Oznámenie č. 432/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou federálnou radou o vykonávaní platenej zárobkovej činnosti rodinných príslušníkov zamestnancov diplomatických misií, konzulárnych úradov a stálych misií

Čiastka 161/2010
Platnosť od 13.11.2010
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. decembra 2010 v súlade s článkom 8.