Oznámenie č. 379/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2011/2012

Čiastka 144/2010
Platnosť od 29.09.2010
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. októbra 2010.