Opatrenie č. 453/2010 Z. z.Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania

Čiastka 172/2010
Platnosť od 07.12.2010 do31.12.2011
Účinnosť od 01.01.2011 do31.12.2011
Zrušený 353/2011 Z. z.