Oznámenie č. 431/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o spolupráci medzi Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a Štátnym výborom Ukrajiny pre technickú reguláciu a spotrebiteľskú politiku v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody

Čiastka 161/2010
Platnosť od 13.11.2010
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 28. októbra 2010 v súlade s článkom 7 ods. 1.