Zákon č. 4/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 2/2010
Platnosť od 12.01.2010
Účinnosť od 01.02.2010

OBSAH