Oznámenie č. 397/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. februára 2008 č. 04650/2008-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prídavné látky v potravinách

Čiastka 151/2010
Platnosť od 11.10.2010
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 11. októbra 2010.

Pôvodný predpis

11.10.2010