Zákon č. 440/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov

Čiastka 164/2010
Platnosť od 17.11.2010
Účinnosť od 18.06.2017
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2010. Ustanovenie § 4 ods. 6 až 8 v 14. bode v čl. I stráca účinnosť 17. júna 2017.