Oznámenie č. 396/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní

Čiastka 150/2010
Platnosť od 07.10.2010
Účinnosť do 31.10.2016
Zrušený 242/2016 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. októbra 2010.