Oznámenie č. 462/2010 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy o vydaní výnosu o určení úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre

Čiastka 174/2010
Platnosť od 09.12.2010
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

462

OZNÁMENIE

Úradu pre reguláciu železničnej dopravy

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy podľa § 53 ods. 1 písm. a) zákona č. 513/2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydal

výnos z 2. decembra 2010 č. 3/2010 o určení úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre.

Výnosom sa ustanovujú maximálne úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre v rozsahu minimálneho prístupového balíka a traťového prístupu k servisným zariadeniam.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Výnos bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 8/2010 a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu železničnej dopravy, sekcii regulácie na železničných dráhach.