Oznámenie č. 462/2010 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy o vydaní výnosu o určení úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre

Čiastka 174/2010
Platnosť od 09.12.2010
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Pôvodný predpis

09.12.2010