Oznámenie č. 405/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. mája 2010 č. MF/10054/2010-32, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice

Čiastka 154/2010
Platnosť od 28.10.2010
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2010.

Pôvodný predpis

28.10.2010