Oznámenie č. 379/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2011/2012

Čiastka 144/2010
Platnosť od 29.09.2010
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. októbra 2010.

379

OZNÁMENIE

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2007 Z. z. vydalo

opatrenie zo 16. septembra 2010 č. MŠSR-6265/2010-071, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2011/2012.

Opatrenie upravuje sumy maximálneho ročného školného na akademický rok 2011/2012 pre študijné programy v externej forme štúdia.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. októbra 2010.

Opatrenie je uverejnené na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.