Oznámenie č. 396/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní

Čiastka 150/2010
Platnosť od 07.10.2010
Účinnosť do 31.10.2016
Zrušený 242/2016 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. októbra 2010.

396

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vydalo podľa § 81 ods. 2 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z.

výnos zo 16. septembra 2010 č. 2/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní.

Výnos nadobúda účinnosť 15. októbra 2010.

Výnos je uverejnený v čiastke 2/2010 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.