Oznámenie č. 412/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky k Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 o doplnení zoznamu zmluvných strán

Čiastka 156/2010
Platnosť od 29.10.2010

412

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Dominikánska republika sa 1. októbra 2010 stala zmluvnou stranou Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 (oznámenie č. 344/2002 Z. z., oznámenie č. 147/2003 Z. z., oznámenie č. 406/2003 Z. z., oznámenie č. 306/2004 Z. z., oznámenie č. 547/2004 Z. z., oznámenie č. 133/2005 Z. z., oznámenie č. 28/2006 Z. z., oznámenie č. 455/2006 Z. z., oznámenie č. 243/2007 Z. z., oznámenie č. 254/2008, oznámenie č. 343/2009 Z. z. a oznámenie č. 76/2010 Z. z.).

Dominikánska republika zároveň určila ústredný orgán podľa článku 29 dohovoru.

K oznámeniu č. 412/2010 Z. z.

ZMENY A DOPLNENIA

zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (uzavretého 19. októbra 1996)

Zoznam zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení uvedený v prílohe k oznámeniu č. 344/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

„Dominikánska republika:

a) Dohovor pre Dominikánsku republiku nadobudol platnosť 1. októbra 2010.

b) Podľa článkov 29 a 44 dohovoru Dominikánska republika určila ústredný orgán:
Consejo Nacional Para la Ninez y la Adolescencia (National Council for Childhood and Adolescence) (CONANI)
Avenida Máximo Gómez No. 154, esq. Rep. de Paraguay Ensanche la Fé
Apartado Postal 2081
SANTO DOMINGO
Dominican Republic.“.