Oznámenie č. 460/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) v znení Protokolu 1999 o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave z 9. mája 1980

Čiastka 174/2010
Platnosť od 09.12.2010
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudli platnosť 1. decembra 2010.