Opatrenie č. 467/2010 Z. z.Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona

Čiastka 177/2010
Platnosť od 14.12.2010
Účinnosť od 01.01.2011 do31.12.2012
Zrušený 264/2015 Z. z.

467

OPATRENIE

Národnej banky Slovenska

z 23. novembra 2010

o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona

Národná banka Slovenska podľa § 8 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 602/2003 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Na účely plnenia devízovej ohlasovacej povinnosti tuzemcom – podnikateľom a organizačnou zložkou cudzozemca v tuzemsku, okrem banky a pobočky zahraničnej banky, sa predkladajú tieto hlásenia:

Označenie hláseniaNázov hlásenia
a)DEV (NBS) 1 – 12Hlásenie o zahraničných aktívach a pasívach
b)FORM 1Popis jednotlivých dlhodobých dlhov štátu, štátom garantovaných dlhov a garantovaných dlhov voči zahraničiu
c)FORM 1ARozvrh čerpania a platieb istín a úrokov pre jednotlivé dlhodobé dlhy štátu, štátom garantované dlhy a garantované dlhy voči zahraničiu
d)FORM 2Jednotlivé dlhodobé dlhy štátu, štátom garantované dlhy a garantované dlhy voči zahraničiu – stav a transakcie počas vykazovaného obdobia
e)FORM 3Opravy v hláseniach FORM 1 a FORM 2
f)FORM 4Dlhodobé negarantované dlhy voči zahraničiu

(2) Hlásenie DEV (NBS) 1 – 12 sa predkladá takto:

a) časti 1 až 3 sa predkladajú, ak k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca aktíva alebo pasíva vykazujúcej jednotky dosiahli hodnotu 1 000 000 eur a viac,

b) časť 4 sa predkladá, ak sa v príslušnom štvrťroku predkladalo vykazujúcou jednotkou najmenej jedno hlásenie podľa písmena a).

(3) Vzory hlásení podľa odseku 1 sú uvedené v prílohách č. 1 až 6; súčasťou príloh je aj metodika na vypracúvanie týchto hlásení.

§ 2

(1) Hlásenia podľa § 1 ods. 1 sa predkladajú takto:

Označenie
hlásenia
Periodicita predkladaniaTermín
predkladania
Forma a spôsob predkladania
a) DEV (NBS) 1 – 12
časť 1 až 3
mesačnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacav jednom vyhotovení písomne alebo elektronickou poštou
DEV (NBS) 1 – 12
časť 4
štvrťročnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťrokav jednom vyhotovení písomne alebo elektronickou poštou
b) FORM 1štvrťročnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťroka, v ktorom vznikol záväzokv jednom vyhotovení písomne
c) FORM 1Aštvrťročnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťrokav jednom vyhotovení písomne
d) FORM 2ročnedo 15. februára po uplynutí kalendárneho rokav jednom vyhotovení písomne
e) FORM 3štvrťročnedo 15. februára po uplynutí kalendárneho roka, ak ide
o opravu ročných údajov,
do 15. kalendárneho dňa po uplynutí štvrťroka, ak ide o opravu štvrťročných údajov
v jednom vyhotovení písomne
f) FORM 4ročnedo 15. februára po uplynutí kalendárneho rokav jednom vyhotovení písomne alebo elektronickou poštou

(2) Hlásenia podľa § 1 ods. 1 sa predkladajú Národnej banke Slovenska.

§ 3

Pri vypracúvaní hlásení DEV (NBS) 1 – 12 sa používa štatistická klasifikácia ekonomických činností podľa osobitného predpisu,1) štatistický číselník územných jednotiek podľa osobitného predpisu2) a štatistický číselník krajín podľa osobitného predpisu.3)

§ 4

Hlásenia za rok 2010, ktoré sa predkladajú v roku 2011, sa zostavia podľa právneho predpisu účinného do 31. decembra 2010.


§ 5

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 634/2008 Z. z. o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona.

§ 6

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.


Jozef Makúch v. r.


Príloha č. 1 k opatreniu č. 467/2010 Z. z.

HLÁSENIE O ZAHRANIČNÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH

Vzor 01

MESAČNÉ HLÁSENIE O ZAHRANIČNÝCH AKTÍVACH

Vzor 02

MESAČNÉ HLÁSENIE O ZAHRANIČNÝCH PASÍVACH

Vzor 03

ŠTVRŤROČNÉ HLÁSENIE o zahraničných aktívach a pasívach

Vzor 04

Príloha č. 2 k opatreniu č. 467/2010 Z. z.

FORM 1: Popis jednotlivých dlhodobých dlhov štátu, štátom garantovaných dlhov a garantovaných dlhov voči zahraničiu

Vzor 05

Príloha č. 3 k opatreniu č. 467/2010 Z. z.

FORM 1A: Rozvrh čerpania a platieb istín a úrokov pre jednotlivé dlhodobé dlhy štátu, štátom garantované dlhy a garantované dlhy voči zahraničiu

Vzor 06

Príloha č. 4 k opatreniu č. 467/2010 Z. z.

FORM 2: Jednotlivé dlhodobé dlhy štátu, štátom garantované dlhy a garantované dlhy voči zahraničiu - stav a transakcie počas vykazovaného obdobia

Vzor 07

Príloha č. 5 k opatreniu č. 467/2010 Z. z.

FORM 3: Opravy v hláseniach FORM 1 a FORM 2

Vzor 08

Príloha č. 6 k opatreniu č. 467/2010 Z. z.

FORM 4: Dlhodobé negarantované dlhy voči zahraničiu (v tis. eur)

Vzor 09

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

2) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 438/2004 Z. z., ktorou sa vydáva klasifikácia štatistických územných jednotiek.

3) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 377/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín.