Oznámenie č. 466/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 25. februára 2010 č. 4052/2010/SCLVD/z. 08639-M o minimálnych požiadavkách na zdravotnú spôsobilosť člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla

Čiastka 176/2010
Platnosť od 10.12.2010
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2011.