integrácie informačných systémov zdravotníctva a ich
prevádzky
U00181
A0002678Spolupráca s OECD, WHO, Eurostatom a s ostatnými medzinárodnými organizáciami U00181
A0002679Zabezpečenie služieb spojených s edíciou informácií zdravotníckej štatistiky, analytických publikácií, zdravotníckych ročeniek, lekárskej knižnice a iných zdravotníckych publikácií U00181
A0002680Vedenie demografických údajov pre zdravotníctvo U00181
A0002681Poskytovanie štatistických informácií pre prognostickú činnosť v zdravotníctve U00181
A0002682Riadenie a koordinácia výkonu štátnej správy v oblasti knižníc z oblasti lekárskych vied a zdravotníctva a určovanie hlavných smerov tejto činnostiU00181
A0002683Zhromažďovanie, spracúvanie a sprístupňovanie vedeckých a odborných knižničných dokumentov z lekárskych vied a zdravotníctva a poskytovanie knižnično-informačných služieb podporujúcich rozvoj vedy, techniky, kultúry a vzdelávania U00181
A0002684Vykonávanie metodickej, poradenskej a štatistickej činnosti v systéme lekárskych knižníc U00181
A0002685Plnenie úloh súvisiacich so zabezpečením výkonu nariadenia Rady (Európske spoločenstvo) č. 883/2004 a č. 987/2009 v rezorte zdravotníctvaU00182
A0002686Plnenie úloh súvisiacich s verejným zdravotným poistením a zdravotnými poisťovňamiU00182
A0002687Prijímanie a potvrdzovanie prihlášok na verejné zdravotné poistenie U00182
A0002688Vydávanie preukazov verejného zdravotného poistenia U00182
A0002689Vydávanie európskych preukazov zdravotného poistenia U00182
A0002690Prijímanie a prerozdelenie poistného na verejné zdravotné poistenie U00182
A0002691Uplatňovanie nároku na úhradu za zdravotnú starostlivosť U00182
A0002692Poskytovanie informácií poistencom, iným zdravotným poisťovniam a orgánom štátnej správy U00182
A0002693Vykonávanie poradenskej činnosti pre poistencov a platiteľov poistného U00182
A0002694Uzatváranie zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti U00182
A0002695Uhrádzanie úhrady poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za poskytnutú zdravotnú starostlivosť U00182
A0002696Vedenie zoznamu poistencov zaradených na disperzáciu U00182
A0002697Vykonávanie kontrolnej činnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a platiteľov poistného U00182
A0002698Vykonávanie analýzy predpisovania liekov U00182
A0002699Vymáhanie pohľadávok na poistnom vrátane úrokov z omeškania U00182
A0002700Poskytovanie príspevkov na úhradu zdravotnej starostlivosti U00182
A0002701Vedenie zoznamov poistencov čakajúcich na poskytnutie zdravotnej starostlivosti U00182
A0002702Predkladanie správ o hospodárení, výročnej správy o hospodárení a plánov činnosti zdravotnej poisťovne U00182
A0002703Vyhodnocovanie indikátorov kvality podľa metodiky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky U00182
A0002704Vedenie zoznamov a evidencie poistencov U00182
A0002705Vedenie účtov poistencov U00182
A0002706Vedenie a uchovávanie dokumentácie poistencov U00182
A0002707Prijímanie a potvrdzovanie prihlášok na verejné zdravotné poistenie U00182
A0002708Akreditácia programov ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkovU00183
A0002709Kontrola kvality ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkovU00183
A0002710Riadenie vzdelávania zdravotníckych zamestnancovU00183
A0002711Stanovovanie minimálneho štandardu pre kurzy prvej pomociU00183
A0002712Stanovovanie minimálneho štandardu pre špecializačné programy sústavného vzdelávania a certifikačné programy zdravotníckych pracovníkovU00183
A0002713Stanovenie siete stredných zdravotných škôl, študijných odborov stredných zdravotných škôl, schvaľovanie učebnice a učebných pomôcok a kontrola odbornej zložky vzdelávania na stredných zdravotných
školách
U00183
A0002714Vydávanie potvrdení o rovnocennosti vzdelania a vydávanie rozhodnutí o uznaní špecializácie a certifikátov získaných mimo územia Slovenskej republikyU00183
A0002715Stanovenie odbornej spôsobilosti a rozsahu praxe na výkon zdravotníckeho povolaniaU00183
A0002716Plnenie úloh notifikačného orgánu vo veciach ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkovU00183
A0002717Výkon dozoru a kontroly na úseku prírodných liečebných kúpeľov, prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a klimatických podmienok vhodných na liečenieU00184
A0002718Správa monitorovacieho systému prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojovU00184
A0002719Ukladanie pokút za priestupky a správne delikty na úseku prírodných liečebných kúpeľov, prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a klimatických podmienok vhodných na liečenieU00184
A0002720Uznávanie prírodných liečivých vôd, prírodných minerálnych vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie a zrušenie uznania, oznamovanie uznania prírodných minerálnych vôd príslušným orgánom Európskej únieU00184
A0002721Určovanie neodkladných ochranných opatrení a opatrení na odstránenie nedostatkov na úseku prírodných liečebných kúpeľov, prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych vôdU00184
A0002722Vyberanie úhrad za odber z prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojovU00184
A0002723Vypracovanie návrhu na uznanie kúpeľného miesta, na zrušenie uznania a návrhu štatútu kúpeľného miesta, jeho zmena a zrušenieU00184
A0002724Vedenie zoznamu akreditovaných laboratóriíU00184
A0002725Vydávanie povolení na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečebníU00184
A0002726Vydávanie povolení na využívanie prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov, ich zmena a zrušenie a vydávanie povolení na úpravu vodyU00184
A0002727Vydávanie stanovísk k činnostiam na dotknutých územiach podľa zákona o prírodných liečivých vodáchU00184
A0002728Vydávanie a zrušenie poverení na výkon činnosti balneotechnikaU00184
A0002729Cenová politika v oblasti cien výrobkov, služieb a výkonov v zdravotníctve a v oblasti cien nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniachU00185
A0002730Stanovenie rozsahu regulácie cien v oblasti zdravotníctvaU00185
A0002731Stanovenie postupu pri podávaní žiadosti o zaradenie lieku a stanovenie maximálnej úradne určenej ceny vrátane vybavenia žiadostiU00185
A0002732Plnenie úloh z Dohovoru o zákaze vývoja, výroby a hromadenia zásob biologických zbraní a o ich zničeníU00186
A0002733Príprava medzinárodných zmlúv so štátmi a medzinárodnými organizáciami v oblasti zákazu biologických zbraníU00186
A0002734Vypracovanie metodických a koncepčných postupov ochrany pred bioterorizmomU00186
A0002735Úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečovaním činnosti vládyU00187
A0002736Vykonávanie kontroly plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správyU00188
A0002737Kontrola efektívnosti štátnej správyU00188
A0002738Vykonávanie kontroly plnenia úloh z uznesení vládyU00189
A0002739Vykonávanie kontroly vybavovania petícií a sťažností v štátnej správeU00190
A0002740Vykonávanie kontroly vybavovania petícií a sťažností obcamiU00190
A0002741Vykonávanie kontroly vybavovania petícií a sťažností vyššími územnými celkamiU00190
A0002742Prevádzkovanie ústredného portálu verejnej správyU00191
A0002743Koordinácia plnenia úloh v oblasti ľudských práv, práv národnostných menšín, rovnakého zaobchádzania a rodovej rovnostiU00192
A0002744Navrhovanie opatrení na ochranu a podporu hospodárskej súťažeU00193
A0002745Predkladanie správy vláde Slovenskej republiky o svojej činnostiU00193
A0002746Rozhodovanie vo veciach ochrany súťažeU00193
A0002747Vydávanie rozhodnutí o porušení zákona o ochrane hospodárskej súťažeU00193
A0002748Vydávanie rozhodnutí o tom, že konanie alebo činnosť podnikateľa je zakázanáU00193
A0002749Vydávanie rozhodnutí o vykonaní inšpekcie na úseku ochrany hospodárskej súťažeU00193
A0002750Vydávanie stanovísk v oblasti podpory a ochrany hospodárskej súťažeU00193
A0002751Vykonávanie inšpekcieU00193
A0002752Vykonávanie prešetrovania na relevantnom trhuU00193
A0002753Zverejňovanie oznámenia o koncentráciiU00193
A0002754Zostavovanie programu štatistických zisťovaní v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciamiU00194
A0002755Zhromažďovanie a spracúvanie štatistických údajovU00194
A0002756Využívanie údajov z administratívnych zdrojov na účely štátnej štatistikyU00194
A0002757Zverejňovanie výsledkov štatistických zisťovaní za Slovenskú republiku a za jednotlivé územné celky a správne celkyU00194
A0002758Určovanie metodiky vedenia systému národných účtov a zostavovanie národných účtovU00194
A0002759Vypracúvanie analýz vybraných charakteristík sociálno-ekonomického a ekologického vývoja Slovenskej republiky ako celku a jej jednotlivých častí a pravidelné informovanie verejnosti o sociálno-ekonomickom a demografickom vývojiU00194
A0002760Poskytovanie štatistických informácií a vydávanie štatistických publikáciíU00194
A0002761Získavanie a zhromažďovanie zahraničných štatistických informácií na účely porovnávania stavu a vývoja ekonomiky Slovenskej republiky so zahraničímU00194
A0002762Kontrola dodržiavania spravodajskej povinnosti v oblasti štátnej štatistiky a ukladanie pokút za jej porušenieU00194
A0002763Vytváranie, zverejňovanie a spravovanie štatistických klasifikácií, číselníkov a registrov v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciamiU00194
A0002764Organizovanie a vykonávanie reprezentatívnych výskumov verejnej mienky o sociálno-ekonomických otázkachU00194
A0002765Zostavenie, vyhotovenie a distribúcia sčítacích tlačív na sčítanie obyvateľov, domov a bytovU00194
A0002766Spracúvanie výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytovU00194
A0002767Zverejňovanie výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytovU00194
A0002768Zabezpečenie organizačných, personálnych, programových a technických podmienok na spracovanie výsledkov volieb a referenda konaných podľa osobitných zákonovU00194
A0002769Vydávanie metodických pokynov na zabezpečenie a financovanie prípravy, priebehu a vykonania sčítania obyvateľov, domov a bytov a na ochranu zisťovaných a získaných údajovU00194
A0002770Sčítanie hromadne ubytovaných príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky a sčítanie vo vojenských obvodoch pri sčítaní obyvateľov, domov a bytovU00194
A0002771Sčítanie osôb vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody pri sčítaní obyvateľov, domov a bytovU00194
A0002772Sčítanie členov personálu zastupiteľských úradov Slovenskej republiky a ich rodinných príslušníkov zdržujúcich sa v mieste ich dislokácie pri sčítaní obyvateľov, domov a bytovU00194
A0002773Revízia vymedzenia základných sídelných jednotiek pre sčítanie obyvateľov, domov a bytovU00194
A0002774Aktualizácia mapových podkladov potrebných na ústrednú revíziu vymedzenia základných sídelných jednotiek a zakreslenie výsledkov ústrednej revízie základných sídelných jednotiek do mapovej dokumentácieU00194
A0002775Zabezpečenie prípravy, priebehu a vykonania sčítania obyvateľov, domov a bytovU00194
A0002776Zabezpečenie informačnej a propagačnej kampane pri sčítaní obyvateľov, domov a bytovU00194
A0002777Organizačné zabezpečenie voliebU00194
A0002778Štátna štatistika a iné štatistické zisťovania vykonávané ministerstvami a štátnymi organizáciamiU00194
A0002779Poskytovanie údajov z katastrálneho operátu U00195
A0002780Preberanie, zhodnocovanie, dokumentovanie, archivovanie a sprístupňovanie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností U00195
A0002781Prejednávanie priestupkov a porušenia poriadku na úseku geodézie a kartografieU00195
A0002782Riadenie a koordinovanie výskumu a vedecko-technického rozvoja a zhromažďovanie vedecko-technických informácií pre geodetické a kartografické činnostiU00195
A0002783Evidovanie údajov podrobného polohového bodového pola U00195
A0002784Štandardizovanie geografického názvosloviaU00195
A0002785Vydávanie súhlasu s návrhom geografických názvov pred ich štandardizáciou U00195
A0002786Vydávanie súhlasu s návrhom názvov hradov a zámkov pred ich štandardizáciouU00195
A0002787Vydávanie súhlasu s návrhom názvov vôd, chránených území a krasových javov pred ich štandardizáciouU00195
A0002788Úradné overovanie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností U00195
A0002789Určovanie kvalitatívnych podmienok na vykonávanie vybraných geodetických a kartografických činnostíU00195
A0002790Určovanie záväzných geodetických systémov, ich realizácií a lokalizačných štandardovU00195
A0002791Vydávanie a odnímanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti v oblasti geodézie a kartografieU00195
A0002792Vydávanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie na autorizačné overovanie vybraných geodetických a kartografických činnostíU00195
A0002793Vykonávanie štátneho dozoru v oblasti geodézie a kartografieU00195
A0002794Zabezpečovanie a preberanie, zhodnocovanie, dokumentovanie, archivovanie a sprístupňovanie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činnostíU00195
A0002795Zabezpečovanie stabilizovania a vymeriavania geodetických bodov štátnej hranice a aktualizácie geodetickej časti hraničného dokumentárneho dielaU00195
A0002796Zabezpečovanie tvorby a prevádzkovania informačného systému geodézie, kartografie a katastra a poskytovanie informácií a údajov z informačného systému geodézie, kartografie a katastraU00195
A0002797Zabezpečovanie tvorby a prevádzkovania permanentnej lokalizačnej služby U00195
A0002798Zabezpečovanie tvorby, aktualizácie a vydávania základných štátnych mapových diel, máp územneho a správneho členenia Slovenskej republikyU00195
A0002799Zabezpečovanie výkonu geodetických a kartografických činností pre vlastnú potrebuU00195
A0002800Zabezpečovanie zriaďovania a aktualizácie geodetických základov a zriaďovania podrobného polohového bodového poľa pre obnovu katastrálneho operátu novým mapovanímU00195
A0002801Zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti geodézie a kartografie mimo potrieb obrany štátuU00195
A0002802Vydávanie a zverejňovanie katalógu tried objektovU00195
A0002803Vydávanie preukazov na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti U00195
A0002804Kontrola geodetických a kartografických činností, ktorých výsledky sa majú prevziať do katastra, a overovanie geometrických plánov U00196
A0002805Overovanie kópie alebo rovnopisu verejných listín alebo iných listín, na ktorých základe sa má vykonať zápis do katastra, ako aj kópie geometrických plánov pre potreby správy a aktualizácie katastra v súlade s právnym stavom a so skutočným stavomU00196
A0002806Overovanie spôsobilosti zamestnancov katastrálnych úradov rozhodovať o návrhu na vkladU00196
A0002807Poskytovanie informácií z katastra U00196
A0002808Prejednávanie priestupkov v konaní o porušení poriadku na úseku katastra U00196
A0002809Vykonávanie štátnej správy na úseku katastraU00196
A0002810Rozhodovanie v katastrálnom konaní U00196
A0002811Vykonávanie štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni konajú správy katastraU00196
A0002812Rozhodovanie v pochybnostiach o predmete evidovania v katastriU00196
A0002813Spracúvanie sumárnych údajov o pôdnom fonde U00196
A0002814Spravovanie pozemkovej knihy a železničnej knihy U00196
A0002815Vydávanie verejných listín z katastraU00196
A0002816Vykonávanie katastrálnej inšpekcieU00196
A0002817Zabezpečovanie zostavenia návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov U00196
A0002818Zapisovanie práv k nehnuteľnostiam U00196
A0002819Riadenie katastrálnych úradov a rozhodovanie v pochybnostiach o ich príslušnostiU00196
A0002820Zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce na úseku katastraU00196
A0002821Informovanie verejnosti v oblasti jadrovej bezpečnosti a jadrových zariadeníU00197
A0002822Kontrola plnenia povinností v oblasti jadrového dozoruU00197
A0002823Overovanie odbornej spôsobilosti držiteľov povolení v oblasti jadrového dozoruU00197
A0002824Posudzovanie návrhu stratégie jadrovej energetikyU00197
A0002825Posudzovanie plánov a poriadkov v oblasti jadrovej bezpečnostiU00197
A0002826Posudzovanie programu prípravy zamestnancov v oblasti jadrového dozoruU00197
A0002827Posudzovanie technického vybavenia špecializovaného zariadeniaU00197
A0002828Predkladanie správy o jadrovej bezpečnostiU00197
A0002829Rozhodovanie v súvislostiach s jadrovým zariadenímU00197
A0002830Schvaľovanie v oblasti jadrovej bezpečnosti, jadrovej energie a jadrových zariadeníU00197
A0002831Ukladanie limitov a obmedzení v nakladaní s jadrovým palivom a prevádzkou jadrových zariadeníU00197
A0002832Ukladanie sankcií na úseku jadrového dozoruU00197
A0002833Určovanie držiteľov povolenia na nakladanie s jadrovým palivomU00197
A0002834Vedenie štátneho systému evidencie jadrových materiálov, špeciálnych materiálov a zariadeníU00197
A0002835Vydávanie súhlasu v súvislosti s jadrovým zariadenímU00197
A0002836Vykonávanie pôsobnosti stavebného úradu na stavby jadrových zariadeníU00197
A0002837Vykonávanie štátneho dozoru v oblasti jadrovej energie a jadrovej bezpečnostiU00197
A0002838Informovanie susedných štátov a inštitúcií o nezákonnom zmocnení sa jadrových materiálov, rádioaktívnych žiaričov, nehodách a haváriách na jadrových zariadeniachU00197
A0002839Zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti jadrového dozoruU00197
A0002840Koordinovanie a zabezpečovanie oznamovania návrhov technických predpisov, návrhov ich zmien, návrhov slovenských technických noriem, ich zmien a postupov posudzovania zhody do zahraničiaU00198
A0002841Informovanie komisie a európskych normalizačných organizácií o zozname predmetov normalizačných prác, o jeho rozšírení a o návrhu slovenskej technickej normyU00198
A0002842Určovanie právnickej osoby na zabezpečenie tvorby, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriemU00198
A0002843Určovanie slovenskej technickej normy vhodnej na posudzovanie zhodyU00198
A0002844Zabezpečenie plnenia povinností vyplývajúcich z členstva v medzinárodných normalizačných organizáciách a európskych normalizačných organizáciách prostredníctvom určenej právnickej osobyU00198
A0002845Vydávanie zoznamu slovenských technických noriem, zoznamu slovenských technických noriem harmonizovaných s technickými predpismi a zoznamu slovenských technických noriem vhodných na posudzovanie zhody a zoznamu slovenských technických noriem citovaných v právnych predpisochU00198
A0002846Oznamovanie orgánom Európskej únie, že v Slovenskej republike sa preukázateľne zistilo, že harmonizovaná európska norma nespĺňa základné požiadavky uvedené v technických predpisoch vydaných orgánmi Európskej únie, prípadne iné skutočnosti týkajúce sa technických noriemU00198
A0002847Výkon úloh metrologického dozoru a dohľaduU00199
A0002848Výskum, vývoj, uchovávanie a medzinárodné porovnávanie národných etalónov jednotiek a ich stupníc a odovzdávanie ich hodnôt na iné etalóny a meradlá používané v národnom hospodárstveU00199
A0002849Metrologická kontrola vrátane overovania určených meradiel a vykonávania úradného meraniaU00199
A0002850Medzinárodná spolupráca v oblasti metrológieU00199
A0002851Autorizácia na výkon overovania určených meradiel alebo vykonávanie úradného meraniaU00199
A0002852Registrácia na vykonávanie opravy alebo montáže určených meradiel alebo na balenie alebo dovoz označených spotrebiteľských baleníU00199
A0002853Zabezpečovanie jednotnosti a správnosti meraniaU00199
A0002854Zabezpečovanie tvorby slovenských technických noriem a predpisov pre oblasť metrológieU00199
A0002855Určovanie organizácie na zabezpečenie plnenia úloh metrologickej kontroly a úradného meraniaU00199
A0002856Úkony spojené so zastupovaním Slovenskej republiky v medzinárodných metrologických organizáciách a zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z tohto členstvaU00199
A0002857Manažérstvo kvalityU00200
A0002858Oznamovanie autorizovaných osôb poverených plnením úloh notifikovaných orgánov Európskej komisii a ostatným členským štátom Európskej únieU00201
A0002859Sprostredkovanie informácií o technických predpisoch z oblasti posudzovania zhodyU00201
A0002860Udeľovanie a odnímanie autorizácie na výkon posudzovania zhodyU00201
A0002861Ukladanie pokút v oblasti posudzovania zhodyU00201
A0002862Kontrola plnenia podmienok autorizácie na vykonávanie posudzovania zhodyU00201
A0002863Ukladanie povinností na odstránenie nedostatkov v činnosti autorizovanej osoby poverenej plnením úloh notifikovaných orgánov pôsobiacich v rámci Európskej únieU00201
A0002864Zabezpečovanie jednotného uplatňovania technických požiadaviek posudzovania zhody a výkonu dohľaduU00201
A0002865Zabezpečovanie medzinárodnej výmeny informácií z oblasti posudzovania zhodyU00201
A0002866Vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním akreditačných požiadaviek akreditovanými osobamiU00202
A0002867Úkony spojené s vydávaním rozhodnutí o akreditácii na posudzovanie zhodyU00202
A0002868Inšpekcia a overovanie testovacích pracovísk v oblasti dodržiavania
zásad správnej laboratórnej praxe
U00202
A0002869Úkony spojené s vydávaním osvedčení o dodržiavaní zásad správnej laboratórnej praxeU00202
A0002870Zastupovanie Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách združujúcich akreditačné orgányU00202
A0002871Osvedčovanie spôsobilosti na vykonávanie skúšania výrobkov, kalibrovanie meradiel, vykonávanie certifikačnej, inšpekčnej alebo obdobnej technickej činnostiU00202
A0002872Ukladanie pokút v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhodyU00202
A0002873Predkladanie správy o výsledkoch verejného obstarávaniaU00203
A0002874Registrácia a vedenie zoznamu odborne spôsobilých osôbU00203
A0002875Sprístupňovanie programového vybavenia pre elektronickú komunikáciu  vo verejnom obstarávaníU00203
A0002876Ukladanie pokút za správne delikty na úseku verejného obstarávaniaU00203
A0002877Registrácia a vedenie zoznamu podnikateľovU00203
A0002878Vydávanie preukazov o odbornej spôsobilosti na úseku verejného obstarávaniaU00203
A0002879Vydávanie vestníka verejného obstarávaniaU00203
A0002880Vykonávanie dohľadu nad verejným obstarávanímU00203
A0002881Registrácia a vedenie zoznamu registrovaných osôbU00203
A0002882Zverejňovanie oznámení o začatí rokovacích konaní bez zverejneniaU00203
A0002883Zverejňovanie informácií o dohodách obmedzujúcich hospodársku súťaž vo verejnom obstarávaníU00203
A0002884Rozhodovanie o patentoch a dodatkových ochranných osvedčeniachU00204
A0002885Rozhodovanie o úžitkových vzorochU00204
A0002886Rozhodovanie o ochranných známkachU00204
A0002887Rozhodovanie o dizajnochU00204
A0002888Rozhodovanie o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkovU00204
A0002889Rozhodovanie o topografiách polovodičových výrobkovU00204
A0002890Rozhodovanie o medzinárodnej prihláške podanej na základe Zmluvy o patentovej spolupráciU00204
A0002891Prijatie a zaslanie európskej patentovej prihláškyU00204
A0002892Prijatie a odoslanie ochrannej známky Európskej únieU00204
A0002893Prijatie a odoslanie dizajnu Európskej únieU00204
A0002894Výber a vrátenie správnych poplatkov na úseku priemyselného vlastníctvaU00204
A0002895Výber a vrátenie udržiavacích poplatkov na úseku priemyselného vlastníctvaU00204
A0002896Podanie námietok proti zverejnenému označeniu pôvodu a zemepisnému označeniu v Úradnom vestníku Európskej únieU00204
A0002897Rozhodovanie o riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam úradu, ktoré boli vydané v prvostupňovom konaníU00204
A0002898Vykonávanie odborných skúšok patentových zástupcov, vydávanie osvedčenia o úspešnom absolvovaní odborných skúšok patentových zástupcovU00204
A0002899Sprístupňovanie údajov o patentoch, úžitkových vzoroch, dodatkových ochranných osvedčeniach, ochranných známkach, dizajnoch, označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov, topografiách polovodičových výrobkovU00205
A0002900Výmena údajov o patentoch, úžitkových vzoroch, dodatkových ochranných osvedčeniach, ochranných známkach, dizajnoch, označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov, topografiách polovodičových výrobkovU00205
A0002901Koordinovanie činností ústredných a ostatných štátnych orgánov v oblasti štátnych hmotných rezervU00206
A0002902Rozmiestňovanie štátnych hmotných rezervU00206
A0002903Tvorba, dopĺňanie, financovanie, hospodárenie, ochrana a kontrola štátnych hmotných rezerv podľa osobitostí jednotlivých kategóriíU00206
A0002904Vykonávanie majetkovej správy štátnych hmotných rezervU00206
A0002905Zabezpečovanie analytickej a operatívnej evidencie zásob štátnych hmotných rezervU00206
A0002906Zabezpečovanie pripravenosti štátnych hmotných rezerv na ich použitie na určené cieleU00206
A0002907Zhromažďovanie údajov o disponibilných zdrojoch štátnych hmotných rezervU00206
A0002908Zabezpečovanie styku so zahraničím na účelné a efektívne riešenie štátnych hmotných rezervU00206
A0002909Spolupráca s Európskou úniou a Medzinárodnou energetickou agentúrou pri predchádzaní a riešení stavu ropnej núdzeU00206
A0002910Ochrana utajovaných skutočnostíU00207
A0002911Akreditácia certifikačných autorít pôsobiacich na území Slovenskej republikyU00207
A0002912Certifikácia produktov pre elektronický podpisU00207
A0002913Podielanie sa na odstraňovaní príčin a podmienok trestnej činnosti, na prevencii a na potláčaní kriminalityU00208
A0002914Podávanie návrhov, upozornení a protestovU00208
A0002915Podávanie obžalobyU00208
A0002916Preskúmanie zákonnosti postupov a rozhodnutí orgánov verejnej správyU00208
A0002917Prijímanie a preverovanie oznámení o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin U00208
A0002918Pripravovanie a realizovanie preventívnych opatrení zameraných na predchádzanie porušovaniu zákonovU00208
A0002919Riadenie, organizovanie a kontrola činnosti okresných prokuratúr U00208
A0002920Riadenie, organizovanie a kontrola činnosti prokuratúrU00208
A0002921Riadenie, organizovanie a kontrola činnosti vojenských obvodných prokuratúr U00208
A0002922Vykonávanie dozoru nad uplatňovaním zákonov a právnych predpisov U00208
A0002923Vykonávanie pôsobnosti v občianskom súdnom konaníU00208
A0002924Vykonávanie previerky v miestach, kde sa vykonáva väzbaU00208
A0002925Vykonávanie previerky v orgánoch verejnej správyU00208
A0002926Zabezpečovanie práv poškodenéhoU00208
A0002927Zastupovanie štátu v konaní pred súdmiU00208
A0002928Prijímanie a získavanie informácií o právoplatných odsúdeniachU00208
A0002929Vedenie registra trestovU00208
A0002930Vydávanie odpisu z registra trestovU00208
A0002931Vyžiadanie informácií o odsúdeníU00208
A0002932Vydávanie pokynov na označenie záznamu v SIRENEU00208
A0002933Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami štátu, územnej samosprávy a ostatných subjektov ustanovených zákonomU00209
A0002934Kontrola hospodárenia s prostriedkami rozpočtov, ktoré schvaľuje Národná rada Slovenskej republiky alebo vláda Slovenskej republikyU00209
A0002935Kontrola prostriedkov poskytnutých z Európskej únie a zo zahraničiaU00209
A0002936Kontrola spôsobu vyrubovania a vymáhania daní, ciel, odvodov, poplatkov a pokútU00209
A0002937Predkladanie správy o výsledkoch kontrolnej činnosti Národnej rade Slovenskej republikyU00209
A0002938Prispôsobenie a uplatňovanie medzinárodných štandardov kontrolnej činnostiU00209
A0002939Ukladanie poriadkových pokút za marenie výkonu kontrolyU00209
A0002940Vypracovanie stanoviska k návrhu štátneho rozpočtu a k návrhu štátneho záverečného účtuU00209
A0002941Zverejňovanie informácií získaných z kontrolnej činnostiU00209
A0002942Spolupráca s najvyššími kontrolnými inštitúciami v zahraničí v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazanáU00209
A0002943Zastupovanie Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách združujúcich najvyššie kontrolné inštitúcie členských štátov Európskej únieU00209
A0002944Odvádzanie preddavku na poistné, ktorého platiteľom je štátU00210
A0002945Poskytovanie informácií o prihláškach zdravotnej poisťovniU00210
A0002946Určovanie formy a náležitosti preukazu poistencaU00210
A0002947Určovanie spôsobu a formy vykazovania poistnéhoU00210
A0002948Vedenie centrálneho registra poistencovU00210
A0002949Vedenie registra podaných prihlášok na verejné zdravotné poistenieU00210
A0002950Vedenie zoznamu lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivostiU00210
A0002951Vedenie zoznamu platiteľov poistnéhoU00210
A0002952Vedenie zoznamu zdravotných poisťovníU00210
A0002953Vykonávanie dohľadu nad verejným zdravotným poistenímU00210
A0002954Zúčastňovanie sa pri prerozdelení poistnéhoU00210
A0002955Prevádzkovanie informačného systému pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouU00211
A0002956Uhrádzanie nákladov na zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencoviU00211
A0002957Vedenie zoznamu lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivostiU00211
A0002958Vedenie zoznamu osôb oprávnených na výkon dohľaduU00211
A0002959Vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivostiU00211
A0002960Dozorná činnosť na úseku ochrany osobných údajovU00212
A0002961Ukladanie sankcií na úseku ochrany osobných údajovU00212
A0002962Registrácia informačných systémov, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje U00212
A0002963Evidencia zodpovedných osôb na úseku ochrany osobných údajovU00212
A0002964Vydávanie záväzných stanovísk a rozhodnutí k cezhraničnému toku osobných údajov U00212
A0002965Vydávanie stanovísk k ochrane osobných údajovU00212
A0002966Správa o stave ochrany osobných údajovU00212
A0002967Vyjadrovanie sa k návrhom právnych predpisov a k návrhom ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, v ktorých sa upravuje spracúvanie osobných údajovU00212
A0002968Spolupráca s inštitúciami Európskej únie na úseku ochrany osobných údajovU00212
A0002969Spolupráca s národnými dozornými autoritami na úseku ochrany osobných údajovU00212
A0002970Spolupráca s Radou Európy a OECD na úseku ochrany osobných údajovU00212
A0002971Ochrana záujmov koncových užívateľov v oblasti elektronických komunikáciíU00213
A0002972Vydávanie individuálnych povolení na používanie čísel v oblasti elektronických komunikáciíU00213
A0002973Správa čísel a vedenie databázy pridelených čísel verejných sietí a služieb v oblasti elektronických komunikáciíU00213
A0002974Overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti v oblasti elektronických komunikáciíU00213
A0002975Poskytovanie informácií koncovým užívateľom v súvislosti so službami v oblasti elektronických komunikáciíU00213
A0002976Poskytovanie konzultácií v oblasti elektronických komunikáciíU00213
A0002977Evidovanie oznámení podnikov o začatí, zmenách a ukončení poskytovania sietí a služieb v oblasti elektronických komunikáciíU00213
A0002978Vydávanie individuálnych povolení na používanie frekvenciíU00213
A0002979Vydávanie potvrdení o splnení oznamovacej povinnosti podľa všeobecného povolenia pre siete a služby v oblasti elektronických komunikáciíU00213
A0002980Sledovanie vývoja a úrovne cien služieb patriacich do povinností univerzálnej služby v oblasti elektronických komunikáciíU00213
A0002981Správa frekvenčného spektraU00213
A0002982Určovanie relevantných trhov v oblasti elektronických komunikáciíU00213
A0002983Určovanie významného podniku na relevantnom trhu a ukladanie povinností na úseku národnej regulácie a cenovej regulácie v oblasti elektronických komunikáciíU00213
A0002984Určovanie úhrad na úseku národnej regulácie a cenovej regulácie v oblasti elektronických komunikáciíU00213
A0002985Mimosúdne riešenie sporov medzi koncovými užívateľmi a podnikmi na úseku národnej regulácie a cenovej regulácie v oblasti elektronických komunikáciíU00213
A0002986Riešenie sporov medzi podnikmi v oblasti elektronických komunikáciíU00213
A0002987Vykonávanie dohľadu a ukladanie sankcií v oblasti elektronických komunikáciíU00213
A0002988Regulácia cien na úseku národnej regulácie a cenovej regulácie v oblasti elektronických komunikáciíU00213
A0002989Zabezpečovanie medzinárodných vzťahov v oblasti elektronických komunikácií na úrovni regulačných orgánovU00213
A0002990Vydávanie všeobecného povolenia na úseku národnej regulácie a cenovej regulácie v oblasti elektronických komunikáciíU00213
A0002991Schvaľovanie technickej špecifikácie zariadení na odpočúvanie a zaznamenávanie prevádzky v sieťach v oblasti elektronických komunikáciíU00213
A0002992Rozhodovanie o spoločnom používaní infraštruktúry vrátane stavieb, priestorov a častí vedení v oblasti elektronických komunikáciíU00213
A0002993Určenie podniku na poskytovanie univerzálnej služby v oblasti elektronických komunikáciíU00213
A0002994Rozhodovanie o úhrade čistých nákladov vzniknutých pri poskytovaní univerzálnej službyU00213
A0002995Zverejňovanie aktuálnej databázy podnikov na poskytovanie univerzálnej služby v oblasti elektronických komunikácií na interneteU00213
A0002996Zostavovanie plánu využívania frekvenčného spektraU00213
A0002997Koordinácia a kontrola využívania frekvenčného spektraU00213
A0002998Udeľovanie súhlasu na prevod práv na používanie frekvenciíU00213
A0002999Evidovanie a zverejňovanie zmlúv o prístupe a prepojení sietí v oblasti elektronických komunikáciíU00213
A0003000Vykonávanie štátnej regulácie poštových služiebU00214
A0003001Vykonávanie štátneho dohľadu nad poskytovaním poštových služiebU00214
A0003002Zabezpečovanie medzinárodných vzťahov v oblasti poštových služieb na úrovni regulačných orgánovU00214
A0003003Umiestnenie poštovej schránky na verejne prístupnom miesteU00214
A0003004Vykonávanie cenovej regulácie v sieťových odvetviachU00215
A0003005Navrhovanie rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobu jej vykonaniaU00215
A0003006Schvaľovanie osobitného režimu prepravy elektriny distribučnou sústavouU00215
A0003007Poskytovanie informácií v oblasti regulácie sieťových odvetvíU00215
A0003008Riešenie podnetov účastníkov trhu s elektrinou, plynom, teplom a vodouU00215
A0003009Rozhodovanie o rezervácii kapacity zásobníka a akumulácii plynu pre prevádzkovateľa sieteU00215
A0003010Rozhodovanie o vydaní, zmene a o odňatí povolenia na vykonávanie regulovaných činnostíU00215
A0003011Rozhodovanie o vyňatí regulovaného subjektu alebo regulovanej činnosti z regulácieU00215
A0003012Rozhodovanie v sporoch o povinnosti zabezpečiť prístup do sústavy, siete, zásobníka a k akumulácii plynu a v sporoch pri poskytovaní systémových a podporných služiebU00215
A0003013Schvaľovanie dispečerského poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavyU00215
A0003014Schvaľovanie pravidiel rozvrhovania aktív a pasív, nákladov a výnosov a pravidiel odpisovaniaU00215
A0003015Schvaľovanie pravidiel rozdeľovania príjmov z uvoľnenej prerušiteľnej kapacity pri preprave plynu a určovanie primeranej ceny za uvoľnenú prerušiteľnú kapacituU00215
A0003016Schvaľovanie prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy a siete a prevádzkovateľa zásobníka plynuU00215
A0003017Schvaľovanie pravidiel predaja elektriny formou aukcie a vykonávanie dohľadu nad priebehom aukcií výrobcu elektriny, dodávateľa elektriny a obchodníka s elektrinouU00215
A0003018Schvaľovanie výšky poplatkov za nevyvážený vstup do siete a odber zo siete a poplatky za poskytovanie informáciíU00215
A0003019Sledovanie a vyhodnocovanie prijatých opatrení na riešenie predchádzania vzniku preťaženia národnej sústavy a sieteU00215
A0003020Sledovanie dodržiavania povinností prevádzkovateľa energetickej sústavy a sieteU00215
A0003021Udeľovanie výnimky z povinností prístupu do energetickej sústavy a sieteU00215
A0003022Ukladanie opatrení na nápravu a odstránenie nedostatkov v sieťových odvetviachU00215
A0003023Ukladanie opatrení pri nedodržaní povinností v oblasti regulácieU00215
A0003024Ukladanie pokút v oblasti regulácie sieťových odvetvíU00215
A0003025Určovanie alebo schvaľovanie spôsobov, postupov a podmienok v oblasti regulácie sieťových odvetví v rozsahu ustanovenom v zákone o reguláciiU00215
A0003026Určovanie kritérií a rozhodovanie o výbere dodávateľa poslednej inštancieU00215
A0003027Ustanovenie ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením odberateľa od sústavy tepelných zariadeníU00215
A0003028Ustanovenie pravidiel a postupov na zverejňovanie informácií o cenách tovarov a služieb a o podmienkach dodávky tovarov alebo poskytovania služiebU00215
A0003029Ustanovenie spôsobov overovania hospodárnosti sústavy tepelných zariadení, ukazovateľov energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla, distribúciu tepla, normatívnych ukazovateľov spotreby teplaU00215
A0003030Ustanovenie teploty teplej úžitkovej vody na odbernom mieste a pravidiel rozpočítania množstva dodaného teplaU00215
A0003031Vydávanie potvrdení o pôvode elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdení o pôvode elektriny vyrobenej vysokoúčinnou kombinovanou výrobou, potvrdení o pôvode biometánu a vedenie ich evidencieU00215
A0003032Vydávanie potvrdení o splnení oznamovacej povinnosti v oblasti regulácie sieťových odvetvíU00215
A0003033Vykonávanie kontroly v oblasti regulácie sieťových odvetvíU00215
A0003034Vypracovanie a zverejnenie správ o dodržiavaní pravidiel fungovania trhu s elektrinou a plynomU00215
A0003035Zabezpečovanie fungovania trhu s tovarom a so službami v sieťových odvetviachU00215
A0003036Zabezpečovanie hospodárskej súťaže v sieťových odvetviachU00215
A0003037Vydávanie súhlasu na výstavbu priameho vedeniaU00215
A0003038Rozhodovanie o udelení dočasnej výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do sústavy, siete a do zásobníka a určenie pravidiel a postupov riadenia a prideľovania kapacity významných plynárenských zariadeníU00215
A0003039Rozhodovanie vo veciach porušenia povinností vyplývajúcich zo zákona o reguláciiU00215
A0003040Vypracovanie pravidiel fungovania trhu s elektrinou a plynom, sledovanie ich dodržiavania a prijímanie opatrení na ich dodržiavanieU00215
A0003041Sledovanie úrovne transparentnosti trhu a efektivity hospodárskej súťaže na trhu s tovarom a so službami, ktorých dodanie alebo poskytovanie je predmetom regulácieU00215
A0003042Prijímanie opatrení na zabezpečenie podmienok prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektrickej energie a podmienok prístupu do prepravných sietí pre zemný plynU00215
A0003043Rozhodovanie o regulácii iného tovaru a služby v prípade mimoriadnej trhovej situácieU00215
A0003044Rozhodovanie o výnimke z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do nových prepojovacích vedení, o vyňatí z regulácie pre nové prepojovacie vedenia a o výnimke z použitia príjmov vyplývajúcich z pridelenia nových prepojovacích vedeníU00215
A0003045Poskytovanie informácií o pridelených kapacitách spojovacích vedeníU00215
A0003046Vedenie a zverejňovanie zoznamu držiteľov povolení na vykonávanie regulovaných činnostíU00215
A0003047Vydávanie súhlasu na výstavbu priameho plynovodu U00215
A0003048Organizovanie výberového konania na nové energetické zariadenieU00215
A0003049Sledovanie dodržiavania povinností regulovaných subjektov viesť oddelenú evidenciu na účely účtovníctvaU00215
A0003050Sledovanie stavu a zmeny zásob plynu uskladneného v zásobníku plynuU00215
A0003051Uverejňovanie správy o činnosti a hospodárení Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a predkladanie Národnej rade Slovenskej republikyU00215
A0003052Uverejňovanie vyhodnotenia podielu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie za predchádzajúci kalendárny rok a prepočet predpokladanej výšky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie pre nasledujúci kalendárny rokU00215
A0003053Rozhodovanie o sporoch o prístupe do prenosovej sústavy pre cezhraničné výmeny elektrinyU00215
A0003054Sledovanie dodržiavania štandardov kvalityU00215
A0003055Evidovanie ročných účtovných závierokU00215
A0003056Plnenie odborných, organizačných a technických úloh spojených so zabezpečovaním činnosti Národnej rady Slovenskej republikyU00216
A0003057Vybavovanie petíciíU00216
A0003058Tvorba Ústavy Slovenskej republikyU00216
A0003059Zabezpečenie legislatívneho procesu a tvorby zákonovU00216
A0003060Zabezpečovanie archivácie materiálov a písomností Národnej rady Slovenskej republikyU00216
A0003061Koordinovanie a spolupráca pri plnení štátnych záležitostí z oblasti dvojstranných a mnohostranných zahraničnopolitických vzťahov s nadväznosťou na tvorbu štátnej politikyU00216
A0003062Koordinovanie a spolupráca pri tvorbe zahraničnej politiky a zahraničnopolitických koncepcií vo vzťahu ku konkrétnemu teritóriu (spravidla k viacerým štátom)U00216
A0003063Plnenie osobitných úloh vo vzťahu k inštitúciám Európskej únie a v rámci medziparlamentnej spolupráceU00216
A0003064Zabezpečovanie vecí súvisiacich s výkonom funkcie prezidentaU00217
A0003065Zabezpečovanie výkonu ústavných právomocí prezidenta s konštitutívnym charakterom a ich koordináciaU00217
A0003066Udeľovanie milostí a amnestiíU00217
A0003067Pripravovanie, vypracúvanie, analyzovanie podkladov na rozhodovanie Ústavného súdu Slovenskej republiky U00218
A0003068Spracúvanie a koordinovanie masmediálnej politiky Ústavného súdu Slovenskej republikyU00218
A0003069Vykonávanie odbornej činnosti v oblasti súdnej správy a správy registrovU00218
A0003070Koordinovanie činností sudcovských rádU00218
A0003071Navrhovanie, volenie a odvolávanie sudcov, predsedov, členov rád, senátov, zborov, komisiíU00219
A0003072Prerokovanie správ o čerpaní rozpočtu súdovU00219
A0003073Schvaľovanie organizačného poriadku, rokovacieho poriadku a štatútu Súdnej rady Slovenskej republikyU00219
A0003074Vyjadrovanie sa k rozpočtu súdovU00219
A0003075Schvaľovanie zásad v oblasti súdov, sudcov a súdnictvaU00219
A0003076Určovanie obsahovej náplne vzdelávania sudcovU00219
A0003077Zabezpečenie vnútorných revízií súdov a sudcovU00219
A0003078Vyhodnocovanie majetkových priznaní sudcovU00219
A0003079Preskúmanie podnetov na porušenie základných práv a slobôdU00220
A0003080Sprístupňovanie informácií o činnosti kancelárie verejného ochrancu právU00220
A0003081Prijímanie a vybavovanie podnetov na porušenie základných práv a slobôdU00220
A0003082Analyzovanie príčin a spôsob straty slobody, prejavy fašistického a komunistického režimu a ich ideológií, účasť domácich a zahraničných osôb na nichU00221
A0003083Podávanie podnetov na trestné stíhanie a poskytovanie informácií verejnej mociU00221
A0003084Propagovanie myšlienky slobody a obrany demokracie pred režimami podobnými nacizmu a komunizmuU00221
A0003085Rozhodovanie o priznaní postavenia účastníka protikomunistického odbojaU00221
A0003086Sprístupňovanie dokumentov prenasledovaným osobám a verejnostiU00221
A0003087Vydávanie a šírenie publikácií o dobe neslobody 1939 – 1989U00221
A0003088Vydávanie správnych rozhodnutí a udeľovanie pokút za priestupky na úseku neposkytnutia súčinnosti pri vyhotovení obrazovej, zvukovej alebo inej dokumentácie z dokumentov, ktoré vznikli činnosťou bezpečnostných zložiek štátu v období od 18. apríla 1939 do 31. decembra 1989U00221
A0003089Vykonávanie úplného a nestranného hodnotenia doby neslobodyU00221
A0003090Zhromažďovanie a spracovávanie informačných dokumentov vzťahujúcich sa na dobu neslobodyU00221
A0003091Zverejňovanie údajov o prenasledovateľochU00221
A0003092Získavanie, sústreďovanie a vyhodnocovanie informácií o činnosti smerujúcej proti bezpečnosti Slovenskej republikyU00222
A0003093Získavanie, sústreďovanie a vyhodnocovanie informácií o ohrození alebo úniku informácií a vecí chránených podľa zákona o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií alebo medzinárodných zmlúv alebo medzinárodných protokolovU00222
A0003094Finančné riadenie a hospodárenie obceU00223
A0003095Finančné riadenie od zavedenia nútenej správy obceU00223
A0003096Kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a monitorovanie a hodnotenie plnenia programov obceU00223
A0003097Poskytovanie dotácií z rozpočtu obceU00223
A0003098Poskytovanie návratnej finančnej výpomoci z rozpočtu obceU00223
A0003099Poskytovanie potrebných údajov o hospodárení obce na účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správyU00223
A0003100Poskytovanie súčinnosti a údajov pri zavedení nútenej správy obceU00223
A0003101Prevedenie nevyčerpaných prostriedkov na osobitný účet nútenej správy obceU00223
A0003102Sledovanie vývoja hospodárenia podľa rozpočtu a vykonávanie zmien v rozpočte obceU00223
A0003103Uhrádzanie finančných prostriedkov obce za prenesený výkon štátnej správyU00223
A0003104Uhrádzanie záväzkov a výdavkov z rozpočtu obceU00223
A0003105Vedenie účtovníctva obceU00223
A0003106Vytváranie peňažných fondov obceU00223
A0003107Vytváranie rezervného fondu a vysporiadanie schodku z rezervného fondu obceU00223
A0003108Zabezpečovanie krytia všetkých záväzkov obceU00223
A0003109Zostavovanie a zverejňovanie záverečného účtu obceU00223
A0003110Zostavovanie, čerpanie, vykonávanie zmien a zverejňovanie rozpočtu obceU00223
A0003111Zriaďovanie a používanie mimorozpočtových peňažných fondov na plnenie úloh obceU00223
A0003112Schvaľovanie a zasielanie dohôd o medzinárodnej spolupráci a členstva obce v medzinárodnom združeníU00223
A0003113Spolupráca s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcieU00223
A0003114Hospodárenie a nakladanie s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami obceU00223
A0003115Uzatváranie zmluvy o výkone správy majetku obce s obchodnou spoločnosťouU00223
A0003116Zveľaďovanie, chránenie a zhodnocovanie majetku obceU00223
A0003117Pripomienkovanie, vyhodnocovanie, zverejňovanie a sprístupňovanie nariadenia obceU00223
A0003118Vydávanie a ustanovenie všeobecne záväzných nariadení obce vo veciach územnej samosprávyU00223
A0003119Vydávanie nariadení obce na základe splnomocnenia zákonomU00223
A0003120Kontrola plnenia úloh z uznesení, nariadení a predpisov obceU00223
A0003121Poskytovanie potrebných údajov obce pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátuU00223
A0003122Poskytovanie súčinnosti obce pri zabezpečovaní kancelárskych a iných nebytových priestorovU00223
A0003123Schvaľovanie činnosti a účasti v združeniach obcouU00223
A0003124Schvaľovanie poriadku odmeňovania zamestnancov obceU00223
A0003125Schvaľovanie združovania obecných prostriedkov a činností a zriaďovanie spoločného regionálneho alebo záujmového fonduU00223
A0003126Určovanie organizácie obecného úraduU00223
A0003127Zriaďovanie funkcie hlavného kontrolóra obce a určovanie rozsahu pracovného úväzkuU00223
A0003128Zriaďovanie, zrušovanie a kontrola rozpočtových a príspevkových organizácií obceU00223
A0003129Poskytovanie potrebných údajov vyšších územných celkov z evidenciíU00223
A0003130Spolupráca vyšších územných celkov so štátnymi orgánmi, s inými samosprávnymi krajmi, obcami a s inými právnickými osobamiU00223
A0003131Upozorňovanie orgánov miestnej štátnej správy a obcí na zistené nedostatky v ich činnostiU00223
A0003132Utváranie podmienok na ďalšie vzdelávanie predsedov, poslancov zastupiteľstva a zamestnancov samosprávneho krajaU00223
A0003133Zakladanie, zriaďovanie, zrušovanie a kontrola rozpočtových a príspevkových organizácií vyšších územných celkovU00223
A0003134Spolupráca s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi regionálne funkcieU00223
A0003135Zasielanie rovnopisu uzatvorenej dohody o spolupráci vyšších územných celkov alebo dokladu o členstve v medzinárodnom združení územných celkov alebo územných orgánov obvodnému úraduU00223
A0003136Vydávanie a ustanovenie všeobecne záväzných nariadení vo veciach územnej samosprávy vyšších územných celkovU00223
A0003137Vydávanie, ustanovenie, zverejňovanie nariadení vyšších územných celkov a pripomienkovanie ich návrhovU00223
A0003138Kontrola plnenia úloh z uznesení, nariadení a predpisov vyšších územných celkovU00223
A0003139Finančné riadenie a hospodárenie vyšších územných celkovU00223
A0003140Kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami, monitorovanie a hodnotenie plnenia programov vyšších územných celkovU00223
A0003141Oznamovanie začatia zadávania koncesie vyšších územných celkov na stavebné práce Ministerstvu financií Slovenskej republikyU00223
A0003142Poskytovanie dotácií obciam, právnickým osobám a fyzickým osobám z rozpočtu vyšších územných celkovU00223
A0003143Poskytovanie návratnej finančnej výpomoci z rozpočtu vyšších územných celkovU00223
A0003144Rozhodovanie o použití prebytku alebo o spôsobe vysporiadania schodku a o použití peňažných fondov vyšších územných celkovU00223
A0003145Sledovanie vývoja hospodárenia vyšších územných celkov a vykonávanie zmienU00223
A0003146Vedenie účtovníctva vyšších územných celkovU00223
A0003147Vykonávanie rozpočtových opatrení a vedenie ich operatívnej evidencie vyšších územných celkovU00223
A0003148Vytváranie peňažných fondov a rezervného fondu vyšších územných celkovU00223
A0003149Zostavovanie a zverejňovanie záverečného účtu vyšších územných celkovU00223
A0003150Zostavovanie, čerpanie, vykonávanie zmien a zverejňovanie rozpočtu vyšších územných celkovU00223
A0003151Hospodárenie s vlastným majetkom a vlastnými príjmami vyšších územných celkov, zabezpečovanie a chránenie práv a záujmov svojich obyvateľovU00223
A0003152Programovanie štrukturálnych operácií a koordinácia zahraničnej pomoci vrátane prípravy koncepčných materiálov a vnútorných postupovU00223
A0003153Odborné hodnotenie, výber a schvaľovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vrátane prípravy koncepčných materiálov a vnútorných postupovU00223
A0003154Implementácia projektov, administratívne overovanie žiadostí o platbu, overovanie verejného obstarávania, príprava zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vrátane prípravy koncepčných materiálov a vnútorných postupovU00223
A0003155Finančné overovanie dokladov, finančné manažovanie, finančné účtovanie vrátane prípravy koncepčných materiálov a vnútorných postupovU00223
A0003156SťažnostiU00223
A0003157Petičné právoU00223
A0003158Slobodný prístup k informáciámU00223
A0003159Ochrana osobných údajovU00223
A0003160Správa registratúryU00223
A0003161PodateľnaU00223
A0003162Elektronická podateľňaU00223
A0003163Poskytovanie knižnično-informačných služiebU00223
A0003164Rozpočtový proces verejnej správyU00223
A0003165Rozpočtové hospodárenieU00223
A0003166Zostavovanie záverečného účtu verejnej správyU00223
A0003167Zriaďovanie, zmena a zrušovanie rozpočtových organizácií a príspevkových organizáciíU00223
A0003168Hospodárenie rozpočtových organizácií a príspevkových organizáciíU00223
A0003169Poskytovanie dotáciíU00223
A0003170Realizácia rozpočtu organizácií verejnej správyU00223
A0003171ÚčtovníctvoU00223
A0003172Finančná kontrola U00223
A0003173Vnútorný auditU00223
A0003174Správa majetku štátuU00223
A0003175Cestovné náhradyU00223
A0003176Tvorba a použitie sociálneho fonduU00223
A0003177Daň z príjmov zo závislej činnostiU00223
A0003178Odvody za zamestnancaU00223
A0003179Štátnozamestnanecký pomerU00223
A0003180Služobný časU00223
A0003181Vzdelávanie štátnych a verejných zamestnacovU00223
A0003182Platové náležitosti a ďalšie náležitostiU00223
A0003183Zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhovU00223
A0003184Vytváranie, spravovanie a rozvoj informačného systému verejnej správy U00223
A0003185Sprístupňovanie informácií z informačných systémov verejnej správyU00223
A0003186Vypracúvanie, predkladanie a zabezpečovanie realizácie koncepcie rozvoja informačného systému verejnej správyU00223
A0003187Zabezpečovanie prevádzky a používania komunikačnej infraštruktúryU00223
A0003188Vytváranie podmienok na bezpečnosť informačného systému U00223
A0003189Zabezpečovanie prevádzky informačných systémov verejnej správyU00223
A0003190Sprístupňovanie poskytovaných elektronických služieb verejnej správy prostredníctvom ústredného portáluU00223
A0003191Kontrola plnenia úloh U00223
A0003192Zabezpečovanie realizácie pomoci poskytovanej Európskou úniou a zodpovednosť za využívanie finančných prostriedkov určených v rámci tejto pomociU00223
A0003193Informačná a oznamovacia povinnosť voči Európskej únii vyplývajúca z právne záväzných aktov Európskej únieU00223
A0003194Skúmanie problematiky, analýza dosahovaných výsledkov, prijímanie opatrení na riešenie aktuálnych otázok a metodické usmerňovanie zverených oblastíU00223
A0003195Spracúvanie stratégií a koncepcií rozvoja zverených oblastí U00223
A0003196Posudzovanie zmlúv, zastupovanie pred súdom a orgánmi štátnej správyU00223
A0003197Príprava návrhov zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ich zverejňovanie, prerokovanie v pripomienkovom konaní a predkladanie vládeU00223