Oznámenie č. 39/2010 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu

Čiastka 23/2010
Platnosť od 05.02.2010
Účinnosť do 22.02.2018
Zrušený 186/2009 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. februára 2010.

39

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 18 ods. 17 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 26. januára 2010 č. 1/2010 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu.

Opatrením sa ustanovuje spôsob, ktorým fyzická osoba alebo právnická osoba preukazuje splnenie podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. februára 2010.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 3/2010 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.