Oznámenie č. 473/2010 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy z 3. augusta 2010 č. 1/2010 o náležitostiach návrhu na určenie cestovného a o postupe pri regulácii cestovného v železničnej doprave

Čiastka 179/2010
Platnosť od 15.12.2010
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. decembra 2010.

Pôvodný predpis

15.12.2010