Oznámenie č. 380/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí EFSF Rámcovej zmluvy medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Írskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou, Helénskou republikou a Európskym finančným stabilizačným nástrojom

Čiastka 145/2010
Platnosť od 30.09.2010
Redakčná poznámka

Rámcová zmluva nadobudne pre Slovenskú republiku platnosť 30. septembra 2010 v súlade s bodom 1 ods. 3.