Oznámenie č. 399/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra

Čiastka 152/2010
Platnosť od 14.10.2010
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. októbra 2010.

Pôvodný predpis

14.10.2010