Vyhláška č. 464/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 547/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení neskorších predpisov

Čiastka 176/2010
Platnosť od 10.12.2010 do31.12.2011
Účinnosť od 01.01.2011 do31.12.2011
Zrušený 410/2011 Z. z.

OBSAH