Oznámenie č. 461/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien a doplnkov priložených predpisov k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách

Čiastka 174/2010
Platnosť od 09.12.2010
Redakčná poznámka

Zmeny a doplnky nadobudnú platnosť 1. januára 2011 v súlade s článkom 20 ods. 5 dohody.