Oznámenie č. 474/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o vojnových hroboch

Čiastka 179/2010
Platnosť od 15.12.2010
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 5. novembra 2010 v súlade s článkom 11 ods. 1.

Pôvodný predpis

15.12.2010