Nariadenie vlády č. 417/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 215/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú výnimky na registráciu druhov a odrôd pestovaných rastlín, ktorým hrozí genetická erózia, a pre uvádzanie množiteľského materiálu týchto druhov a odrôd na trh

Čiastka 159/2010
Platnosť od 10.11.2010
Účinnosť od 31.12.2010

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.12.2010 Aktuálne znenie