Zákon č. 425/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov

Čiastka 160/2010
Platnosť od 12.11.2010
Účinnosť od 01.12.2010

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2010 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

12.11.2010