Oznámenie č. 439/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu o strategickom environmentálnom hodnotení k Dohovoru o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho štátne hranice

Čiastka 163/2010
Platnosť od 17.11.2010
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 11. júla 2010 v súlade s článkom 24 ods. 1.