Oznámenie č. 420/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. OPL0310-S18832-OL-2010, ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia

Čiastka 159/2010
Platnosť od 10.11.2010
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 10. novembra 2010.

Pôvodný predpis

10.11.2010